کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر!

کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر!
جمعه, 5. اوت 2022 - 22:38
اما از انصاف نگذریم، دولت منحوس سیزدهم ایدەآل خامنەای، پیشرفتهایی هم داشت کە منتقدین و خود دولت هم در گزارش های مربوط بە عملکرد یک سالە دولت بە آن نپرداختند. تشید فشار و خفغان، افزایش اعدام ها، پرتر کردن زندانها از مبارزان آزادیخواە، افزایش محاکمات مخالفان و منتقدین، آزاد سازی قیمتها و اجرای سیاست شوک درمانی، افزایش بی قانونی، تشدید سرکوب دگر کیشان، محدود کردن دسترسی بە اینترنت، بە اجرا گذاشتن طرح حجاب و عفاف. دولت یکدست ایدەآل علی خامنەای در واقع برای پیشبرد همین امور رخصت فعالیت یافت. از این لحاظ می توان گفت دولت رئیسی موفق تر از سلف خود عمل کردە است!

در آستانە یکمین سال شروع بە کار دولت رئیسی مطابق آمارهای منتشر شدە این دولت بە هیچ کدام از وعدە های خود نتوانستە عمل کند و در زمینە همە مسائل اساسی کشور دچار پسرفت شدەاست. رئیسی در آخرین جلسە دولت و در واکنش بە آمارهای افشاگرانە و مستند و انتقادات منتقدین و مخالفان دولت از کارهای بزرگ و بی سابقەای کە دولت در این یک سال انجام دادە است وآنها را برآوردە کردن آرزوهای دیرین کشور نامید صحبت کرد و از مسئولین دولت خواست ساکت ننشینند و ابعاد و اهمیت اقدامات انجام شدە  دولت را برای مردم روشن کنند.

رئیسی البتە از کنار آمار و ارقام منتشر شدە راجع بە افزایش تورم و گرانی، فقیرتر شدن مردم، افزایش بی سابقە ی خانە و کرایە خانە، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش بیکاری و فاصلە طبقاتی و غیرە گذشت و در بارە هیچیک توضیحی نداد. زیرا کە نمی توانست هیچ یک را رد و انکار کند. در عوض بە انجام اقداماتی توسط دولت اشارە کردە کە مشخص کردن صحت و سقم آنها تقریبا ناممکن است. او در سخنان خود در جلسە هئیت دولت

تنها در مورد بیمە کردن ٦ میلیون نفر آمار ارائە داد و آماری در خصوص سایر اقدامات ادعایی دولت نتوانست ارائە دهد. کە البتە همین یک مورد نیز قابل اثبات نیست و با فاکتها و واقعیات همخوانی ندارد

برای مثال در این خصوص می توان بە گلایە و شکایات و گزارشات انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در خصوص بیمە نکردن کارگران ساختمانی در سال گذشتە و بدتر از آن از سخت کردن مقررات بیمە این کارگران اشارە کرد کە سبب خارج شدن شماری از کارگران بیمە شدە پیشین از شمول بیمە و تامین اجتماعی شدە است. این تنها یک نمونە است. چگونە ممکن است ٦ میلیون نفر را در یک سال بطور واقعی بیمە کرد اما آثار آن را در آمار و گزارشات تشکلهای کارگری حامی دولت هم ندید؟از این گذشتە بیمە کردن اسمی مردم در حالیکە طی یک سالە عمر دولت بیشتر هزینە های دارو و درمان و خدمات دیگر تامین اجتماعی برای بیمە شدگان پیشین کاهش چشمگیری پیدا کردە است بە چە درد می خورد. فاکتها و دلایل و گزارشات یک سال گذشتە حاکی از سقوط بیمە و تامین اجتماعی دارند.

در جای دیگری رئیسی بە از بین بردن زمینە رانت و قاچاق دارو و اجرای طرح "دارو یار" اشارە می کند. این ادعا نیز نظر بە ٧ برابر شدن و کمیابی شدید دارو منافات دارد. مگر اینکە کسی بر صفهای طولانی مردم نیازمند دارو مقابل داروخانە های سراسر کشور و وفور دارو در بازار سیاە با ١٠ برابر قیمت و گزارش های رسانە های طرفدار دولت در این خصوص چشم خود را بستە باشد کە بتواند چنین لاف و گزاف بگوید.

طرح کذایی دارو یار در واقع چیزی بیشتر شبیە یارانە دارو برای مدتی کوتاە بە عدەای جهت زمینە سازی برای آزاد کردن قیمت دارو بود کە در همین حد هم دولت در عمل چندان بە آن پایبند نماندە است. برای افراد مشمول این طرح نیز این طور نبود کە داروهای مورد نیاز شان را با همان قیمت های پیشین تهیە نمایند. دارو برای آنان هم گران شد اما نە بە اندازە کسانی کە مجبور شدند دارو را با قیمت آزاد تهیە کنند. مشمولین این طرح نیز اغلب اوقات قادر بە پیداکردن دارو نمی شدند و بارها در رسانە ها خواندیم و دیدیم و شنیدیم کە گروە هایی از کسانی کە بیماریدر خیابانها و مقابل مراکز دولتی تجمع کردند. در مجموع می توان گفت تمامی عملکرد دولت رئیسی علیە ملت و کشور و بە کام رهبر بودە است. مقصود از برکشیدن  رئیسی هم غیر از این نبودە است.

اما از انصاف نگذریم، دولت منحوس سیزدهم ایدەآل خامنەای، پیشرفتهایی هم داشت کە منتقدین و خود دولت هم در گزارش های مربوط بە عملکرد یک سالە دولت بە آن نپرداختند. تشید فشار و خفغان، افزایش اعدام ها، پرتر کردن زندانها از مبارزان آزادیخواە، افزایش محاکمات مخالفان و منتقدین، آزاد سازی قیمتها و اجرای سیاست شوک درمانی، افزایش بی قانونی، تشدید سرکوب دگر کیشان، محدود کردن دسترسی بە اینترنت، بە اجرا گذاشتن طرح حجاب و عفاف. دولت یکدست ایدەآل علی خامنەای در واقع برای پیشبرد همین امور رخصت فعالیت یافت. از این لحاظ می توان گفت دولت رئیسی موفق تر از سلف خود عمل کردە است!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.