رفتن به محتوای اصلی

فرمان تشدید سرکوب و انتقامجویی از مردم در سخنان خامنەای

فرمان تشدید سرکوب و انتقامجویی از مردم در سخنان خامنەای
جمعه, 2. دسامبر 2022 - 21:39

سخنان تند و تهدید آمیز و انتقامجویانە علی خامنەای در این هفتە آن امید کاذبی را کە بعضا بە عقب نشینی راس بلوک قدرت داشتند علی الحساب بە باد فنا داد.

رهبر خودکامە و جنایتکار رژیم بیدادگر فقاهتی در آخرین سخنرانی اش کە در این هفتە ایراد کرد بار دیگر بر مخالفان و مبارزان و منتقدین نظام، حتی بە آنهایی کە خواهان ایجاد تعدیل در سیاست و رفتار حکومت برای نجات رژیم از ورطە سقوط بودند تاخت و اتهامات بی بنیاد پیشین خود علیە مبارزان جنبش انقلابی را بدون اینکە مدرکی دال بر صحت اظهارات خود بە دست دهد تکرار کرد.

او در واکنش بە درخواست های متعددی کە خواهان اجرای رفراندوم شدە بودند، با نام بردن از تجمع چند هزار نفرە هواداران رژیم در ١٣ آبان و همچنین شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در سە سال پیش انجام رفراندوم را رد کرد و نشان داد بر خلاف حرفهای ظاهری اش تا چە اندازە رژیم خود را منزوی و مطرود می بیند کە حتی حاضر نیست درخواست بە رفراندوم گذاشتن خود و رژیم اش را کە مطابق قانون خودش از آغاز تا پایان در آن رل اصلی را بە عهدە دارد بپذیرد.

انتشار نتیجە نظر سنجی های انجام شدە توسط نهادهای وابستە بە حکومت و همچنین افشای برخی مسائل درونی حکومت مانند گزارشهای افشا شدە خبرگزاری فارس توسط هکر ها و محتویات بولتن محرمانە برای سردار سلامی فرماندە سپاە پاسداران کە همگی خلاف ادعاهای خامنەای و جیرە خوران او بود هم باعث نشد تا خامنەای از تکرار اتهامات سخیف خود بە جنبش انقلابی کوتاە بیاید.

ساعاتی بعد از سخنرانی خامنەای در جلسە با بسیجیان، لحن گفتار اژەای و قالیباف کە در این اواخر از شنیدن سخنان مخالفان و تغییر سیاست های اشتباە و گفتگو با مخالفان دم می زدند صد و هشتاد درجە چرخش کرد و لحن و پیام هایشان علیە معترضین تند و خشنتر از پیش شد و معلوم شد روسای دستگاە قضایی و مجلس رژیم حتی بە اندازە یک نوکر نزد ارباب خود اجازە و اختیار ندارند. کما اینکە تقاضا های اصلاح طلبان حکومتی برای ابراز نگرانی از بە خطر افتادن بقای رژیم و نامە نگاری خاتمی در این مورد نیز برای تغییر رویە مورد الطفات رهبر خودکامە قرار نگرفت و موجب خشم او شد.

افشای بخشی از از اسرار پشت پردە رژیم اما صحت چند موضوع را کە مخالفان بە حدس و گمان گفتە بودند تائیدکرد. معلوم شد کە کار شکاف در درون رژیم تا شکر آب شدن مناسبات میان خامنەای و رئیس جمهور دست نشاندەاش و همچنین بین خامنەای با شمخانی مهرە اصل کاری وی در شورای امنیت ملی یعنی در راس هرم قدرت پیش رفتە است. نیروی سرکوب رژیم در اثر تداوم و گسترش جنبش فرسودە و ناتون تر از آن است کە بتواند حریف جنبش انقلابی بشود، ٨٣ درصد مردم از رژیم روی برتافتەاند، منشا ء جنبش خلاف ادعای خامنەای و مزدوران او داخلی است و سرکوب آن فعلا عملی نیست.

همە موارد نامبردە از پیش برای خامنەای و سرکردگان رژیم تبهکار او روشن بود. با این حال آنها نمی خواهند بیزاری و منفوربودن خودشان در میان مردم را بپذیرند و تن بە خواست مردم بدهند. بهمین جهت بعد از سخنرای آخر خامنەای کە در واقع چیزی غیر ازفرمان تشدید سرکوب و کشتار و انتقامجویی از مردم نیست، عملیات سرکوبگران تشدید شد. نیری از اعضای گروە قتل عام جنایتکارانە هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ بە خدمت فرا خواندە شد. فرمان محارب و محارب کشی دوبارە در مجلس و دستگاە قضایی بلند شد، مزدوران اژەای در قوە قضایی شروع بە صدور فرمان اعدام جوانان و نوجوانان کردند و فریاد وای وطنای بی وطنان حکومتی و وای تجزیە وطن توسط دستگاە های تبلیغاتی رژیم از هر سو بلند شد و بساط تهدید و ارعاب و تفرقە افکنی پهن تر شد. بلکە بە کمک آنها بتوانند جنبش انقلابی را سرکوب و حکومت متززل شان را از واژگونی ولو برای مدتی هم کە شدە برهانند. اما این تبهکاری ها بە نفرت و انزجار و انسجام بیشتر مردم از رژیم و تقویت عزم و ارادە آنها برای برکناری آن منجر خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.