رفتن به محتوای اصلی

پیام معنی دار درگیری مادر قمی با یک روحانی

پیام معنی دار درگیری مادر قمی با یک روحانی

نمایش فیلم درگیری یک مادر جوان قمی با یک روحانی در درمانگاهی واقع در شهر قم کە  این روحانی در هنگام شیردان مادر بە کودک خردسال اش از او فیلم گرفتە بود، بازتاب و واکنشهای زیادی در جامعە بحران زدە ایران بوجود آورد و خشم و انزجار بسیاری علیە این روحانی و حامیان حکومتی حجاب اجباری را سبب گردید.

روحانی وقیح در اثر واکنش دلاورانە این زن و همدردی کسانی کە در محل حضور داشتند از او با جا گذاشتن عبا و عمامە خود فرار را برقرار ترجیح داد.

افشای مستند این افتضاح آنهم بعد از شکست سخت رژیم در انتخابات فرمایشی و اعلام یک رشتە از مجازاتهای تازە برای زنان شجاع و آزادە ایران از جملە برداشت راهزنانە از حسابهای بانکی زنان و دخترانی کە تا کنون رژیم با وضع کردن مجازاتهای مختلف و شدید نتوانستە است آنها را وادار بە پوشیدن حجاب تحمیلی حکومتی نماید، حکایت از شکست سیاستهای زن ستیزانە رژیم دارد.

بعد از این بی آبرویی مسئولین ابلە رژیم بە عبث تلاش می کنند با نسبت دادن این واقعە بە "دشمن خارجی" و مجازات شخصی کە از این واقعە فیلم گرفتە و آنرا برای یکی از کانالهای پر بینندە تلویزیونی فرستادە بود، تلاش میکنند از اثرات آن بکاهند. بهمین جهت بە نوشتە خبرگزاری امنیتی تسنیم تا کنون چهار نفر کە معلوم نیست در این کار نقش داشتەاند بازداشت و سە نفر آنان زندانی شدەاند و سناریو سازی برای وادار کردن این افراد برای تهیە فیلم اعترافگیری اجباری بە طوری کە مسبوق سابقە است آغاز شدە است.

اما هنوز در مورد زن جوان و آخوند کە سبب این درگیری بودە اطلاعی منتشر نکردەاند. ممکن است برای فریب مردم در ظاهر این آخوند را هم محکوم بنمایند، ولی در نهان او را تشویق و جایزە خواهند داد. اما در این سناریو تصور نمی رود این زن جسور را کە لابد بە زعم سناریو نویسان رلی در این" توطئە صهیونیستی" داشتە، از مجازات معاف بدارند.

حالا بە فرض محال گیریم این سناریو درست بودە باشد، در آن صورت، باید قبول کرد کە مقصر اصلی عامران و مجریان سیاست حجاب اجباری هستند کە برای دشمن صهیونیسی این امکان را مهیا کردەاند.

ولی فارغ از این مسایل، واکنش این زن نماد و دما سنج خشم فروخفتە و در حال انفجار مردم از رژیم تبهکاراست. خشم و نفرتی کە آنرا در همە جا درگفتار و رفتار مردم بە سهولت می توان دید. واکنش طغیان گونە این زن جسور در واقع نشان از بە سر رسیدن صبر مردم از رژیم و رویکردهای آن دارد. این وضعیت انفجاری را دیگر با انتخابات فرمایشی، متهم کردن مردم بە وابستگی، دروغ و فریبکاری و سرکوب و سرقت نان از سفرە هایشان نمی شود پنهان نمود و مانع شد. افزایش فشارها و سرکوب تنها زمان انفجار را تسریع می کند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید