چارە کار ایستادن در صف نیست!

جمعه, 13. می 2022 - 21:03

چارە را مردم خوزستان و معلمان در اعتراض مشترک خیابانی یافتەاند و درست هم تشخیص دادەاند. هموطن، شهروند، انسان، در هر جای دنیا اگر می بینی مردم از رفاە و آسایش و آزادی برخوردارند، بدان آنها را بدون زحمت و مبارزە و اتحاد و همبستگی با تک روی بە دست نیاوردەاند. البتە کە آزادی و رفاە هزینە دارد، اما هزینە اش بسیار کمتر از تحمل ٤ دهە زندگی زیر شمشیر استبداد، فقر و انواع ستمگری است. صف را رها کن با مردم خوزستان و معلمان، همراە شو آنان را تنها نگذار بپیوند. خواستە های همە ما یکی است، آزادی و عدالت و رفاە.

روز پنج شنبە این هفتە مقامات دولتی بالاخرە رسما خبر افزایش قیمت یک سری از کالاهای اساسی را اعلام کردند. بر اساس تصمیم دولت قیمت مواد لبنی، روغن، مرغ و تخم مرغ از ٢٢ اردیبهشت افزایش دادە شد.

البتە این ها کالاهایی هستند کە قیمت آنها اعلام شدە است. افزایش قیمت شامل اکثر کالاهای دیگر نیز شدە است اما دولت رسما حاضر بە تائید همە آنها نیست و در واقع ابعاد گرانیها را کە در هفتە گذشتە با ١٢ برابر شدن قیمت آرد شروع کرد دارد سانسور می کند.

قیمت اقلامی کە از ٢٢ اردیبهشت باید بە مشتری عرضە شوند از مدتها پیش همە روزە در حال ترقی بود و حساب و کتابی در نرخ گزاری وجود نداشت. بهمین جهت اندازە گیری دقیق میزان افزایش قیمت کمی دشوار است. با این همە افزایش بە قدری هست کە عدە کثیری از مردم را از خوردن مرغ و لبنیات محروم کند. بعد از گرانی شدید گوشت مردم برای تامین پروتئین مورد نیاز خود بە سوی لبنیات و مرغ و تخم مرغ روی آوردە بودند کە با افزایش شدید قیمت آنها دسترسی بیشترشان بە این منابع پروتئینی نیز اگر ناممکن نباشد دشوارتر از پیش خواهد شد. از این گذشتە این نرخی است کە اتاق اصناف دولتی برای این اقلام اعلام کردە و معلوم نیست فروشندگان آن را بپذیرند و رعایت کنند.

در عوض آوار گرانیهایی کە دولت بر سر مردم آوار کردە و تازە هنوز سر بزرگ اش زیر لحاف ملا پنهان است، قرار است بە مدت دوماە بە جمعیت سە دهک اول ماهی ٤٠٠ و از دهک سوم تا نهم ٣٠٠ هزار تومان یارانە بدهند و گویا بعد از آن یارانە نقدی را می خواهند قطع و در عوض کالابرگ بجای آن توزیع شود. از جزئیات آن هم هنوز کسی چیزی نمی داند.

همە کارشناسان اقتصادی و سیاسی کە تا کنون در این موارد اعلام نظر کردەاند، متفق القولند کە پرداخت این مبلغ یارانە جوابگویی این افزایش قیمت های سنگین نیست. دولت نیز ادعا می کند کە علت این شوک درمانی کمبود بودجە است. این ادعا در حالی مطرح است کە دولت آمار و ارقامی از افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی منتشر کردە است و مدعی است کە حجم صادرات نفت همچنان رو بە افزایش دارد. قیمت نفت نیز بە بالای ١١٠ دلار رسیدە است و بە افزایش درآمد های نفتی منجر شدە است.

با این اوصاف منطقعا وضعیت اقتصادی و بە تبع آن وضعیت معیشتی و رفاهی مردم می بایست بە همان نسبت افزایش صادرات و درآمدهای نفتی و غیر نفتی بهتر می شد و نە بدتر! اخبار و اطلاعات هم نشان می دهند کە در یک سال اخیر بواسطە پیروزی بایدن و جنگ اوکراین و تحولات ناشی از رویدادهای جهانی فروش نفت و مشتقات نفتی افزایش یافتەاند.

