رفتن به محتوای اصلی

در ایران کسی برای جنگ جشن نمیگیرد!

در ایران کسی برای جنگ جشن نمیگیرد!

در پی حملات موشکی و پهبادی صبح زود یکشنبە بە اسرائیل، خبرگزاری تسنیم ساعاتی بعد از پایان این حملات، از جشن و شادی مردم بخاطر این حملات خبر داد و چند تصویر از ادعای خود را همراە با چند کامنت مربوط بە گزارش نیز منتشر کرد.

تسنیم نوشت:

"در تمام شهرها‌ مردم با برگزاری تجمع‌، ضمن اعلام حمایت از اقدام قاطع سپاه پاسداران، به جشن و پایکوبی پرداختند".

در چند گزارش ویدئوی کە این خبر گزاری منتشر کرد، عدە کم شماری کە بە نظر می رسد از پیش توسط سپاە سازماندهی شدە بودند، در حال جشن بودند.

اما گزارش بیشتری نیز توسط منابع غیر حکومتی منتشر شد کە نگرانی مردم از پیامدهای حملات و تبدیل آن بە جنگ را بازتاب می داد کە متضاد با گزارش تسنیم هستند.

بر خلاف ادعای خبرگزاری امنیتی سپاە و بە استناد بە گزارش ها و تحلیل هایی کە بعد از حملە اسرائیل بە کنسولگری رژیم در دمشق در رسانە های داخلی و خارجی منتشر شد، اکثریت مردم ایران حتی آنهایی کە حملە بە کنسولگری را محکوم می کردند، مخالف انجام اقداماتی هستند کە بە تنش دامن بزند و ایران را بە کام یک جنگ بد عاقبت دیگر بکشاند.

از اظهارات نمایندە رژیم در سازمان ملل نیز چنین بر می آید کە خود رژیم نیز نە مایل بە جنگ است و نە امکانات و شرایط تحمل جنگ مستقیم با اسرائیل را دارد. سمتگیری وزارت امور خارجە ایران بعد از حملە از آنجملە درخواست از شورای امنیت نیز گویای عدم تمایل بە جنگ است. اما عدە قلیلی در رژیم هستند کە بە مانند ناتانیاهو منفعت گروهی خود را در جنگ می بینند.

مجموع کنش و واکنشها نشان می دهند کە مردم بە شدت نگران و مخالف جنگ هستند و بر خلاف ادعای تسنیم نە از حملات صبح امروز سپاە پاسداران حمایت و خرسند هستند و نە نقشی " در جشن و شادی سراسری"ادعایی این خبرگزاری داشتەاند.

مردم، خواهان پایان دادن بە اقداماتی هستند کە بە تنش دامن زدە و کشور را درگیر یک جنگ دیگر بنماید و بە رژیم امکان بیشتری برای تشدید سرکوب مخالفان و بقا بدهد. تشکیل صف های طولانی مقابل پمپ بنین ها و جهش شدید قیمت ارزهای خارجی، هیچکدام چیزهایی نیستند کە باعث خوشحالی کسی بشود. مردم خواهان صلح و آزادی هستند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید