رفتن به محتوای اصلی

بوی کباب و وسوسە بازگشت راندە شدگان بە قدرت

بوی کباب و وسوسە بازگشت راندە شدگان بە قدرت

بە نوشتە روزنامە "انتخاب" مسعود پژشکیان برای حضور در "انتخابات" ریاست جمهوری کە قرار است عنقریب انجام شود اعلام آمادگی کردە و گفتە:

"قصدم از شرکت در انتخابات افزایش مشارکت مردمی و آوردن برخی افراد پای صندوق‌های رای در شرایطی است که این تصور در سطح داخلی و بین المللی در مورد ایران وجود دارد که مردم با صندوق‌ها قهر هستند"

احمدی نژاد نیز بە سبک و سیاق آرتیستی خود آمادگی خود را برای نامزد شدن اعلام نمودە. خبرهایی نیز در مورد نامزدی همتی، عارف و احتمال نامزدی علی لاریجانی منتشر شدە کە هنوز چند و چون شرکت هیچ یک مشخص نیست. هیچ کدام از افراد نام بردە نیز تا کنون شرط و شروطی برای نامزدی شدن خود اعلام نکردەاست. مسعود پزشکیان در هنگام آعلام آمادگی هیچ شرط و شروطی معیین نکردە است، البتە هیچکدام از داوطلبان هم در موقعیت تعیین شرط و شروط نیستند و معلوم نیست اساسا صلاحیت آنان از طرف نهادهای زیر مجموعە دستگاە ولایی تائید شود، آثاری از تغییر یا تجدید نظر در سیاست یکدست سازی علی خامنەای و بقیە سرکردگان این سیاست هم مشهود نیست .در این صورت چە عواملی باعث حضور افرادی مانند پزشکیان و احمدی نژاد و بقیە راندە شدگان و کسانی کە بە آنان ملحق خواهند شد، تا از همان سوراخی کە قبلا گزیدە شدەاند، یک بار دیگر گزیدە شوند؟ علی الحساب یک پاسخ بیشتر نمی شود برای آن داشت. شنیدن بوی کباب و میل بازگشت بە قدرت و وحشت و دلواپسی از حضور جنبش پر قدرتی کە خواب را از چشمان این جماعت ربودە و بقای رژیم شان را بە خطر انداختە است. وجود رژیم و تلاش برای جلوگیری از سقوط و سرنگونی آن بە هر قیمتی همچنان برای این جماعت قدرت طلب از اوجب واجبات است. آنقدر کە حاضرند از برنامە اصلاح طلبانە خود بگذرند. با این اوصاف حضور آنان در "انتخابات" بر خلاف گفتە مسعود پزشکیان نە تنها بە مشارکت بیشتر مردم روبرو نخواهد شد بلکە بە کاهش بیشتر مشارکت وانزجار بیشتر از این جماعت و رژیم منجر خواهد شد. بقول معروف بوی داغ کردن خر را با کباب عوضی گرفتەاند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید