رفتن به محتوای اصلی

کسی برای مرگ جلاد ناراحت نیست!

کسی برای مرگ جلاد ناراحت نیست!

ظاهرا هنوز اثری از بالگردی سانحە دیدە کە رئیسی جز سرنشینان آن بود پیدا نشدە، اما لحن واکنش خامنەای و اخبار ضد و نقیضی و همچنین رفتن فرماندهان ارشد سپاە و ارتش و تشکیل جلسە اضطراری کابینە با حضور سردار سلامی جای تردید زیادی باقی نمی گذارد کە ابراهیم رئیسی عضو کمیسیون مرگ منتخب خمینی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ٦٧ و رئیس جمهور منفور و ناکارآمد علی خامنەای در این سانحە باید کشتە شدە باشد.

مرگ احتمالی رئیسی نە کسی را بە استثنای خامنەای و گروە کوچکی از وابستگان بە قدرت را ناراحت خواهد کرد و نە تاثیرچندانی در سیستم حاکم بوجود خواهد آورد. زیرا رئیسی نیز مانند روسای جمهوری پیشین نقشی کاملا تشریفاتی داشت و فاقد قدرت و موقعیتی کە رئیس جمهور می بایست داشتە باشد بود.

با این وصف اما نظر بە راندە شدن بخشی از وابستگان رژیم از حاکمیت توسط خامنەای و اختلافات شدید میان جریان پایداری و رئیسی با قالیباف پیدا کردن جانشینی کە بتواند مانع تشدید درگیری های باندهای درون رژیم بشود برای خامنەای چندان سهل نیست. بویژە اینکە خامنەای با کنار گذاشتن افرادی امثال لاریجانی و روحانی و دارودستە آنها بە رغم این کە رئیس جمهو  در عمل یک سمت تشریفاتی بیش نیست امکان کمی برای جایگزین کردن رئیسی دارد.

این سانحە و بلبشویی کە در جریان آن پیش آمد بار دیگر بی نظمی و ناکارآمدی رژیم را در معرض دیدگان مردم قرار داد و افسانە ادعای قدر قدرتی رژیم را بی اعتبار کرد. رئیسی علاوە بر اینکە بواسطە شرکت اش در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ و نقش اش در سرکوب جنایتکارانە جنبش زن، زندگی، آزادی و شکستە شدن رکورد اعدامها در سال گذشتە، منفور اکثریت مردم بود، بواسطە نقش مخربی کە در دوران ریاست جمهوری اش در همە ی زمینە  داشت، ناکارآمد ترین و فاسد ترین دولت بعد از انقلاب را رهبری می کرد. ابراهیم رئیسی در واقع رئیس جمهوری تحمیل شدە بە مردم بود، مردم خواهان پیگرد و مجازات او بخاطر مشارکت در کشتار هزاران زندانی سیاسی، در دادگاە بین المللی بودند. با این همە او پس از نشاندە شدن بر صندلی ریاست جمهوری بە جنایات اش ادامە داد. با وجود چنین سوابقی پیداست کە مردم از کشتە شدن رئیسی ناراحت نشوند

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید