رفتن به محتوای اصلی

اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب

اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب
جمعه, 25. نوامبر 2022 - 21:46

خبرهای منتشر شدە در تعدادی از رسانەها حکایت از برقراری روابط تازە جریان حاکم با اصلاح طلبان حکومتی دارد. طبق پارەای خبرها ملاقاتهایی نیز در هفتەهای اخیر بین هیئتی از اصلاح طلبان با شمخانی و اژەای کە هر دو نقش مهمی در کشتار و سرکوب خشونت بار مبارزان جنبش انقلابی طی ٧٠ روز گذشتە داشتە و دارند ن انجام گرفتە است.

بنا بە گزارش منتشر شدە توسط خبرگزاری "برنا" در ٣٠ آبانماە :" نشست هیات‌رییسه جبهه اصلاحات ایران با حضور چهره‌هایی چون، بهزاد نبوی، جواد امام، محمود صادقی و حسین مرعشی با رییس قوه قضاییه و علی شمخانی " انجام گرفتە است. خبر ملاقات همراە با جزئیاتی از گفتگوها و مقصود از دیدار و گفت وگوهای انجام گرفتە در آن توسط علی شکوری راد سخنگوی هیات رئیسە جبهە اصلاحات در گزارش دیگری کە در دوم آذرماە در روزنامە "اعتماد" منتشر شد تائید شدە است.

آنطور کە پیداست ظاهرا این دیدار بە ابتکار سران اصلی جبهە اصلاح طلبان انجام گرفتە است. اما زمینە ساز آن می باید پیام های باشد کە در لابلای یکی از سخنرانی های اژەای رئیس قوە قضایی دو سە هفتە بعد از شروع جنبش انقلابی و آشکار شدن استیصال رژیم در سرکوب آن باشد.

اژەای در سخنرانی اش برای شنیدن انتقادات و گفتگو با منتقدین (بخوان اصلاح طلبان حکومتی" اعلام آمادگی کرد و نبوی و خاتمی متعاقب سیگنال اژەای با موضگیری های مشابەای بە سیگنال اژەای پاسخ مثبت دادە بودند.

خاتمی و نبوی هر دو همان مواضعی را اخذ کردند کە اژەای و حکومت انتظارش را داشتند. برائت از جنبش انقلابی و باز کردن راە بازگشت اصلاح طلبان راندە شدە از حکومت بە دامان رژیم و اجرای اصلاحاتی کە از نظر آنها بقای رژیم بە انجام آنها بستگی تام و تمام . یعنی همان سیاست کذایی "آشتی آشتی همە با هم بریم تو کشتی" برای اصلاح و حفظ بقای نظام جنایتکار فقاهتی.

سیاست آشتی کنان اصلاح طلبان دست راستی با محافظە کاران افراطی فاشیست مسلک گذشتە از اینکە چە سمت و سویی پیدا کند، یک حرکت فرصت طلبانە از جانب هر دو جناح و حاکی از نگرانی انها از وقوع انقلاب و همداستانی هر دو برای سرکوب انقلاب است. بدون شروع و تداوم جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، محال بود این همسویی ضد انقلابی بین اصلاح طلبان و محافظە کاران شکل بگیرد.

بە زیر کشیدە شدن رژیم ارتجاعی و استبدادی و فقاهتی توسط انقلابی مدرن و مترقی خواست و مطلوب هیچ یک از جناح های حکومت نیست. بهمین جهت است کە نبوی و خاتمی از جنبش انقلابی اعلام برائت نمودە و با ضد انقلاب حاکم همسو شدەاند. آنها اصلاح طلب اند اما حد و حدود اصلاح طلبی شان هم محدود بە یک رشتە اصلاحات سطحی است کە جوابگوی نیازهای جامعە و مطالبات امروز مردم و اهداف جنبش نیست. اصلاح طلبان حکومتی کە این را در عمل آزمودەاند بهتر از دیگران می دانند کە اصلاح حکومت حتی در حدی کە مطلوب نظر آنها باشد میسر نیست تا چە برسد بە سکولاریزە کردن حکومت و جدایی دین از دولت کە از اهداف اصلی جنبش انقلابی و مردم است. خاتمی و بهزاد نبوی بطوری کە از اظهارات اخیر و گذشتە شان بر می آید هیچ کدام شان با حکومت دینی مخالف نیستند و نمی خواهند بپذیرند کە منشا بحرانهای های ویرانگر کە کشور را سال بە سال بیشتر بە سوی نابودی راندە و استبداد و سرکوب و فساد و فجایع متعددی را بر کشور تحمیل کردە و می کند رژیم فقاهتی دست پخت آنها و دوستان و جریانات حکومتی دیروز و امروز شان است. بە عبارتی حفظ نظام بە هر قیمتی بایستی برای آنان هم چنانکە خمینی گفت و این روزها هم مرتب برای توجیە جنایاتی کە علیە مردم در جریان است تکرار می شود، "اوجب واجبات است".

خاتمی اگر بە جدایی دین از دولت معتقد بود اساسا نبایست در کسوت روحانی ٨ سال در راس دولت قرار می گرفت و امروز دوبارە برای گرفتن سهمی از قدرت با جریان حاکم همسو می شد. همین مسئلە شامل حال روحانی و رفسنجانی هم می شود.

جامعە سالهاست کە از انتخاب بین بد و بدتر(اصلاح طلب و اصولگرا) عبور کردە است. طرح "شعار اصلاح طلب، اصولگرا دیگە تمامە ماجرا"در آبان ٩٨ بیان این تغییر است. رای ٢ میلیونی همتی کاندیدای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری موید گذر جامعە از از جریان اصلاح طلب و نتیجە عملکرد و فهم مردم از اصلاح طلبان است. شعارهای: حکومت اسلامی نمی خواهیم، توپ، تانک، فشفشە آخوند برە گم بشە، مرگ بر اصل ولایت فقیە و مرگ بر خامنەای بە وضوح ارادە مردم برای بر کناری حکومت دینی را نشان می دهد. مردم وقتی می گویند آخوند و حکومت اسلامی نمی خواهیم خطاب شان فقط بە خامنەای و رئیسی نیست، این نخواستن شامل آخوندهای مانند خاتمی و روحانی ...هم می شود

هیچ کدام از این شعارها مطلوب اصلاح طلبان نیست. آنها می خواهند سیستم فقاهتی سر جای خودش باقی بماند، یک روحانی معتدلتر از خامنەای، یا شورایی از روحانیون نقش ولی فقیە را بە عهدە بگیرد و بقول خودشان حکومت با تسامح با مردم رفتار کند تا روحانیون همچنان قدرت را در کنترل خود داشتە باشند. آنها تلاش می کنند بە مردم بقبولانند کە سیستم فقاهتی عیب ندارد اگر عیبی هست تقصیر افراد مسئول است کە قوانین را رعایت نمی کنند. تحرکات ضد انقلابی اصلاح طلبان از آنجا کە خلاف حرکت پیشروانە تاریخ و جامعە است و اصلاح طلبان فاقد پایگاە اجتماعی هستند بە انزوای بیشتر آنها منجر خواهد شد. حکومت دنبال سرکوب جنبش انقلابی است و از هر امکانی برای جلوگیری از پیشروی انقلاب بهرە می گیرد، اصلاح طلبان با مواضع اخیرشان و قرار دادن اصلاح طلبی مقابل انقلاب می کوشند، کودک انقلاب در جنین مادر را قبل از تولد سقط کنند.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.