رفتن به محتوای اصلی

حماسە را مردم با تحریم بیشتر خلق خواهند کرد!

حماسە را مردم با تحریم بیشتر خلق خواهند کرد!

خبرگزاری امنیتی تسنیم متعلق بە سپاە پاسداران کە اهداف و منافع راستگرا های افراطی حاکم را منعکس می کند، امروز صبح با انتشار تصویری از حضور چند روحانی و یکی دو غیر روحانی، برای دادن رای از "حماسە حضور" در مرحلە دوم" انتخابات" خبر داد. لاف و گزافە گویی این خبرگزاری در مورد حضور مردم در انتصابات فرمایشی در دقایق آغاز رای گیری و قبل از پایان روز خود بە تنهایی گویای بی رونقی انتصاباتی است کە این خبرگزاری چون از آن اطلاع دارد، می خواهد آنرا بعنوان "حضور حماسی" جا  بزند.

گزارش سر صفحە تسنیم نیز بە عکسی از خامنەای در پای صندوق رای با تیتر "هرچە رای بیشتر باشد مجلس قوی تر است"اختصاص دادە شدە کە بخاطر نفرتی کە از او وجود دارد بجای سمپاتی آنتی پاتی ایجاد می کند.

پرسیدنی است مگر از اسفند کە انتصابات با تحریم کوبندە اکثریت مردم مواجە شد، چە چیزی در ایران در جهت مثبت تغییر کردە کە باعث ترغیب و حضور مردم پای صندوق ها بشود؟ غیر از این است کە:

سرکوبها در این مدت تشدید شدە، اعدامها بیشتر، بگیر و ببندها فزونتر، تورم و گرانی شدیدتر، فقر و فلاکت دامنگیرتر  و فساد هایی نجومی گستردە تر و بزرگتر و خطر جنگ نیز بە بە بحرانهای پیشین افزودە شدە است؟

با این اوصاف دور دوم انتصابات مجلس قطعا با تحریم گستردەتری از دورە اول روبرو خواهد شد و "حضور حماسی" مردم در "انتخابات" را خامنەای و مستبدان فاسد حاکم مگر در خواب ببینند. حماسە تحریم بی سابقە و کوبندە انتخابات توسط مردم امروز نیز قاطعانە تر از اسفند توسط مردم تکرار خواهد شد و تلاش برای قالب کردن آن بعنوان "حماسە حضور" با شناختی کە مردم از این نوع پروژە ها و بانیان آنها دارند، نمی تواند خللی در نظر و ارادە مردم برای برچیدن بساط این نظام منفور و منحوس ایجاد کند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید