رفتن به محتوای اصلی

مشکل بیکاری با دادن آمار جعلی حل نمی شود

مشکل بیکاری با دادن آمار جعلی حل نمی شود
جمعه, 10. فوریه 2023 - 19:20

وزیر کار اخیرا گفتە است دولت در سال جاری با ایجاد ١ میلیون شغل بە وعدە خود در زمینە ایجاد اشتغال عمل کردە و از آن هم فراتر رفتە است.

"وزیر کار اوایل بهمن‌ماه اعلام کرد "وعده‌ی داده شده در خصوص ایجاد یک میلیون فرصت شغلی تحقق یافته و به حمدالله از یک میلیون فرصت شغلی" در سال عبور کرده‌ایم". طرح این ادعا البتە تازگی ندارد. چند هفتە پیشتر خود رئیسی نیز همین را گفتە بود.

ما دولت راستگو در ایران تا کنون نداشتە ایم. همە ی دولتها همیشە آمار های در مورد عملکرد خود دادەاند کە اندکی بعد نادرست بودن آنها برای مردم روشن شدە است. اما تصور نمی کنم دولتی دروغگو تر از دولت رئیسی داشتە ایم. رئیس دولت و همە ی در مورد عملکرد شان آمارهای دروغ بە خورد مردم می دهند.

آنقدر دروغ و تضاد و تناقض در آمارهای دولتی هست کە مایە مضحکە شدە است.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ١٥ سال بە بالا از ٨.٩ درصد بە ٨٠٢ درصد کاهش یافتە است. همین آمار جمعیت بیکاران کشور را٢٠ میلیون ٣٣٦ هزار نفر اعلام کردە است.

طبق آمار، نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ سال از ٢٣.٦ درصد بە ١٩.٢ درصد رسیدە. و نرخ بیکاری ١٨ تا ٣٥ سالە ها کە در پائیز گذشتە با ١.٣ درصد کاهش بە ١٤،٨ درصد رسیدە است و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز ١٢ درصد احلام شدە است.

. آمار اشتغال تنها یک نمونە از تقلب آمار دولتی است کە این روزها در همە جا زیر سوال قرار دارد. برای مثال آمار رسمی بیکاری ٢میلیون ٦٠٠ هزار نفر ذکر شدە. این در حالی ست کە دبیر کل حزب اسلامی کار کە یک حزب حکومتی است روز گذشتە از ٥ میلیون بیکار سخن گفت. کارشناسان دیگری آمار واقعی را تا ٩ میلیون برآورد کردەاند.

کارشناسان مختلف آمار ادعایی ایجاد یک میلیون شغل را با استناد بە رکود اقتصادی، عدم سرمایە گذاری، ادامە خروج سرمایە از کشور و فیلترینگ ناهمخوان عنوان کردە و بعضا نهایت اشتغال ایجاد شدە را حدود ٥٠٠ هزار شغل برآورد کردەاند کە نیمی از آمار دولتی است. بر اساس آمارها ی دادە شدە رشد اشتغال در هر دو بخش صنعت و کشاورزی در سال جاری منفی بودە و میزان افزایش رشد بخش خدمات نیز بە اندازە افت رشد بخش صنعت و کشاورزی بودە است.

یعنی در سە بخش اقتصادی اشتغال تازەای ایجاد نشدە و بخش شرکتهای مجازی نیز در اثر فیلترینگ مقدار زیادی اشتغال از دست رفتە است. نرخ اشتغال در بخش کشاورزی از ١٥.٤ بە ١٤.٣ تنزل یافتە. در صنعت از ٣٤.٧ بە ٣٤.٦ رسیدە، و در بخش خدمات از ٤٩.٩ بە ٥١.١ افزایش داشتە است

وزیر کار در واکنش بە رد ادعای یک میلیون شغل از قابل اثبات بودن ادعای خود سخن گفتە و از جملە بە افزایش آمار تامین اجتماعی اشارە کردە کە در واقع افزایش آمار مربوط بە گروە های غیر کارگری همچون خویش فرماها، زنان خانە دار، صاحبان مشاغل خصوصی عمدتا خرد و اشخاصی هستند کە بطور اختیاری خود را بیمە کردەاند.

بهر حال نە با دادن آمارهای تقلبی کسی می تواند مشکل بیکاری را از بین ببرد و نە کذب بودن ادعاهای این چنینی را می شود از دید مردم این دورە زمانە پنهان کرد و نە آن را بە مخالفان و (دشمنان) نظام نسبت داد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.