رفتن به محتوای اصلی

پیروزی بزرگ برای مردم، شکست و انشقاق برای رژیم!

پیروزی بزرگ برای مردم، شکست و انشقاق برای رژیم!

دور اول انتخابات فرمایشی و مهندسی شدە رژیم با همە ی تقلب های آشکار و نهان انجام شدە در مراحل آن بە پایان رسید و کار آن در تهران و تعداد دیگری از شهرها بە دور دوم کشیدە شد. این "انتخابات همانطور کە پیشبینی شدە بود ، بە رغم تبلیغات و تهدیدات بسیار رژیم با بی سابقە ترین تحریم از طرف عموم مرد مواجە شد و میزان شرکت کنندگان در آن بە کمترین حد طی ٤٥ سال گذشتە رسید.

مسولین برگزار کنندە "انتخابات" ادعا می کنند نزدیک بە ٤١ درصد واجدین شرایط در انتصابات شرکت کردەاند، اما اخبار و آمارهای ضد نقیضی کە در طی روزهای بعد از انتصابات از جملە توسط مسولین رژیم منتشر شدە و همچنین رای نیاوردن ١٦ تن از نامزدها در تهران کە کمتر از ٢٠ درصد آرا را کسب کردەاند، صحت این ادعا را رد می کند. ریختە شدن ٨ درصد آرای باطلە از کل مجموعە آرا توسط کسانی کە عموما بە دلیل معذوریت های مختلف ناگریز بە شرکت در انتصابات شدە بودند نیز بە سهم خود گویای وجود رویگرانی از سیستم حاکم است.

این "انتخابات" بە غیر از اینکە یک پیروزی بزرگ برای اپزوسیون آزادیخواە و عدالت پژو و بە اعتباری یک رفرانوم نە بە رژیم بود، بواسطە تصفیە بخشی از جریانات حکومتی از دایرە رقابت، بە انشقاق و بریدگی این جریانات کە از مدتی پیش خودنمایی می کرد سرعت بخشید و درد سر تازەای برای رژیم خلق کرد کە آثار آن مشهود است.

برای نمونە روزنامە بهار امروز در مطلبی کە با عنوان (پیامی از طرف ما که نماینده‌ای در مجلس نداریم) نوشت:!

"مهدی تدینی (پژوهشگر) در متنی نوشت:

"مهدی تدینی (پژوهشگر) در متنی نوشت: حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر ۷ میلیون و ۷۷۵ هزار واجد شرایط رأی دادن دارد.
طبق اعلام نتایج اولیه انتخابات‌ مجلس در این حوزه انتخابیه، نفر اول ۵۴۵,۸۰۵ و نفر پانزدهم ۲۷۵,۷۶۰ رأی آورده است.
یعنی نفر اول تا پانزدهم بین ۳,۵ تا ۷ درصد رأی واجدان شرایط را به دست آوردند. بنابراین میانگین آرای ۱۵ نفر اول تهران به زور به ۵ درصد می‌رسد (نفرات بعدی که قطعا زیر ۵ درصد است و در نتیجه میانگین کل حدود ۳ تا ۴ درصد خواهد بود). این افراد راه‌یافته به مجلس، از فردا با داشتن رأی کمتر از ۵ درصد از مردم تهران، خود را نماینده "مردم تهران" می‌دانند و با این پشتوانه ناچیز قرار است جای مردم حرف بزنند و تصمیم بگیرند؛ بحث کنند و قانون تصویب کنند؛ برای سیاست داخلی و خارجی تصمیم بگیرند؛ دربارهٔ زندگی، معیشت، اقتصاد، فرهنگ و همه‌چیز نظر دهند.
کار ما از نقد و تحلیل گذشته است. هیچ چیز نیاز به توضیح ندارد. حتی نقد این وضعیت سابیدن بیهوده کلمات است. فقط خواستم به افراد این فهرست برنده یادآوری کنم، در ایاب و ذهاب به مجلس، پشتوانه زیر پنج درصد فراموش نشود"در اولین جلسە بعد از انتصابات مجلس شورا و خبرگان، نیز بیش از ١٠٠ نمایندە مجلس با حضور نیافتن در جلسە مجلس را بە تعطیلی کشاندند، کە نمی تواند تصادفی باشد. دەها واکنش دیگر نیز بە صور مختلف از جانب راندە شدگان جدید از قدرت انجام گرفت کە تازە آغاز کار است و سرکوب آنها هزینە های سنگینی برای رژیم خواهد داشت. همچنین پیروزی مردم همراە با پیامدهای آن فصل تازەای را برای اپزوسیون ضد رژیم کە خواهان براندازی رژیم هستند می گشاید کە در صورت استفادە هوشمندانە از آن روند براندازی را تسهیل و کم هزینە تر خواهد کرد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید