رفتن به محتوای اصلی

از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟

از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟
جمعه, 23. دسامبر 2022 - 20:54

روز گذشە ٣١ آذر قیمت دلار ظرف یک هفتە حدود ١٠٠٠ تومان بالا رفت و بە همین نسبت ارزش پول ملی رکورد سقوط تازەای را رقم زد. این حد از سقوط ارزش پول کشور تنها از این لحاظ کە بی سابقە است حائز اهمیت نیست، بلکە شتاب گرفتن سرعت سقوط ارزش ریال حتا از این رکورد شکنی بی سابقە مصیبت بارتر است.

همزمان با خبر گذر نرخ برابری دلار با ریال از مرز ٤٠ هزار تومان، رسانە ها خبر افزایش یک درصد بر نرخ تورم نقطە بە نقطە را منتشر کردند. این مقدار افزایش هم اگر چە ممکن است تعدیل شدە باشد اگر بیشتر از سقوط ارزش پول ملی مصیبت بار نباشد کمتر از آن در کار و معیشت و سایر مصیبتهای گریبانگیر مردم بی اثر نیست.

متعاقب انتشار این دو خبر در حالیکە مراسم گرامی داشت چهلمین روز بە قتل رسیدن شمار زیادی از جانباختگان جنبش انقلابی جاری در شهرهای مختلف کشور در جریان بود و فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنەای و فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی در کشور طنین انداز بود، "کاظم صدیقی یکی از امامان جمعە سرسپردە رژیم فقاهتی در مراسمی کە تحت عنوان یادوارە ١٥٢ شهید روحانی با محوریت...میزرا کوچک خان جنگلی" در مصلی رشت برگزار شد از تبدیل ایران بە قدرت اول دنیا تحت رهبری خامنەای جنایتکار سخن گفت.

ظاهرا هدف از برگزاری مراسم اول دی در مصلی رشت نوعی مقابلە با مراسم های بود کە بمناسبت چهلمین روز جانباختگان جنبش در شهرهای مختلف در حال انجام بود. با این تفاوت کە در مراسم حقیرانە حکومتی رشت عوامل سرکوب مردم شرکت کردە بودند و منظور از آن تجلیل از جنایتکاران و قاتلان و فاسدان بود و در مراسم های مردمی چهلم جانباختگان قضیە بر عکس بود. در واقع صف آرایی اقلیت ارتجاعیون ضد انقلابی میرندە در مقابل جنبش انقلابی بالندە متشکل از اکثریت مردم کشور بود.

این نوع نمایشات تبلیغاتی مذبوحانە در شرایطی با استفادە از منابع کشور بە عمل در می آید، کە نە تنها علی خامنەای و شرکای او بواسطە جنایاتی کە مرتکب شدە و می شوند مطرود مردم هستند، بلکە گسترە مخالفت با اعمال جنایتکارانە جناح حاکم کە بنام دین انجام می گیرد حتی بە میان تعدادی از آیت‌الله  ها هم کە نگران بریدگی روز افزون مردم از دین و مذهب شیعە و از دست دادن نفوذ خود هستند تعمیم پیدا نمودە و آنان اگر چە هنوز بە زبان الکن ولی از منظر دینی بعضی از اعمال حکومت را زیرا سوال می برند. این واکنشها اگر چە بیشترشان مصلحتی و بە اندازە لازم شفاف و صریح نیستند از این لحاظ کە مبین تشدید اختلافات و فاصلە گیری از دارو دستە خامنەای هستند و ضمنا می توانند نقش عامل کنترل کنندە جنایتکاران را داشتە باشند. حائز اهمیت هستند.

ادعای تبدیل ایران بە "قدرت اول دنیا" آن هم در شرایطی کە کشور از هر لحاظ گرفتار بحرانهای فلج کنندە، فقر و فلاکت، بیکاری عظیم، انزوای بین المللی، شکاف طبقاتی، فاجعە اکولوژیکی و غیرە است، اگر از روی خرفتی و نادانی مدعیان نباشد عین وارونگری و فریبکاری است. البتە طرح چنین ادعاهایی تازگی ندارد کم نبودە و نیستند مسئولانی کە چنین ادعا هایی را مکررا عنوان کردەاند بدون اینکە مصادیق آن را نشان دهند. خود خامنەای نیز بارها ادعاهای مشابەای کردە است. او در همان هفتە آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، مدعی شد کە این جنبش گویا از طرف دشمنان برای از بین بردن پیشرفتهایی کە تحت رهبری وی در کشور بوجود آمدە بر پا شدە است. ادعایی کە دو ماە بعد در اثر افشای برخی اسناد درون حکومتی هم پنبە آن زدە شد.

