رفتن به محتوای اصلی

تشدید شکاف، در حکومت، انسجام در جنبش

تشدید شکاف، در حکومت، انسجام در جنبش
جمعه, 28. اکتبر 2022 - 21:28

جنبش انقلابی در چهلمین روز خود توانست مردم زیادی را بە مناسبت چهلمین روز قتل ژینا امینی در بالغ بر پنجاە شهر بە خیابان بکشاند و گام بزرگ دیگری بە جلو بردارد. علاوە بر تظاهرات خیابانی در تعدادی ازشهرها بازار و کسب و کارها با تعطیل کردن کسب و کار خود حمایت وهمبستگی شان با جنبش انقلابی رانشان دادند.

در کردستان البتە از همان آغاز خیزش یک رشتە اعتصاب عمومی شروع شد کە هنوز هم در تعدادی از شهرهای کردستان ادامە دارد. تعدادی از کسبە در نقاطی از تهران مانند، لالە زار، پاساژ علالدین، سە راە امین حضور و اطراف بازار کە از کسب و کار و رفتار دولت ناراضی هستند در چهلم ژینا با تعطیل کردن محل های کار و کسب خود بر تنوع ترکیب اجتماعی جنبش انقلابی افزودند.

رشد فزایندە جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در چهلمین روز آن با چنان استقبالی از طرف گروە های اجتماعی مختلف مواجە شد کە سران حکومت را سراسیمە و هراسناک از عاقبت کار شان کردە و بە چە کنیم، چە كنیم، واداشتە است.

کارآمدی حربه ی سرکوب نیز دیگر کم شدە و ترس مردم هر روز کە می گذرد کمتر و بر شمار آنانی کەوارد میدان مبارزە با رژیم می شوند افزودە می شود. از سوی دیگر فشردگی اعتراضات و پراکندگی و وسعت جغرافیایی شان موجب خستگی و فرسودگی نیروهای سرکوبگر می شود و سرزنش بستگان و تظاهرکنندگان و فشار روانی و عذاب وجدان بر فرسودگی آنها می افزاید.

تبلیغات رژیم و سخنرانی های ابلهانە سران رژیم برای دادن قوت قلب و انگیزە بە نیروهای سرکوب هر روز کە می گذرد بیشتر اثر بخشی شان را از دست می دهد. حرف و حدیث های خامنەای و رئیسی در رسانە هایی مختلف بە استثنای رسانە های جریان حاکم، مثل گذشتە جدی گرفتە نمی شود و بازتاب نمی یابد. انتقاد از حرفهای ابلهانە رئیسی و انتشار گاف های پیاپی وی در تعدادی از رسانە بە سخرە گرفتە می شود. گزارش اعتراضات مردم و همان هایی کە خامنەای و سرداران سپاە آنها را عامل دشمن می نامند،تا حدودی در تعدادی از رسانە ها بازتاب پیدا می کند و همدلی با معترضین بیشتر و بیشتر می شود و بی تفاوتی نسبت بە حرف و حدیث های بسرکردگان سرکوب نیز بیشتر می شود. بە غیر از کارگران و معلمان و پرستاران و کارمندان کە سالهاست بیشترین اعتراضات را نسبت بە دولت و حکومت کردە اند و همیشە از جنبشها ی اعتراضی پشتیبانی عملی وباطنی کردە و می کنند، مدتی است کە گروە های نسبتا وسیعی از صاحبان کسب و کار در بخش تولید و توزیع هم بە دلیل نارضایتی از افزایش مالیات، حذف سوبسید مواد اولیە وارداتی، قیمت گزاری دستوری و نحوە اختصاص منابع مالی و امتناع حکومت از توافق بر سر برجام و رفع محاصرە اقتصادی ناراضی هستند.

این بخش از بورژوازی و خردە بورواژی بە دلیل محدودیتهایی کە طرح های همچون صیانت بر سر راە کسب و کارشان بوجود آوردە بە شدت ناخرسند هستند وبە آن معترضند. سخنان تند روز گذشتە معاون اتاق بازرگانی کە در روزنامە جهان صنعت منتشر شد بازتاب بخشی از این نارضایتی است کە بە نظر می رسد این گونە نارضایتی ها هم عمیقتر خواهد شد.خلاصە کلام، جنبش در حال انسجام است و شکاف در حکومت در حال افزایش.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.