رفتن به محتوای اصلی

چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد!

چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد!
جمعه, 16. سپتامبر 2022 - 20:21

ماهیت رژیم فقاهتی با رفتن خامنەای و آمدن یکی دیگر دگر گون نخواهد شد و زمینە استبداد از میان نخواهد رفت. مرگ رهبران خود کامە و دیکتاتور طبعا برای آزادیخواهان خوشایند است، اما بە شرطی کە مردم اجازە ندهند دیکتاتور دیگری را بر جای دیکتاتور قبلی بنشانند. در شیلی، برزیل، آرژانتین، بولیوی کلمبیا، مکزیک... دیکتاتوری های نظامی بە صور مختلف سقوط کردند و...

شایعە وخامت وضعیت جسمانی علی خامنەای مستبدی کە بیش از سە دهە است با کمک سرکوب و سانسور و کشتار مخالفین توانستە است ازاضمحلال و نابودی حکومت اش جلوگیرکند حاکی از نزدیک شدن خامنەای بە پایان عمر خود است. شواهد دیگری نیز وجود دارد کە احتمال مرگ دیکتاتور جنایتکار و خود کامە را تقویت می کند. قطع ملاقاتهای مرسوم وی در مراسم مذهبی، لغو شدن ملاقات وی با اعضای مجلس خبرگان و تشکیل عجولانە مجلس خبرگان رهبری کە وظیفە قانونی انتخاب جانشینی خامنەای را بە عهدە دار با وجود غیبت ٣٠ نفر از اعضای خبرگان تقویت شایعە موروثی شدن ولایت فقیە در خانوادە خامنەای، موضوعاتی هستند کە احتمال مرگ خامنەای در آیندە نزدیک را تقویت کردەاند.

بعد از هشدار میر حسین موسوی نسبت بە موروثی شدن رهبری و عدم تکذیب آن توسط خامنەای و خبر ادارە موقت امور مر بوط بە وظایف خامنەای بە مجتبی خامنەای احتمال اینکە بخواهند مجتبی را کە رخت آیت الهی را هم بە تازگی بر او پوشاندەاند جانشین پدرش کنند قوت گرفتە است. با این همە انتصاب جانشین خامنەای بە رغم همە تدابیری کە از پیش برای آن اندیشیدە شدە چالش آسانی نیست کە بە آسانی و بدون هزینە بتوان انجام اش داد. نخستین چالش در درون خود خبرگان پیش خواهد آمد، چرا کە جناح اقلیت حاضر نخواهد شد تن بە موروثی شدن یا بە عبارتی امامتی شدن ولایت فقیە مشابە آنچە در شیعە معمول است بدهد. از آنجا کە خود جناح رقیب کاندیدایی کە مورد قبول محافظە کاران طرفدار خامنەای هم باشد برای این پست ندارد، ناچار است ولایت شورایی را پیش بکشد کە در آن صورت پیروان خامنەای بە آن تن نخواهند. در ساختار کنونی آنکە در نهایت در این جدال دست بالا را پیدا خواهد کە ارگانهای اصلی قدرت، مانند مجلس، دولت، شورای نگهبان، قوە قضایی و خبرگان و مهمتر و تعیین کنندە تر از همە اینها فرماندهی سپاە و نهادهای امنیتی را در اختیار دارند. یعنی همین هایی کە تحت عنوان دولت یک دست هستند نهادهای اصلی قدرت را در اختیار دارند. درست است کە اینها منفور مردم هستند و درصد کمی از مردم از اینها حمایت می کنند، ولی رژیم های دیکتاتوری با بسیج و سازماندهی همین اقلیت کوچک هم اگر قادر باشند بە وضعیت اقتصادی سر و سامانی بدهند، می توانند مدتی سیطرە خود را حفظ کنند. مفروض بە اینکە خبرگان از پس انتخاب جانشین خامنەای برآید چالش اصلی تر کنش و واکنش سرداران سپاە بە نتیجە تصمیم خبرگان است. بعد از خامنەای سرداران سپاە بعید است از هیچ روحانی دیگری بعنوان رهبر اطاعت  کنند، مگر آن کە خودشان نقش اصلی را در انتخاب او داشتە باشند.

بهر حال رویدادها و تحولات بعد از مرگ خامنەای را اگر مردم نتوانند رقم بزنند سرداران سپاە رقم خواهند زد. خود خامنەای هم بیش از همە بە پشت گرمی سرداران سپاە و در هماهنگی با آنان و حمایت بازار بود کە می توانست در راس نظام باقی بماند. با این همە دەها حادثە غیر قابل پیشبینی در این میان می تواند اتفاق بیفتد کە روندهای قابل پیشبینی را دگر گون نماید. گذشتە از همە اینها اما برای مردم فرق نمی کند کە رهبر آیندە پسر خامنەای باشد یا نوە خمینی یا شخص ثالث دیگری. زیرا ماهیت رژیم فقاهتی با رفتن خامنەای و آمدن یکی دیگر دگر گون نخواهد شد و زمینە استبداد از میان نخواهد رفت. مرگ رهبران خود کامە و دیکتاتور طبعا برای آزادیخواهان خوشایند است، اما بە شرطی کە مردم اجازە ندهند دیکتاتور دیگری را بر جای دیکتاتور قبلی بنشانند. در شیلی، برزیل، آرژانتین، بولیوی کلمبیا، مکزیک... دیکتاتوری های نظامی بە صور مختلف سقوط کردند و نظام های پارلمانی جای دولتهایی نظامی و دیکتاتوری ها را گرفتند. ما ایرانی ها باید همت کنیم و یک بار برای همیشە ریشە نظام های دیکتاتوری و موروثی را از کشور مان بر کنیم و بە جنایات و بی عدالتی هایی کە نتیجە رژیم های دیکتاتوری و استبدادی است پایان دهیم. راە دیگری بە غیر از این فعلا برای خلاصی از وضعیت فاجعە بار حاکم بر کشور ما وجود ندارد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.