اگر تنها آمارهای خود حکومت در سالهای پس از انقلاب خاصە در دوران رهبری خامنەای را ملاک قرار دهیم خواهیم دید کە کشور بر خلاف ادعای خامنەای و جیرە خوران او نە تنها پیشرفتی کە باعث بخل و کین "دشمنان" بشود نکردە است بلکە تقریبا در همە امور حتی امور اخلاقی کە ظاهرا جای ویژەای بە حکم دینی بودن حکومت باید داشتە باشد پسرفت کردە و فرصتهای پیشرفت را از دست دادە است.

دلیل اصلی پسرفت هم بیشتر بە ماهیت و نگاە ارتجاعی رژیم بە مسائل و نگاە و ساختار دینی حکومت و رهبر آن بر می گردد کە تصور میکند و تلاش هم کردە کشور را با قوانین قبایلی حاکم در شبە جزیرە عربستان کە در آن هنگام نیز عقب افتادە تر از تمدن های موجود در منطقە و ایران بودە است ادارە کند.

بهمین خاطر بسیار هم طبیعی است کە کشور بجای پیشرفت پسرفت نماید. تجربە ٤٣ سالە حکومت دینی بە روشنی نشان دادە است کە جوامع امروزی را ولو با سرکوب خونین و فریب هم نمی توان ادارە کرد و مردم سر انجام علیە آن قیام خواهند کرد و حکومت اش را بە زیر خواهند کشاند.

مقامات رژیم در حالی از پیشرفت کشور سخن می گویند کە شاخص فلاکت در تابستان ١٤٠٠ بە ٥٥،٤ واحد درصد رسیدە است، ارزش برابری دلار از ٧ تومان بە ٤٠ هزار تومان رسیدە، هزینە خانوار نسبت بە سال ٥٧ ٤٢٠٠ برابر شدە است و درآمد سرانە بە یک سوم تنزل پیدا کردە است. بیش از دو سوم مردم زیر خط فقر رفتەاند و بقول فرشید مومنی زندگی ٧٥ درصد مردم وابستە بە اعانە است. قریب ١٠ میلیون نفر بیکار هستند، نیمی از مدارس دولتی فرسودە و نا ایمن هستند و در مناطق محروم کودکان فاقد مدرسە هستند. بسیاری از مردم برای تامین هزینە های زندگی خود مجبورند دو تا سە شیفت کار کنند. دەها هزار نفر از بیکاران نان شب خود را از طریق شغل پر رنج و خطرناک کولبری و سوخت بری تامین می کنند

کشور با خطر بی آبی در بسیاری از مناطق حتی در مناطق سابقا پر آب دست بە گریبان است، ١٠ میلیون بیسواد و بازماندە از تحصیل وجود دارد، میلیونها کودک خیابانی و کار و بی شناسنامە در کشور حیران و سرگردان هستند. بیش از نیمی از کارگاە های تولیدی متوسط و کوچک تعطیل و نیمە تعطیل بە سر می برند. سوء تغذیە در کشور سال بە سال بیشتر و میلیونها نفر از فقر غذایی در رنج اند. میلیونها زن و مرد امورات اولیە زندگی شان را با تن فروشی می گذرانند. کار تعدادی از تن فروشان بە تن فروشی و زندگی در گورستانها کشیدە شدە است. صدها کارگر، معلم، وکیل، پزشک، نویسندە و روزنامە نگار، دانشجو و دانش آموز و روشنفکر و هنرمند و ورزشکار بە همراە قریب ٢٠ هزار نفر مبارز آزادیخواە دیگر در شکنجە ها اسیر هستند. جرم و جنایت و دزدی و قاچاق در کشور بە حد اعلا رسیدە و زندانها مملو از زندانی هستند. قریب ٨ میلیون از مردم از کشور گریختەاندحداقل ٥ میلیون نفر مبتلا بە مواد مخدر و تعداد مشابەای بە الکل هستند.

کدام یک از این ها نشانە پیشرفت در یک کشور محسوب می شوند کە خامنە ای و مزدوران مواجب بگیر  او ادعای پیشرفت و اول شدن در دنیا را دارند؟

این ابلهان باید بدانند کە واقعیتها عریانتر از آن هستند کە بە چشم مردم نیایند و تکرار ادعا های کاذب در مورد پیشرفت بە انزجار و بیزاری روز افزون مردم از رژیم دامن خواهد زد و انگیزە آنان برای گذاشتن نقطعە پایان بر حیات رژیم را بیشتر خواهد کرد. رژیم فقاهتی نە فقط بواسطە جنبش انقلابی جاری کە برای بە زیر کشیدن آن در حال پیکار است بلکە بخاطر ناسازگاری اش با ملزومات زندگی و جهان مدرن و افزایش تضاد ها و تناقضات درونی خود اش نیز محکوم بە فناست.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.