رفتن به محتوای اصلی

جان هایی کە قربانی سود خواهی مضاعف می شوند

جان هایی کە قربانی سود خواهی مضاعف می شوند
جمعه, 30. دسامبر 2022 - 18:11

در ٢١ آذر ٩ کارگر زن شاغل در سردخانە بروجن کە با یک مینی بوس عازم محل کار خود بودند در اثر آتش گرفتن مینی بوس در جهنمی از آتش گرفتار و بە طرز فجیعی سوختند. چند روز بعد خبرگزاری ایلنا از کشتە شدن ٦ تن از ٩ نفری کە گرفتار حادثە شدند خبر داد. وضعیت ٣ تن دیگر کە در بیمارستان بستری هستند آنطور کە از گزارش بر می آید مناسب نیست.

بنا بە برخی گزارشات علت آتش گرفتن سرویس آتش گرفتن کپسول گاز پیک نیکی داخل خودرو بودە است کە بجای بخاری از آن استفادە می شدە است. یعنی علت این فاجعە دردناک عدم رعایت اصول ایمنی بودە است.

در حادثە دیگری کە در ٥ دی ماە در کارخانە رنگ سازی "صنایع اطلس فام سهند" واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی بوقوع پیوست ٦٥ کارگر مصدوم شدند. علت حادثە آنطور کە در خبرگزاری ایلنا نوشتە شدە در اثر نشتی گاز تزریقی بە مخزن بودە است.

در پنجم دیماە خبر گزاری ایلنا در گزارش ویژەای کە بە افزایش حوادث کار اختصاص داشت نوشت:" در طول یک ماه گذشته تعداد حوادث کار به قدری بالا و دردناک بوده که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت؛ «مرگ و مصدومیت سه کارگر شرکت فرآورده‌های نفتی پترو تات ماهان»، «مرگ ۵ کارگرِ زنِ سردخانه بروجن بر اثر آتش‌سوزی در سرویس کارگران»، «مرگ چهار کارگر دامداری بر اثر استنشاق گاز سمی در خراسان رضوی»، «مرگ پنج نفر از کادر درمان شبکه بهداشت میرجاوه بر اثر حادثه تصادف»، «مرگ دو کارگر فولاد بافق براثر حادثه کار»، «مرگ یک کارگر در عمق ۱۲۰ متری چاه آب در محدوده شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد»، «مرگ کارگر شهرداری زنجان در اثر در رفتن جک ماشین زباله»، «مرگ کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادف»، «مرگ یک کارگر در گودبرداری غیراصولی در نظر آباد کرج»، «مرگ کارگر راه‌آهن گرمسار بر اثر برخورد با قطار»، «واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران شهرک صنعتی عطار نیشابوری و مجروح شدن ۱۶ کارگر»، «مصدومیت ۸ کارگر پتوی لیلیان بافت یزد در حادثه‌ی تصادف سرویس کارگران» و حوادث بسیاری دیگر که در همین ماهِ آبان اتفاق افتاده است"

تقریبا روزی نیست کە گزارشی از کشتە و مجروح شدن چند کارگر در رسانە ها منتشر نشود. تعداد حوادث کار و بیماری های شغلی بیش از سە دهە است کە مرتب رو بە فزونی داشتە است امسال اما درصد حوادث تا کنون رکوردهای سالهای گذشتە را پشت سر گذاشتە است. علت افزایش بە نگاە و برخورد و نگاە دولت رئیسی بە روابط کار و چشم فروبستن دولت بە رعایت نکردن قوانین مربوط بە ایمنی و بهداشت محل های کار دارد.

گفتە می شود ١٣ هزار حادثە شغلی در کشور رخ می دهد و سالانە ٨٠٠ نفر در اثر حوادث کار کشتە می شوند کە علت اکثریت آنها عدم رعایت قوانین مربوطە با انگیزە مالی و سود افزایی و عدم پیگرد کارفرمایان متخلف است. نبود بازرس کافی و تشکل کارگری در محل های کار کە می تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشتە باشند نیز مزید بر علت است.

آمار دقیقی و همە شمولی از حوادث کار هیچگاە منتشر نشدە و آمارهایی هم کە توسط نهادهای مختلف منتشر می شوند با هم فاصلە بسیار دارند. آمارهای منتشرە نیز مربوط بە حوادث کارگاە هایی است کە مشمول قانون کار هستند. این در حالی است کە تعداد کارگران و کارگاە های غیر مشمول قانون کار چند برابر مشمولین قانون کار است و طبعا هم تعداد حوادث باید در کارگاە های غیر مشمول بسیار بیشتر باشد. در هر حال از مجموع مسایل و برخوردها معلوم می شود کە دولتمردان با وجود هزینە سنگین کە این حوادث برای کشور دارد سرمایە داری حاکم بر ایران نە تنها ارزشی برای جان کارگر قائل نیست، بلکە گویا از زیانی کە بە این خاطر بە کشور وارد می شود نیز غافل اند.

چرا کە بنا بە گزارش سازمان بهداشت جهانی زیان های ناشی از عدم رعایت بهداشت حرفەای معادل ٤٠ تا ٤٢ درصد از درآمد سرانە هر کشور را بە خود اختصاص می دهد. طبق یکی از آمارها" تعداد کارگران حادثە دیدە مرد از ١٨٢٤٩ در سال ٩٤ بە ٤٢٨٩٨ مورد در سال ٩٩ رسیدە است و سهم زنان حادثە دیدە از ٥٣٧ مورد در همین دورە بە ١٥٩٣ مورد رسیدە است". یعنی در واقع آمار حوادث در ظرف ٥ سال بە بیش از ٣ برابر رسیدە است.

بە گفتە حسن اصیلیان رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای "به دلیل ترس، بسیاری از گزارش‌هایی که می‌توانند از آسیب‌های جدی پیش‌گیری کنند ارائه داده نمی‌شوند. در مقابل محیط‌های کاری که در آن‌ها تعداد کارگر مشارکت‌کننده بیشتر است، ۶۴ درصد حوادث ایمنی و ۵۸ درصد حوادث منجر به راهی شدن به بیمارستان کمتری گزارش‌ شده است". .

در گزارش های دیگر هم از قول کارگران گفتە شدە تعداد حوادث اتفاق افتادە در محل های کارشان بسیار زیاد است، اما تعداد کمی از آنها گزارش می شود و کارگران از ترس اخراج شدن بە درخواست کارفرما از صحبت کردن در موردشان بر حذر دادە می شوند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.