رفتن به محتوای اصلی

محکوم کردن اعدامها کافی نیست، باید کاری برای متوقف کردن آن انجام داد

محکوم کردن اعدامها کافی نیست، باید کاری برای متوقف کردن آن انجام داد
برما نبخشایند این تفرقە و بی عملی و سکتاریست را!

 

امروز متاسفانە خبر اعدام داود عبدالهی یکی دیگر از زندانیان منتشر شد. گفتە می شود اعدام این زندانی کرد پس از گذراندن ١٤ سال زیر حکم اعدام بودن کە خود برابر ١٤ سال شکنجە است، در حالی انجام گرفتە است کە وی شش روز در اعتراض بە سلول انفرادی کە مقدمە اجرای حکم قتل او بود در اعتصاب غذا بە سر می برد.

چند روز قبل از این نیز چهار زندانی دیگر را اعدام کردند و کمی پیشتر ٦ زندانی را در زندان بیرجند اعدام کردە بودند.

بنا بە گزارش کانون حقوق بشر ایران: در آذرماە ١٤٠٢ دستکم ١٠٢ زندانی اعدام شدەاند. نهادهای حقوق بشری از اعدام وحشتناک ٧٠٠ نفر ظرف یک سال اخیر خبر دادەاند. افزایش و ادامە اعدامهای هولناک و جنون آمیز بە فرمان خامنەای تبهکار در حالی انجام می گیرد، کە  رژیم در  تدارک انتصابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. در چنین اوضاعی تشدید سرکوب و اعدام بە هیچ روی مسلما بە سود رژیم نیست و می تواند بە بیشتر شدن انزجار عمومی از رژیم دامن بزند و وضع آن را بدتر کند.

انجام چنین اعمالی در چنین شرایطی وقتی انجام می گیرد نشانە ترس از مرگی است کە رژیم در انتظار آن بسر میبرد و تلاش دارد با کشتن مخالفان هم از مردمی کە بە رژیم پشت کردەاند انتقام بگیر و هم سقوط خود را بە عقب بیندازد. دادن چراغ سبز بە خودی های پیشین راندە شدە از بارگاە و سفرە قدرت، برای گرم کردن تنور انتخابات نیز در واقع بسیج ضد انقلاب برای جلوگیری از انقلابی است کە در راە است ودیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

با این اوصاف نیروهای اپزوسیون نباید تنها بە محکوم کردن اعدام ها و زندانی کردن بیگناهان بسندە کنند. گفتن اینکە این اعمال جنون آمیز رژیم از ترس است هم اگر با عمل معیین و موثری همرار نباشد بیشتر بە ذکر مصیبت بی اثر می ماند و منجر بە نجات جان انسان های محبوس و در معرض خطر نخواهد شد . رژیم تصمیم خودش را گرفتە و در حال عملی کردن آن است. باید دست بە دست هم داد و حداقل برای نجات جان انسانهای بیشتر از اعدام اقدامات موثر مشترکی را سازمان داد. این نخستین قدم عاجلی است کە همە ی جریانات و انسان هایی کە زندگی، آزادی و جان انسانها و حقوق بشر براستی برایشان ارزش و اهمیت دارد باید بردارند.برما نبخشایند این تفرقە و بی عملی و سکتاریست را!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید