رفتن به محتوای اصلی

دستمزدهای پایین باعث دوبرابر شدن ثروت ثروتمند ترین ها در جهان

دستمزدهای پایین باعث دوبرابر شدن ثروت ثروتمند ترین ها در جهان

در صفحە پربینندە یک فعال نروژی امروز با استناد بە گزارش آکسفام نوشتە بود، ثروت ٥ ثروتمند ترین های جهان ظرف ٣ سال ٢ برابر و در عوض نیمی از مردم جهان در همین بازە زمانی فقیرتر شدەاند. و اضافە کردە بود دلیل آن رواج دستمزدهای پایین در جهان است. . 
در کامنتی دیگر او بە مهاجرت ٧٠ سرمایە دار نروژی بە دلیل افزایش ١ درصد مالیات بر افزایش ارزش افزودە اشارە کردە بود کە بی ارتباط با قضیە نیست.

نویسنده در ادامە نوشتە بود: اینها قبل از این بین صفر تا نیم درصد مالیات پرداخت می کردند. این در حالی است کە مردم غیر ثروتمند و شاغل ٣٠ تا ٤٠ درصد مالیات می دهند. البتە ٣٠ تا ٤٠ درصد مالیات از حداقل و متوسط بگیران گرفتە می شود. مالیات خیلی ها بین ٤٥ تا ٥٠ درصد و بعضا بیشتراست.

گفتنی است کە کشاکش بر سر گرفتن مالیات از ثروتمندان بزرگ نروژ از سالها پیش شروع شدە است اما دولتهای پیشین بخاطر تهدید بە مهاجرت آنان از این کار خودداری می کردند. حالا اما هزینە های زندگی در کشور بخاطر عوارض جنگ اوکراین بالا رفتە و بخشی از هزینە های آن را با گران کردن قیمتها دولت از مردم می گیرد. دولت کنونی برای اینکە مقداری از هزینە ها را سرشکن بکند، ١،١ درصد مالیات بر ارزش افزودە برای ثروتمندترین ها وضع کرد. یعنی در واقع حتی در شرایط خاص نیز اقلیت ثروتمند حاضر نیست ١ درصد مالیات بدهد و می خواهد همە ی هزینە های اضافی را مردم عادی تقبل کنند. . 
و من اضافە می کنم همە ی سرمایە دارنی کە بە دلیل افزایش ١ درصد مالیات، سرمایە هایشان را برداشتە و بە بهشت های مالیاتی رفتەاند، ثروت شان را در همین کشور، از همین مردمی کە ٣٥ تا ٥٥ درصد مالیات می دهند کسب کردەاند.
این پدیدە البتە مختص نروژ ثروتمند نیست، در همە ی کشورها وضع بهمین گونە وبلکە  بدتر از همە وضعیت در کشورهای در حال توسعە و توسعە نیافتە هستند. با وجود این سلطە و قدرت و وجود بهشت های مالیاتی نمی شود انتظار داشت کە جنگ و خشونت و فقر و بیچارگی در جهان رخت بر بندد و جای خود را بە رفاە، آزادی،صلح و برابری بدهد.

با این اوصاف نیروی چپ همچنان یگانە نیرویی است کە می تواند با نوسازی و بازسازی خود،نقش آلترناتیو سرمایە داری و این نظام را کە بخاطر سود طلبی سیر ناپذیر خود انسان و طبعیت را بسوی فنا می راند مهار کند.  
خبر دیگری هم امروز در نروژ مطرح و قوت گرفت. دو حزب دست راستی، یکی میانە و لیبرال و دیگری کنسرواتیو و مهاجر ستیز کە در مجموع حدود ٣٥ درصد رای دارند،خواستار فرستادن مردان پناهندە اهل اوکراین کە بین ١٦ تا ٥٠ سال دارند برای شرکت در جنگ شدەاند و از دولت خواستند اگر این عدە داوطلبانە بە کشورشان برنگشتند، آنها را کە تعدادشان ١٦ هزار نفر است از نروژ اخراج کنند.

هر چە هست صحبت از جنگ و ویرانی و رقابت بر سر تسخیر سرزمین های دیگر است. صحبتی از صلح و مبارزە با فقر هم اگر گاهی بە گوش می رسد با رفتار دولتهای قدرتمند و جنگ طلب انطباق ندارد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید