رفتن به محتوای اصلی

فرمان تشدید سرکوب خامنەای محکوم بە شکست است

فرمان تشدید سرکوب خامنەای محکوم بە شکست است

علی خامنەای در دوسخنرانی پیاپی اخیر خود در واقع حکم تشدید سرکوب مردم را داد. او در سخنرانی اول خود کە در هفتە گذشتە ایراد کرد، دوبارە از حجاب اجباری و سرکوب زنان مبارز و شجاع دفاع و خواستار اجرای حجاب اجباری شد. روز گذشتە خامنەای در سخنرانی برای عدەای از دانشجویان دست چین شدە توسط هراست دانشگاە ها، بازهم زبان بە تهدید گشود و گفت:" توصیه‌ام این است که دقت کنید که چه میگویید، فکر این را بکنید که در این بیان، در این گفتار، در این نوشتار مرتکب عملی نشویم که بعد نتوانیم برایش جوابی داشته باشیم و در ادامە افزود" یک عده‌ای اکنون در دانشگاه اسلامی ایران سعی می‌کنند که دانشجوی ایرانی تشخص خودش را در دنباله‌رویی از غرب بداند، این سعی امروز دارد انجام میگیرد.

به بنده خبرهای معتبر و موثق می‌رسد؛ سر کلاس و بیرون کلاس تلاش می‌شود دانشجو در این جهت حرکت کند؛ خب چه کسی باید در مقابل این بایستد شما باید در این قضیه فعال بشید و نگذارید."

در این سخنان هم تهدید وجود دارد و هم درخواست برای مشارکت در سرکوب دانشجویان و استادان. خامنەای در قسمت دیگری بازهم از مصباح و افکار فوق ارتجاعی وی دفاع کرد و گفت:" بجا است از کتابهای مرحوم آقای مصباح (رضوان‌اللّه‌علیه) استفاده بشود. حقاً و انصافاً فکر این مرد بزرگ فکر کمک‌کننده‌ی به حرکت درست فکری جوانها است. دل بستگی خامنەای بە مصباح و توصیە او بەدانشجویان برای دنبال کردن افکار پوسیدە و منسوخ مصباح نیز، در راستای سیاست تشدید سرکوبها و دفاع از حکومت مطلقە ای ست کە مصباح آنرا تئوریزە کردە است. مصباح هموارە بر بی اعتبار بودن رای مردم تاکید داشت و تصمیم گیری در مورد امور کسور را حق مطلق ولی فقیە می دانست. این یعنی همان چیزی کە خامنەای برای توجیە و ادامە جنایات و رهبری خود می خواست. مضمون هر سە گفتە در این دو سخنرانی تازە، تردیدی باقی نمی گذارد کە رژیم کە نتوانستە با سرکوبهای تا کنونی مردم را سرکوب کند، راە کار بقای رژیم را در تشدید سرکوبها می داند. مهندسی انتصابات مجلس و خبرگان رهبری هم در خدمت پیشبرد این سیاست است. با این وصف هیچ کدام از این اعمال نمی تواند مردم را از میدان مبارزە بدر کند و رژیم را از نابودی نجات دهد. کما اینکە سرکوب های وحشیانە جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، نتوانستە است از رشد و تعمیق مبارزات ضد رژیم ممانعت نماید. رژیم یا فرو خواهد پاشید و یا در اثر انقلاب بدست توانای مردم سرنگون خواهد شد!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید