رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

تصویر بالای صفحه
دوران فریب بسر آمدە، وعدەهای فریبکارانە دیگر کسی را فریب نمی دهد!
صورتبرداری از خطرات کار کودک در زنحیره های تأمین جهانی بخش نخست
سرمایە داری سال بە سال استثمارگر تر و خشنتر می شود
مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٨
کارگران نە در انتصابات ریاست جمهوری شرکت می کنند و نە بە بانیان فقر و بی حقوقی خود رای خواهند داد!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پایانی
امکانات و تنگناهای کنترل کارگری
مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٧
آب سرد احمد جنتی روی دست "غیر خودی ها"!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش هفتم
وزیر کار ارتجاع در رویای ریاست جمهوری
در دفاع از تجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
جوابگویی قربانیان حوادث شغلی کە بیمە نیستند با کیست؟
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٦
رژیم هفت درصدی ها رفتنی است!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش ششم
چه بر سر مجروحین حوادث کار می‌آید
طرح تازە رژیم برای تعدیل بیمە بیکاری
تبعیض علیە زنان در همە چیز!
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٥
حمایت از رئیسی حمایت از جنایت و فقر و سرکوب است!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پنجم
چرا تلویزیون «جدال» سعی دارد «کارفروش» را به جای کارگر بنشاند؟
دەها سال تلاش برای خالص سازی و یکدست سازی بە شکست انجامید
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٤
چرا وابستگان بە قدرت بعد از عزل و طرد (دمکرات) می شوند؟
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش چهارم