رفتن به محتوای اصلی

نقش جمهوری اسلامی در پیدایش جریانات سنی سلفی در کردستان

نقش جمهوری اسلامی در پیدایش جریانات سنی سلفی در کردستان

درروز26 اردیبهشت درزندان قزل حصار"خسروبشارت"زندانی کرد که مدت 15 سال زندانی بود بە اتهام ارتباط با گروههای سنی سلفی واتهام ترور امام جمعه یکی از مساجد مهاباد اعدام گردید

خسرو بشارت بارها در زندان اعلام کرده بود که  تمام اعترافات را در زیر شکنجه از او گرفته اند وهیچگونه دخالتی در ترور اما م جمعه نداشته است.

این اولین بار نیست که یکی از جوانان کرد باهمین اتهام  اعدام میشود، تاکنون دهها نفر از جوانان کرد که وابسته به گروههای سلفی سنی بوده اند اعدام شده ودهها نفر نیز به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند.

کردستان در طی 80 سال گذشته همواره پایگاه آزادیخواهی وعدالتخواهی بوده ومهد برآمد ورشد احزاب وسازمانها ونهادهای چپ ودموکرات وقومی بوده است وجریانهای مذهبی هرچند درمیان مردم نفوذ داشتند وبخشهایی ازمردم دارای باورهای مذهبی بودند اما درفعالیتهای سیاسی حضور چشمگیری نداشتند.

گرایش بخشی از جوانان کرد درسالهای اخیر به جریانات سلفی اهل تسنن  درایران دارای علل وعوملی است  یکی از عوامل آن اهداف جمهوری اسلامی در کردستان برای تضعیف وضربه زدن  به نیروهای چپ ودموکرات بود که درپیدایش این حریانات نقش مهمی داشت.

قدرتهای غربی نیز از دیرباز با توسل به شیوه های گوناگون از باورهای مذهبی مردم در جهت منافع خود  استفاده کرده اند  وکشورهای رقیب همسایه نیزدرتقابل با یکدیگر همواره به تقویت جریانات مذهبی در دیگر کشورها پرداخته اند اما تنها جمهوری اسلامی وقدرتهای غربی وهمسایگان درپیدایش  جریان سلفی سنی درکردستان نقش نداشته اند بلکه باورهای متعصبانه برخی ازجوانان نیز در رشد این جریان نقش داشته اند که قبل از از اشاره بەاین عوامل ابتدا  با نگاهی کوتاه به گرایشات مذهبی مردم کردستان میپردازم.

مردم استان کردستان باستثنای شهرهای قروه وبیجار پیرو مذهب تسنن هستند تمام مردم مناطق کردنشین در استان آذربایجان غربی مناطق هورامان وشهرهای چوانرود وروانسر وبخشهایی از شهرستان قصر شیرین وسرپل ذهاب نیز سنی مذهب هستند این مذهب دارای دوفرقه پرطرفدار بنامهای نقشبندیه وقادریه است  که در خانقاه ها وتکیه هامراسم ومناسک خودرا بجای میاورند. رهبران این فرقه ها که بطور موروثی تداوم دارند در میان  بخشهایی از مردم دارای احترام ونفوذ بودند اما در فعالیتهای سیاسی حضور نداشتند

گرایشات مذهبی  درکردستنان قبل از انقلاب را میتوان به سه  بخش تقسیم کرد بحش اول شامل روستاییان خرده مالکین وبازاریان بودند که مناسک ومراسم مذهبی را بجای میاوردند بخش دوم شامل  برخی از کارمندان ومعلمان وپیشه وران هستند که دارای اعتقادات مذهبی بودە، اما مراسم مذهبی را بجای نمیاوردند، بخش سوم شامل بعضی از کارمندان، معلمان ودانشجویان  وروشنفکران هستند که سکولار می باشند.

درخیزش انقلابی سال 57 وباز شدن فصای سیاسی دو گرایش مذهبی در شهرهای کردستان ظهور کردند، گرایش اول را طرفداران احمد مفتی زاده تشکیل میدادند احمد مفتی زاده استاد دانشکده الهیات بود که مدتی هم هوادار حزب دموکرات بود واشراف مفتی زاده به مسائل مذهبی وتوانایی او درسخنوری وپوشیدن لباس کردی موجب محبوبیت او در میان روستاییان وبخشهایی از شهر نشینان شده بود ونوارهای سخنرانیهای ایشان درتمام کردستان توزیع میشد. مفتی زاده طرفدار خمینی بود وبشدت با نیروهای چپ وقومی مخالفت میکرد رهبران جمهوری اسلامی  بازیرکی وفرصت طلبی از موقعیت مفتی زاده استفاده کردند چنانکه پس از ورود خمینی به قم دومین سخنران پس از خمینی بودهمچنین از هوداران ناآکاه وتهیدست او درتشکیل "سازمان پیشمرگان کرد "سود جستند درتهران نیز هواداران مفتی زاده چادری بزرگ  را در نزدیکی درب ورودی دانشگاه تهران برپا کرده بوند واعلامیه های ونوارهای مفتی زاده را عرضه میکردند وتابلوهای عکس واعلامیه های جریانات چپ را پاره میکردند وگاهی به گروههای فعال در دانشگاە حملە می کردند.

مفتی زاده از جمهوری اسلامی توقع داشت که بپاس خدماتش در حمایت از جمهوری اسلامی ومخالفت با نیروهای چپ در کردستان صاحب جاه ومقام باشد اما جمهوری اسلامی  که پایه های قدرت خودرا در کردستان با سرکوب وکشتار تقریبا تثبیت کرده بود، دیگر مفتی زاده   برایش بیش از یک مهره سوخته نبود.

مفتی زاده که چنین مورد بی مهری قرار گرفته بود بتدریج به مخافت با جمهوری اسلامی پرداخت ورژیم که هرگونه مخالفتی را برنمی تابید اورا دستگیر کرد وپس از ده سال با تنی رنجور وبیمار از زندان آزاد کرد که پس از سه ماه درگذشت. گرایش مذهبی دیگر "سپاه رزگاری" نام داشت که رهبری آنرا شیوخ بغایت واپسگرا  ومالکین بعهده داشتند که اعضای انراروستاییان ناآگاه وتهیدست ودراویش تشکیل میدادند  این جریان بشدت ضد نیروهای چپ بودند. سپاە رزگار بوسیله کومله خلع سلاح ومتلاشی گردید.

 

علل وعوامل رشد بنیاد گرایی اسلام سنی در کردستان

1- تاثیر بنیادگرایی  اسلام سنی در کردستان عراق برکردستان ایران  :شهر حلبجه یکی از شهرهای کردستان عراق است که تقریبا درنزدیکی مرز ایران قرار دارد درسال 1954  شیخ عبدالعزیز فعالیت خودرا درحلبجه در ارتباط با اخوان المسلمین آغاز کرد واعضای خانواده شیخ عبدالزیز همواره رهبری اسلام سنی بنیاد گرا را در کردستان عراق در دست داشتند  درسال 1987 بە دعوت جمهوری اسلامی بەایران آمد وبا خامنه ای ورفسنجانی مذاکره کرد وفعالیت خودرا علیه صدام آعاز کرد اکنون نیز شیخ عرفان  فرزند شیخ عبدالعزیزکه فارغ التحصیل دانشگاه تهران است پس از مرگ پدرش رهبری پیروان پدرش را بعهده دارد.

پس از یازده سپتامبر گروه انصار الاسلام در"بیاره " کردستان عراق تشکیل شد وبیاره راامارت اسلامی نامیده وتمام مشروب فروشیها راتعطیل کرده وتمام اماکن مقدس را ویران کردند واعضای آن درایران  تعلیمات نظامی آموختند این جریان خونریزدر کردستان عراق دست به کشتار زدند ودر یک شبیخون به "اتحادیه میهنی کردستان"بە رهبری جلال طالبانی  40 نفر از اعضای این اتحادیه را سر بریدند .

این گروه خشن وبیرحم که اغلب در ایران تعلیم نطامی دیده بودند در ایران نیز درمساجد تبلیغ کرده وافراد ناآگاه ومتعصب را سازماندهی میکردند بعصی از اعضای انصار الاسلام به داعش وطالبان پیوستند وبه افغانستان رفتند اعضای انصار الاسام درایران گاهی به قهوخانه ها وکافی شاپها وآرایشگاههای زنانه وحتی مراسم عروسی وشادی حمله میکردند درشهر جوانرود 50 نفر از جوانان سلفی موتور سوار باشمشیر وقمه در خیابانها جولان دادند وخواهان استقرار امارت اسلامی شدند این جریان بنیاد گرا بتدریج به مخالفت باجمهوری اسلامی پرداخت وحکومت را "رافضی "نامید وبه تقابل با جمهوری اسلامی برخاست چنانکه در سال96  درانتقام اعدام ده نفر از اعضای خویش مسلحانه به مجلس شورای اسلامی حمله کردند که.چند نفراز آنان کشته شدند ودرهمانروز نیز به مقبره خمینی حمله کرده ودرآنجا نیز چند نفر از دوطرف کشته شدند اکنون این جریان شدیدا تحت فشار است  واعضای آن ناچار به کردستان عراق رفته اند جریانی که جمهوری اسلانی در رشد آن نقش اساسی داشت اکنون رودر روی جمهوری اسلامی ایستاده است، یعنی ارتجاع دربرابر ارتجاع.

2- سرکوب شدید احزاب وسازمانهای سیاسی کردستان:  در اوایل دهه 60سازمانهای سیاسی کردستان به علت سرکوب شدید وبخاطر درامان ماندن مردم شهرها وروستاهای کردستان از تهاجم مغول وار سپاهیان که چندین نمونهاز کشتار مردم بی دفاع  توسط سپاه روی داده بود ناچار خاک ایران را ترک وبه آنسوی مرزها رفتند، کردستان پس از

خروج نیروهای سیاسی تبدیل به یک زندان سراسری شد ورژیم افزون برایجاد خفقان درکردستان از سوی دیگرتلاش کرد تا جوانان را به اعتیاد به مواد مخدر وادارد چنانکه رحیمی استاندار کردستان با مباهات گفته بود اسلحه را از جوانان کرد گرفتم وآنانرا به مواد مخدرآلوده کردم. درچنین شرایطی که امکان هیچگونه فعالیت سیاسی نبود وحتی جریانات طرفدار محیط زیست نیز حق فعالیت نداشتند وتنها خانقاه ها وتکایا ومساجد از حق تجمع برخوردار بودند  این تجمع ها ووجود سلفی های کردستان عراق که مورد حمایت رژِیم بودند بستر مناسبی برای رشد سلفی های سنی درایران گردید

3- تبعیض مذهبی:     حدود 15 تا 20 درصد مسلمانان ایران پیرو مذهب تسنن هستند که بیشترین میزان این جمعیت در کردستان زندگی میکنند. پیروان مذهب سنی در هیچ کدام از سازمانهای اجرایی، قضایی، امنیتی ،نظامی واداری وانتظامی کشور از موقعیت بالایی برخوردار نیستند و درتمام استخدامها اولویت با پیروان اهل تشیع است.

نمایندگان مجلس که از مناطق اهل سنت برگزیده میشوند همه از دست نشاندگان رژِیم هستند درشهر تهران که بیش از یک میلیون نفر کرد زندگی میکنند هنوز اجازه ساخت یک مسجد را ندارند این تبعیضهای ناروا بدیهیست که که بربرخی از جوانان که دارای باورهای مذهبی هستند اثر میگذارد وآنانرا به افراط گرایی سوق میدهد.

4- بیکاری   :بیکاری یکی از مشکلات اساسی بیشتر جوانان وخانواده ها در سراسر میهن مان است که بخش بزرگی از جوانان بیسواد وکم سواد ودانش آموختگان دانشگاهها را دربر میگیرد  در بحران بیکاری سهم مناطق سنی نشین بە استثنای ترکمن صحرا از همه بیشتر است. نسبت ایجاد کارخانه ها وکارگاهها درکردستان از بیشتر استانهای ایران کمتر است. از اینرو جوانان کردستان از فرط بیکاری به شهرهای دیگر مهاجرت میکنند چنانکه اغلب کارگران ساختمانی درتهران وشهرهای بزرگ را جوانان کرد تشکیل میدهن. یا روی آوردن جوانان به شغل  سخت وخطر ناک کولبری که خود داستانیست پر از آب چشم، بیکاری همواره بحران زاست وپیامدهای  نابهنجاری را برای جامعه بوجود میاورد. در این شرایط بعضی از جوانان  بیکارکه دارای تعصب مذهبی نیز هستند مورد تبلیغ گروههای سلفی قرار میگیرند وبرای کسب موقعیت بهتر به آنان میپیوندند.

5- اهانت به مقدسات اهل سنت : بعضی از ملایان در منابر، مساجد وسایتها توهین های زشت وزننده ای رابه مقدسات اهل سنت روا میدارند ،عایشه همسر پیامبر ودختر خلیفه اول را زانیه وبدکاره مینامند آخوندی با نام بی مسمای دانشمند که از دانش واخلاق بی بهره است اهل تسنن را حرامزاده مینامد وجوانان اهل تسنن را  عامل توزیع مواد مخدر میداند ودر بعضی از مساجد مراسم عمر کشان را با رقض ولباس زنانه برگزار میکنند وهرگونه صفت زشتی را به خلیفه دوم روا میدارند برای بعضی ازجوانان مذهبی این توهین ها قابل تحمل نیست و یکی از عوامل گرویدن آنها به  بنیاد گرایان سلفی اهل سنت است.

6- تحریکات وتبلیغات  قدرتهای منطقه وباندهای بنیاد گرا  :  خاور میانه بعلت موقعیتهای ممتاز اقتصادی واستراتژیکی خود از دیر بازمورد توجه قدرتهای بزرگ ومنطقه ای بوده این قدرتها همواره در سیاست داخلی این کشورها دخالت کرده اند ودرجهت منافع خود از دولتهای دیکتاتوری حمایت میکنند وخاورمیانه کنونی جولانگاه قدرتهای بزرگ ومنطقه ای شده در این میان رقابت بین دوحاکمیت ارتجاعی عربستان وایران وجود دارد. دولت عربستان با دادن رشوه های کلان به دولت پاکستان که ژنرالهای فاسد قدرت را دردست دارند هزاران مدرسه قران را دراین کشور دایر کرده و کودکان ونوجوانان فقیر این کشور طعمه مناسبی برای این مدارس تروریست پرور هستند.

بدیهیست که این مدارس با برنامه ریزی امریکا ایجاد شده است چنانکه خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا اعتراف کرد که "داعش" را ما ساختیم دراین مدارس شقاوت وآدم کشی را به شاگردان این مدارس میاموزند این نوجوانان  مسخ شده وفریب خورده پس از آموزش جهل وقساوت  راهی جبهه های آدم کشی وتجاوز میشوند تا سر انسانها را از بدن جدا کنند از سوی دیگر جمهوری اسلامی با صرف هزینه های گزاف واعزام ملایان ومبلغین وراه اندازی کانالهای تلویزیونی تلاش میکند تا برجمعیت شیعیان بیافزاید درحالیکه در شهر قم ام القرای تشیع فقط 2 درصد مردم درنماز جمعه شرکت میکنند واین انسانهای نا آکاه هستند که قربانی دوحاکمیت توسعه طلب میشوند مسلمانان  دوکشور یکدیگررا میکشند تا حکام دوکشور به خواسته های توسعه طلبانه خود برسند درعربستان شیخ نمر شیعه را میکشند ودرایران  به تلافی اعدام شیخ نمرده نفر سنی مذهب را میکشند،  دولت عربستان سعودی به تلافی حمایت جمهوری اسلامی از شیعیان عربستان  از سنی های سلفی  ایران حمایت میکند

در شرایط کنونی هیچگونه چشم اندازی در جهت توقف وتضعیف اسلام بنیادگرای سنی وشیعه وجودندارد وقدرتهای بزرگ ومنطقه ای مانند مهره ای شطرنج.با آن بازی میکنند ومردم همچنان قربانی میشوند. جمهوری اسلامی که خود به رشد سلفی های سنی یاری میرساند اکنون برای حفظ  منافع خود درمنطقه آنانرا به قربانگاه میفرستد اکنون نیز بیش از ده نفر از سلفی های سنی مذهب در زندانها در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید