رفتن به محتوای اصلی

عید آمد و باز هم ما لختیم!

عید آمد و باز هم ما لختیم!
جمعه, 3. مارس 2023 - 23:11

در هفتە های اخیر با وجود اینکە مدت کمی بە عید ماندە چندین اعتراض کارگری را شاهد بودیم کە بخاطر نگرفتن دستمزد چند ماهە انجام گرفت. در همین حال و در اوج افزایش همە روزە قیمت کالاهای اساسی و تورم و دلار خبر گزاری ایلنا روز گذشتە از روشن نشدن تکلیف افزایش دستمزد سال آیندە کارگران خبر داد. این گزارشها مرا بە یاد شعر طنزی کە عنوان اش، "عید آمد و ما لختیم" بود انداخت. این طنز متعلق بە دهە چهل شمسی است اما بە نظر می رسد بیشتر از آن دوران وصف حال امروز جامعە ایران باشد. چرا کە خیلی از مردم بە راستی استطاعت تامین نان شب شان را هم ندارند و کار عدەای بە جستجوی غذا میان سطلهای زبالە کشیدە، تا  چە کە برسد بە خرید نیازمندی های عید.

با این وصف دولتمردان همچنان می خواهند همین درآمد ناچیز را هم ناچیزتر کنند و برای رسیدن بە مقصود از هیچ آزار و اذیتی خود داری نمی کنند. نمونە اش همین کش دادن بحث دستمزد و کاهش عیدی بازنشستگان و حقوق و عیدی کارکنان دولت و ندادن بە موقع حقوق هااست.

از دیر باز تا کنون مرسوم بودە کە در ایام عید مردم لباس نو بە تن کنند، پلو و چلو و شیرینی بخورند و ایام عید را در کنار هم بگذرانند. با خرید سنبل و گلهای زیبای بهاری و گذاشتن آن روی سفرە هفت سین در کنار سمنو و بقیە سین ها حس و بوی بهار را بە درون خانە هایشان بیاورند.

متاسفانە اما امسال اسطاعت مردم کمتر و سفرەهای آنان خالی تر و عید شان کم رونقترشدە است. جدا باید گفت سال بە سال، دریغ از پارسال.

دو هفتە پیش وقتی کە خبر کاهش عیدی بازنشستگان منتشر شد تا خرج حوزەهای علمیە و تبلیغات اسلامی و لباس شخصی ها و عوامل حملات شیمیایی بە دختران دانش آموز شود، یکی از بازنشستگان در روزنامەای نوشت "با این عیدی کە نمی شود حتی یک دست کت و شلوار خرید". بسیار دیگری از آنان با آمدن بە خیابان در دەها شهر و فریاد" هزینە ها دلاری حقوق ما ریالی"نسبت بە کاهش عیدی، افزایش ٢٠ درصد بە حقوق های کارکنان دولت و بە جنگولگ بازی های دولتمردان برای سوا کردن حساب و کتاب کارگران و بازنشستگان بخش دولتی بە منظور کاهش حقوق و عیدی قانونی اعتراض کردند.

در سال گذشتە هم خواستند جهت کم کردن دستمزد و عیدی کارگران شاغل در  سازمانهای دولتی حساب آنها را بطور غیر قانونی از کارگران تابع قانون کار جدا کنند اما اعتراضات آنقدر شدید شد کە آنها را مجبور بە عقب نشینی کرد.

اعتراضات امسال اما بر خلاف سال گذشتە فعلا موثر واقع نشدەاند و همان افزایش اسمی ناچیز با صعود قیمت دلار قبل از آمدن سال نو دود شد و بە هوا رفت!

خبرگزاری ایلنا در بحبوحە اعتراضات خیابانی بازنشستگان و کارگران بخش دولتی در هفتە جاری از سقوط ارزش دلاری دستمزد کارگران از ٢٥٣ دلار بە ١٢٢ دلار یا بە عبارتی نصف شدن قدرت خرید مزد بگیران خبر داد. حالا خودتان افزایش ٢٠ درصدی حقوق ها را کە ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است با در نظر گرفتن سرعت افزایش تورم و گرانی در کنار هم بگذارید تا حال و روز مزد و حقوق بگیران در دولت مدعی عدالتخواهی را درک کنید.

دوهفتە بیشتر بە عید نماندە منطقا تکلیف افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار می بایست زودتر از اینها در شورای عالی کار روشن می شد، اما روز گذشتە خبرگزاری ایلنا از قول یکی از نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی در شورای عالی کار از بلاتکلیفی چند و چون افزایش دستمزد خبر داد. ظاهرا دعوا هم بر سر میزان تورم و هم سبد هزینەهای خانوار است کە مرز ٢١ میلیون را پشت سر نهادە است ولی نمایندگان دولت و سازمانهای کارفرمایی حتی حاضر بە افزایش دستمزدها مطابق قانون کار هم نیستند.

از آن بدتر مصمم هستند افزایش دستمزدها را منطقەای کنند. منطقەای کردن سطح دستمزدها ترفند دیگری است برای کاهش دستمزدها در مناطق محرومتر کە هم تبعیض آمیز است و هم در کاهش سطح بیشتر دستمزدها در سراسر کشور اثر منفی بە جا می گذارد و بە کارفرمایان امکان می دهد دستمزدها را در هر جا کە خواستند بە بهانە منطقەای بودن کاهش دهند.

تمام سالهای حتی در سالهای قبل از انقلاب دولتها و کارفرمایان با استفادە از امکانات و قدرت دولتی در بحث دستمزد با کارگران و حقوق بگیران همین رفتار را کردەاند. تنها بهانە هایشان هر سال متفاوت بودە است. امسال حتی برخوردها استثمارگرانە تر از همیشە شدە است. اگر وضع بە همین شکل بماند سال دیگر هم اگر رفتارشان بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. دلیل اصلی این رفتارها غیر متشکل بودن نیروی مزد و حقوق بگیر است. نیروی کار تا وقتی متشکل نشدە باشد و متحدانە عمل نکند و تا رژیم فعلی بر سر کار باشد و حتی بعد از سقوط رژیم هم اگر نتواند خود را متشکل کند، آش همین است و کاسە ‌همین و بقیە حرفهایی کە می زنند بی معنی و برای سر درگمی است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.