کسری بودجە هم واقعیتی است ملموس کە قابل انکار نیست. با این وصف دلیل کسری بودجە را باید بە حساب هزینەهای غیر طبیعی و ریخت و پاشها و بذل و بخششهای ناصواب و ابلهانە حکومت و هزینەهای سنگین امنیتی گذاشت. آری درآمد برای پائین نگاە داشتن قیمت مایحتاج ضروری مردم و تامین سوبسید کالاهای اساسی و چرخاندن چرخ اقتصاد وجود دار، اما مسئلە نحوە اختصاص بودجە است.

نگاهی بە ارقام آمدە در برنامە بودجە امسال دولت و اختصاص ارقامی کە برای ماشین سرکوب و ایدولوژیک حکومت از حوزەهای علمیە و سازمان تبلیغات اسلامی گرفتە تا دستگاە قضایی و سپاە و بسیج و کمیتە تا الی آخر نشان می دهد کە بیشتر در آمدهای کشور صرف اموری می شود کە جز زیان و فقر و فلاکت برای آحاد مردم و ثروت و قدرت برای اقلیت حاکم بر کشور ندارد.

این را هم در نظر بگیرید کە بخش کلانی از منابع اقتصادی کشور در نهادهایی متعددی همچون ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفین و دەها بنیاد مشابە بطور دربست بدون اینکە حساب و کتابی بە کسی پس بدهند قرار دارد و درآمدهای همە این نهادها بین باندهای قدرت تقسیم می شود و از این طریق نیز بخش بزرگی از درآمد کشور بجای اینکە بە مصرف زیر ساختهای اقتصادی اجتماعی و بهداشتی برسد توسط این جماعت بە غارت بردە می شود.

بهمین جهت هم بودجە برای رفع فقر و تامین نیازهای اساسی مردم و کشور وجود دارد و هم امکان افزایش بنیە اقتصادی و تولیدی مشروط بە اینکە از حیف و میل درآمد های کشور جلوگیر شود و عبور از وضعیتی کە مردم را محتاج نان روزانە شان کردە است وجود دارد. ولی تجربە ٤٠ سالە نشان دادە است کە با وجود این حکومت رهایی مردم و کشور از مصیبت و فقر و فلاکت و استیصال متصور نیست.

در شب و روز گذشتە قبل از رسمی شدن قیمت یک سری از مواد غذایی حیاتی و اساسی رسانە ها عکس و فیلم های متعددی از مردمی کە در صف های بی انتها بە امید خریدن یک شانە تخم مرغ یا روغن قبل از گران شدن بە سر می بردند منتشر کردند. در همان حال در شهرهای خوزستان مردم بە تظاهرات خیابانی مشغول بودند و معلمان زیر فشار پلیسی حاکم بر کشور داشتند خود را برای شرکت در تظاهرات سراسری ٢٢ اردیبهشت آمادە می کردند.

سالهاست کە مردم برای گرفتن کالاهایی کە همە روزە گرانتر و کمی یابتر شدەاند بخشی از ساعات استراحت و تفریح شان را در صف گذراندەاند و روز بە روز هم قدرت خرید و امکان دسترسی شان بە کالا هایی کە نیاز دارند کمتر شدە است. اکنون دیگر کار مردم از ایستادن در صف گوشت و مرغ و روغن... بە ایستادن در صف نان کشیدە است. با این وصف معلوم می شود کە چارە کار را نە در صف بلکە در جایی دیگری باید پیدا کرد.

چارە را مردم خوزستان و معلمان در اعتراض مشترک خیابانی یافتەاند و درست هم تشخیص دادەاند. هموطن، شهروند، انسان، در هر جای دنیا اگر می بینی مردم از رفاە و آسایش و آزادی برخوردارند، بدان آنها را بدون زحمت و مبارزە و اتحاد و همبستگی با تک روی بە دست نیاوردەاند. البتە کە آزادی و رفاە هزینە دارد، اما هزینە اش بسیار کمتر از تحمل ٤ دهە زندگی زیر شمشیر استبداد، فقر و انواع ستمگری است. صف را رها کن با مردم خوزستان و معلمان، همراە شو آنان را تنها نگذار بپیوند. خواستە های همە ما یکی است، آزادی و عدالت و رفاە.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.