رفتن به محتوای اصلی

سرشکنجه گر ساواک هم‌چنان تاریخ را تحریف می‌کند

سرشکنجه گر ساواک هم‌چنان تاریخ را تحریف می‌کند

بخش عمده رسانه‌های گروهی به صاخبان "قدرت و ثروت"تعلق دارند و برنامه‌ریزان  این رسانه‌ها که از تاثیر‌گذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی آگاه‌اند، از این‌رو تلاش می‌کنند تا با استفاده از شیوه های روانشناسی اجتماعی افکار عمومی را فریب داده ودر جهت حفظ منافع خودسمت وسو دهند درمیان  رسانه های گروهی رسانه تلویزیون فراگیر ترین وعمومی ترین رسانه هاست ، تلویزیون  فارسی  زبان من وتوبراساس برنامه ریزی پشتیبانان این رسانه وظیفه اش اینستکه رژیم پیشین را بری از خطا وخدمتگذار مردم معرفی کند وهمچنین تلاش میکند تاآقای رضا پهلوی را بعنوان تنها آلترناتیو به مردم ایران تحمیل کند در تداوم این سیاست در چند روز گذشته مصاحبه هایی با پرویز ثابتی رئیس اداره سوم و"مدیر کل امنیت داخلی " ساواک را ترتیب داده است   که دراین مصاحبه ها آقای ثابتی برنامه ریز اصلی وسرجلاد ساواک به تحریف تاریخ وواقعیات  پرداخته وسعی میکند تا از ساواک یک سازمان خدمتگذار مردم وخودرا مدیری توانا وموفق که با فساد مبارزه میکرده معرفی کند، حضور ایشان درتظاهرات واعطای لقب "عالیجناب"از جانب شاه الهی های نا آگاه وخود بزرگ بینی ایشان در مصاحبه ها بهیچوجه نمیتواند دستهای خونالود ایشان راپنهان کند برآمد ثابتی در ملا عام ، حضور ایشان در تظاهرات ومصاحبه ها با رسانه های معلوم الحال نشانگر حقانیت دستگاه ستمگر ساواک واعاده حیثیت ایشان نیست بلکه پیامد ونتیجه جنایات بی حد وحصریست که رژیم جمهوری اسلامی۴۴ سال است که برمردم ستمدیده ما روا داشته است.

بررسی نکاتی چند از ادعاها وتحریفات "مدیر کل امنیت داخلی" درمصاحبه با تلویزیون من وتو

۱- آقای ثابتی نیروهای چپ ومذهبی را درکنار هم قرارداده ومدعی میشود که هردو جریان  معتقدند که"هدف وسیله را توجیه میکند" در هیچکدام از آثار مارکسیستی این عبارت وجود ندارد بلکه این عبارت گفته "ماکیاول " سیاستمدار فرصت طلب ایتالیاییست  واین صفت برازنده خود آقای ثابتی است.

۲- ایشان ادعا می‌کند که مبارزانی که برای دیدن دوره های چریکی به فلسطین میرفتند با تیمور بختیار اولین رئیس ساواک ارتباط داشتند این ادعا کذب محض است زیرا اگر واقعیت داشت درهمان زمان با سند ومدرک اعلام میکردند همچنین ادعا میکند که این گروهها  با بیگانگان در ارتباط بوده وبرای آنان جاسوسی میکرده اند اما درهمین مصاحبه اعلام میکند که زنده یاد حمید اشرف گفته بود کار ما جاسوسی نیست.

۳-  مقام امنیتی ادعا میکند که هیچکس را برای خواندن کتاب دستگیر ومحاکه نمیکردند درحالیکه صدها نفر فقط بجرم خواندن وردوبدل کردن کتابهایی مانند برمیگردیم گل نسرین بچینیم اثر ژان لافیت ، پاشنه آهنین جک لندن ومادر ماسیم گورکی  پس از شکنجه محکوم میکردند این کتابها را ساواک وداد گاه نظامی "ضاله" مینامیدند حتی در پرونده یکی از زندانیان کتاب "تضادهای امریکا وشوروی در خاورمیانه" اثر عبد العظیم ولیان وزیر تعاون  بچشم میخورد که نشانگر نا آگاهی این دوسازمان بود

۴- آقای ثابتی باز ادعا میکند که با فساد مبارزه میکرده واز دولو وایادی نام میبرد که در فساد ورشوه خواری شهره خاص وعام بودند اما از رشوه خواری خاندان سلطنت بویژه اشرف پهلوی واز سران ارتش که درخرید اسلحه زشوه های کلان میگرفتند وازمال اندوزی امثال شریف امامی وانصاری نام نمیبرد، طبق اعترافات سپهبد جعفر قلی صدری ریاست شهربانی از طریق شنودی که در دفتر ایشان کار گذاشته بودند اقای ثابتی خود نیز رشوه های کلان اخذ میکرده است.

۵- آقای ثابتی ادعا میکند که با آخوندها وعقایدشان مبارزه میکرده است درحالیکه انجمن ارتجاعی حجتیه در تمام شهرها فعالیت داشت وآزادانه تبلیغ میکردندوبرای پیشبرد اهدافشان کمک مالی جمع آوری میکردند، کتابهای شریعتی تا قبل از دستگیری دردهها هزار تیراژ چاپ میشد بر تعداد مساحد وحسینیه ها روزبروز افزوده میشدند در دانشگاهها مساجد میساختند اما اجازه نمیداند یک اتاق دراختیارگروههای کوهنوردی  گذاشته شود ،  صدها هیات سینه زنی وزنجیر زنی  برگزاری مراسم عاشورا وتاسوعا با جمعیت زیاد، چراغانی کردن خیابانها درروز تولد "امام غایب" ایجاد مدارس اسلامی درجنوب شهر که دروس را با صلوات آغاز وبا صلوت ختم میکردنداین فعالیتهاهمگی پایه های حکومت اینده را تشکیل میدادند تمام دانشاموزان این مدارس واعضای هیاتها در سال۵۷ به لشکر خمینی تبدیل شدند، شخض شاه خودیکی از مبلغین خرافات بود که در کتابها وسخنرانیهای ایشان مشهود است،  روزهای پنج شنبه  حدادعادل در دانشکده ها برای مطهری، مفتح وفلسفی سخنرانی ترتیب میداد درحالیکه به شاملو،  اخوان ثالث وآریانپور اجازه سخنرانی نمیدادند ،  چند سال یکبار ضریحهای طلاکاری ونقره کاری را با کامیونهای ویژه به کربلا ونجف وسامرا ارسال میکردند  درحالیکه رژیم  که ادعای ملی گزایی داشت آرامگاه سردار ملی ایران یعقوب لیث  ناشناخته ومحقر بود وهیچگونه بازسازی نشده بود ، دستگاه ساواک هدف اصلی خودرا به مبارزه با رشد اندیشه های چپ اختصاص داده بود وبر تمام عرصه های هنری ،فرهنگی ادبیات  و کارخانه ها و دانشگاهه انظارت میکرد واگر آثاری از اندیشه های چپ مشاهده میشد بلافاصله بگیر وببندها وسانسور آغاز میشد.

۶- آقای ثابتی مدعی میشوند که در بازجوئی ها شرکت نداشته اند وبا شکنجه مخالف بوده اند وفقط با دکتر براهنی ودکتر ساعدی  درزندان ملاقات داشته اند،ادعای ایشان در مخالفت با شکنجه شگفتی آور است زیرا اساس اعتراف گیری درساواک بر شکنجه استوار بود وایشان از تمام موارد وانواع شکنجه اطلاع کامل داشتند مدیر کل امنیت داخلی در کمیته مشترک  دفتر داشتند وبرتمام مراحل  دستگیریها وبازجوییها نظارت داشتند ودر آنجا پرونده ها را بررسی میکردند براساس نوشته نقی حمیدیان در کتاب "بربالهای آرزو"که هم سلول زنده یاد عباس مفتاحی بود بهنگام دستگیری مفتاحی  پرویز ثابتی به‌ایشان گفته بود "حرفهایت را بزن" وگرنه جور دیگری باشما برخورد میشود" وزنده یاد هوشنگ عیسی بیگلو با آن شهامت مثال زدنی در پاسخ ثابتی که پرسیده بود" چرا با زن خارجی ازدواج کردی" پاسخ داده بود "بتو چه" ثابتی به نوچه های شکنجه گرش گفته بود"آنقدر بزنید تا آدم شود" مهدی رضائی ۱۹ساله عضو سازمان مجاهدین خلق دربیدادگاه نظامی گفته بود که"ثابتی دردهان او ادرارکرده است" دفاعیات مهدی رضائی  که این جمله در آن وجوددارد در دنیای مجازی موجود است ،برای اثبات وجود شکنجه در ساواک دلائل زیادی وجوددارد اعترافات تهرانی، آرش، کمالی وشاهین  شکنجه گران ساواک با ذکر جزئیات یکی از دلایل وجود شکنجه است هزاران زندانی شکنجه شده که اکنون صدها نفر از آنان در اروپا زندگی میکنند که بعضیهاهنوزپس ازنیم قرن آثار شکنجه را در بدن دارند  در این مورد میتوان از حسن حسام،اسماعیل ختائی وابراهیم محجوبی نام برد  کتابهای زیادی از زندانیان سیاسی آن سالها منتشر شده که درهمه آنها به شکنجه اشاره شده است اشرف دهقانی در کتاب حماسه مقاومت افزون بر شکنجه به تجاوز هم اشاره میکند ، خاندان اعظمی لرستانی که دهها نفر از انها بجرم همکاری با دکتر اعظمی دستگیر شده بودند دربروجرد وتهران موردوحشیانه ترین شکنجه ها  قرار گرفتند وطبق اعتراف آرش یکی از بازجویان در بروجرد با بطری به زندانیان این گروه تجاوز شده بود  ویکی از مامورین شهربانی بنام نصرت اله آزاد درشکوائیه ای که یه مقامات بالاتر از خود نوشته بود از شکنجه وحشیانه وتجاوز با بطری به زندانیان اعتراض کرده بودباز جویان این گروه عبارت بودند از هدایت،رسولی وآرش که سربازجوی آنان جلادی بنام محمد حسن ناصری معروف به عضدی بود ،  افزون بر گروههای چریکی فداییان ومجاهدین  که شدید ترین شکنجه ها را تحمل کردند  گروه فلسطین  وهزاران زندانی دیگر در حاکمیت تمدن بزرگ مورد شکنجه قرار گرفتند  در این نبرد نابرابرساواک وشکنجه گران سرافکنده تاریخ شدند اما حماسه های از مقاومت  که انسانهای مبارز دراین زندانها آفریده اند جاودانه خواهد ماند نام کتیرائی ،مفتاخی ،جمشیدی رودباری،  اشترانی یحیی رحیمی عیسی بیگلو وصدها فرزند دلاور دیگر همواره مایه مباهات ملت خواهد بود.

آقای ثابتی شما در مصاحبه کفته بودید که درآغاز  اعتراضات باید با شدت بیشتری برخورد میکردیم  ولیست ۱۵۰۰ نفر را داده بودید که دستگیر کنند این باد را شما ودستگاه شما کاشتید که باید توفان را درو میکردید اما توفان بحرکت در آمده بودوهیچ قدرتی  نمیتوانست آنرا متوقف کند با شدت عمل بیشتر ودستگیریهای ببیشتر نتوانستید مانع از حرکت توده هایی که تحقیر شده بودند بشوید  شما که ادعا دارید در سال۵۵ ما مشکلی نداشتیم غافل از اینکه جامعه درحال عصیان بود صدها هزار حاشیه نشین  که خانه هایشان را برسرشان ویران کردید که اولین اعتراض مردمی را همین خانه ویرانها در شرق تهران آغاز کردند نه شما ونه هیچکدام از دولتمردان شما از فلاکت وفقروتبعیض در اعماق جامعه خبر نداشتند این بلوچستان فقرزده یادگار دوران تمدن بزرگ  شماست  ،زندانهای قصر ، اوین قزل حصار وزندان نوبنیاد گوهردشت را این جنایتکاران نساختند این میراث شما بود که برای جانشینان شاسیته تر از خود برجای گذاشتید دستگاه آپولو نیز هدیه ای از جانب شما برای سربازان گمنام امام زمان بود رئیس شما اقای فردوست ساواک جمهوری اسلامی را سامان بخشید وشیوه های مقابله وسرکوب وزندانبانی  را به اینان آموخت.

پرسشهایی از آقای ثابتی

میدانم که  شما آن وجدان مسئولیت پذیر وآن احساس انساندوستی در شما نیست که  باین پرسشها پاسخ  دهید زیرااز الگوی شما بقول خودتان فرانکوی دیکتاتور است که بهیچکس پاسخ نمیداد اما امیدوارم در کتابی که بقول خودتان در۲۰۰۰ صفخه نوشته اید وقرار است پس از مرگ شما منتشر شود پاسخ داده باشید.
 
۱-  علت کشتارگروه جزنی ودو مجاهد دیگر درفروردین سال ۵۴ چه بود؟

۲- اقای ثابتی حتما نام بعضی از این انسانها را بخاطر دارید بهروز دهقانی،فاطمه امینی، مهوش جاسمی ،معصومه طوافچیان ، بهمن روحی]آهنگران محمود نمازی، منصور فرشیدی ، پرویز حکمت جو، هوشنگ تیز آبی، حسن نیک داودی، حسین کرمانشاهی اصل، ابراهیم پوررضا خلیق ، هوشمند خامنه ای، مراد نانکلی ، شاهرخ هدایتی این انسانها کسانی هستند که درزیر شکنجه های زیر دستان شما جاودانه شده اند  آیا حاضر هستید مسئولیت این جنایات را بپذیرید؟

۳-  سیروس نهاوندی با شما همکاری میکرد وعامل دستگیری چندین نفر شد اما شما در آذر ماه ۵۵  هشت نفر از اعضای سازمان رهایی بخش  از یاران سیروس نهاوندی را که در یک خانه مشغول بحث وگفتگو بودند بقتل رساندید آنها که مسلح نبودند چرا آنان را بقتل رساندید آنها که مبارزه مسلحانه نمیکردند.

۴- در  بهمن ماه سال ۵۵ در یک نمایش تلویزیونی بنام شاها سپاس۶۶ نفر از زندانیان آزاذد شدند درمیان این زندانیان چند نفر از کسانیکه بعدا به‌مقام‌های مهمی در جمهوری اسلامی دست یافتند شرکت داشتند درحالیکه موعد زندان آنان بپایان نرسیده بود آیا آزادی اینان دستور امریکاییها بود یا زد وبند شما با آخوندها       

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید