رفتن به محتوای اصلی

تنش آفرینی برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات خیابانی

تنش آفرینی برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات خیابانی

پس از مدت کوتاهی از فروکش کردن تنش ها ها میان ایران و اسرائیل بە نظر می رسد با شلیک موشک از عراق و یمن بە سوی اهدافی در خاک اسرائیل و حملە موشکی اسرائیل بە اطراف دمشق،بە ایجاد تنش بین طرفین از سر گرفتە شدە. این در حالی است کە تلاشها برای ایجاد آتش بس در غزە و فشار از سوی دولت امریکا برای منصرف کردن ناتانیاهو از حملە بە رفح ادامە دارد.

امروز خبرگزاری تسنیم در دو گزارش جداگانە، از شلیک موشک از خاک عراق بە تل آوی و از سرگیری حملات حوثی ها بە اهدافی در اسرائیل خبر داد. خبرگزاریهای دیگر نیز خبر حملە اسرائیل بە اطراف دمشق را از قول دولت سوریە منتشر کردند کە تلفات انسانی بە همراە داشتە است. این وقایع نشان می دهند کە طرفین مایل نیستند و بسود خود نمی بینند حملات خود بە یکدیگر را قطع کنند. بیشتر از همە بە نظر می رسد دولت های راستگرای حاکم بر ایران و اسرائیل بە دلیل استفادە ای کە هر دو برای حفظ سلطە خود می برند مایل بە کاهش تنش نباشند.

اسرائیل برای بی اثر کردن فشارهای امریکا برای پذیرش آتش بس و قطع عملیات نظامی و فشار مخالفان دولت بە حملات طرفداران حکومت اسلامی نیاز دارد و حکومت هم برای منحرف کردن افکار عمومی در داخل و خارج و وقایعی کە در خیابانها جریان دارد  بە آن احتیاج دارد.

هجوم خشونت بار این مرحلە رژیم بە زنان بعد از دوهفتە بە نظر می رسد در اثر مقاومت رزمجویانە زنان و دختران شجاع و حق طلب و خشم و اعتراض عمومی از اعمال فاشیستی اوباش شان آتش بە اختیار خامنەای و شخص او نە توانستە بە مقاومت زنان پایان بدهد و نە افکار مردم را از بحرانهای همە گیر دور کند. انتشار خبر بمب مانند اعدام توماج صالحی نیز بە افزایش شدید اعتراضات و نفرت و خشم مردم  از رژیم افزودە است.

این جنایات چنان موجی علیە رژیم در داخل و خارج از ایران بە راە انداختە کە بی شباهت بە اعتراضات هفتەهای بعد از قتل ژینا نیست.

انتشار گزارش تکان دهندە از جزئیات قتل فجیع نیکا شاە کرمی نیز بە خشم اعتراض عمومی چنان دامن زدە کە باعث هراس سرکردگان جنایتکار رژیم از فرا رویی این اعتراضات بە جنبشی فراگیرتر شدە است. دامن اعتراضات بە حدی گستردە شدە است کە حتی جانبازان جنگ نیز با ادبیاتی بسیار تند و خشمناک بر اعمال جنایتکارانە رژیم تاختەاند.

دستگاە تبلیغاتی رژیم هم آنقدر بی اعتبار و رسوای عالم و آدم شدەاند کە تبلیغاتشان  در هر یک از این رویدادها اثر منفی روی افکار عمومی می گذارد. خامنەای نیز حاضر نیست از این غلط هایی کە کردە دست بکشد.

بهمین خاطر برای سبک کردن فشار اعتراضات و خشم در حال انفجار جامعە رژیم بر آن شدە تا دور دیگری از تنش آفرینی را پیش ببرد و کوشش نماید با کمک آن افکار عمومی در داخل و خارج را منحرف نماید. و این همان چیزی است کە دولت دست راستی حاکم بر اسرائیل برای توجیە جنایات خود در غزە بە آن نیاز مبرم دارد و اصولا سالهاست کە دست راستی های اسرائیل از از رجز خوانی ها و گزافە گویی های خامنەای و سرداران سپاهی اش برای حفظ دولت در کنترول خود و سرکوب مردم فلسطین بهرە گرفتە اند و تاوان آن را مردم فلسطین و ایران دادەاند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید