رفتن به محتوای اصلی

دەها سال تلاش برای خالص سازی و یکدست سازی بە شکست انجامید

دەها سال تلاش برای خالص سازی و یکدست سازی بە شکست انجامید

از فردا شاهد تشکیل مثلث های مافیا های غارت وچپاولگر دیگری خواهیم بود که برای رسیدن ونزدیکی بیشتر به راس قدرت به انواع واقسام حیله ها وشگرد ها دست خواهند زد .قعطی رجال یکی از پیامد های خالص سازی و از خصوصیات حکومت های توتالیتر است کە ریشە در ترس حاکمان از پیداشدن حریف و تصفیە های پیاپی در درون این نوع حکومت ها دارد. رژیم اسلامی نمونەەای است از این نوع دیکتاتوری ها. از همان آغاز تشکیل رژیم و بعد از تثبیت پایە های آن هر از چند گاهی عدەای از وابستگان بە حکومت حذف و بسیاری از آنان بە مجازات رسیدەاند. اعدام صادق قطب زادە، فرار بنی صدر بعد از عزل، رهسپار کردن امیر انتظام بە زندان طولانی، واداشتن بازرگان بە استعفا از نخست وزیری، کشتن داماد منتظری و حصر خود منتظری، سربە نیست کردن احمد خمینی، حصر موسوی و همسرش و کروبی، تا کنار زدن روحانی و بقیە.... برخورد با غیر حکومتی ها، چپ ها و مجاهدین از بقیە بسی خشنتر و خونیتر بودە است.  در اثر تصفیە های مداوم کس زیادی بە غیر از مشتی کوتولە بلە قربان گو و فرصت طلب باقی نماندە کە بتواند وقتی مقام مهمی را از دست می دهند با آن ها جایگزین کنند.

جایگزین کردن مشتی کوتوله های بی سواد که تنها بفکر سهم بیشتر از منافع هستند. رژیم حتی به تعداد انگشت های دست سیاستمدار ومتخصص ندارد .رهبر توتالیتر کە نمی تواند کسی را کە بالاتر و حتی همردیف خود باشد تحمل کند، آنها را حتی اگر جز خدمتگزاران وفاودار خود باشند حذف می کند.

گرگ ها یکدیگر را خواهند خورد. اینکە رژیم این همە از عوامل خودش را تصفیە کردە بە روشنی نشان می دهد کە پایداریچی ها وباند های قالیباف ولاریجانی و شمخانی وجلیلی ها واعتدالیون بجان هم افتاده اند.هرکس بیشتر سرسپرده تر، مجیزه گوتر، چاپلوستر هست مورد تایید راس نظام است. سقوط رئیس جمهور از از تدارکاتچی به پابوس ونعلین لیس از پیامدهای وضعیت امروز است..

نه تجربه ای وکاردانی وتخصصی که بتواند کشتی به گل نشسته ولایت وحکومت را نجات دهد ونه تدبیری و عقلانیتی که بتوانند از این بحرانهای پی در پی خارج شوند در کار نیست، تنها به سرکوب وسرنیزه تکیه دارند کشور را در بحران های بیشتر فرو می‌برند، چرا که اصلی ترین فکر این باند ها، غارت وچپاول منابع وثروت کشور است. خود از هرکسی بهتر می‌دانند که در سراشیب سقوط  قرار دارند. خبر ها حاکی از درگیری های است کە بین پایداریچی ها وموتلفه ودارو دسته لاریجانی ها وشمخانی ها وقالیباف ها وجلیلی هاشروع شده و وارد مارتونی شدەاند کە بعید است برندەای داشتە باشد. از این بە بعد باید منتظر بیشتر شدن فساد و اختلاسها و افشا وبرملا شدن صدها رانت در اثر رقابت و جنگ باندهای مافیایی حاکم باشیم. با مردن رئیسی و تا زمانی کە این رژیم قدرت دولتی را در دست دارد هیچ چیز برای مردم تغییر نخواهد کرد. هر کس دیگر کە در جای رئیسی گماردە بشود باید تابع دستورات علی خامنەای باشد و روال فعلی را ادامە دهد. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید