رفتن به محتوای اصلی

شلاق زدن داود رفیعی را محکوم می کنیم!

شلاق زدن داود رفیعی را محکوم می کنیم!

شلاق زدن داود رفیعی را محکوم می کنیم!

خبر شنیع شلاق زدن داود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو و فعال سندیکایی هنگام احضار بە دادسرای ١٠ جیحون توسط کارگزاران دستگاە قضایی با موجی از اعتراض و بیزاری خصوصا در میان کارگران و سکوت تائید آمیز نمایندگان مجلس، دولتی ها و طرفداران حکومت مواجە شد.

داود رفیعی در سال ٩١ بە خاطر اعتراض صنفی از کارخانە پارس خودرو از کار اخراج شد و شکایات وی بە مسئولین وزارت کار و علی ربیعی وزیر وقت کار و عضو شورای مرکزی خانە کارگر برای بازگشت بکار بی نتیجە ماند. مسئولین قضایی و وزارت کار اما بجای رسیدگی بە شکایت آقای رفیعی بە بهانە توهین بە علی ربیعی برایش پروندە قضایی تشکیل دادند و او را با سپردن وثیقە بطور موقت آزاد کردند.

با این حال او طی همە این سالها بە فعالیت صنفی اش ادامە می داد و در اعتراضات و تجمع های کارگری فعالانە شرکت می کر. داود رفیعی در سال ٩٨ نیز بە خاطر شرکت در تجمع روز کارگر کە در تهران برگزار شد بە همراە دە ها تن دیگر بازداشت و برایش پروندە دیگری تشکیل دادند. احضار وی بە دادسرا کە منجر بە زدن ٧٤ ضربە شلاق بە او شد ظاهرا برای مطلع کردن وی از نتیجە پروندەاش بودە است.

داود رفیعی مرتکب هیچ جرمی کە بخاطر آن بخواهند محاکمەاش بکنند نشدە است و اعتراض و فعالیت صنفی حق هر شهروندی است گذشتە از این صدور حکم قرون وسطایی مجازات شلاق و اعمال آن در هر موردی مصداق شکنجە است و تداعی کنندە رفتار بردە داران با بردە ها.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) شلاق زدن داود رفیعی و آمر و عامل این عمل شنیع و ضد انسانی را قویا محکوم کردە و خواهان پایان دادن بە این گونە اعمال بی شرمانە نسبت بە کارگران و همە انسان هایی هستیم کە تنها جرم شان از نظر دستگاە قضایی دفاع از حقوق شهروندی و صنفی شان و مقاومت در مقابل کسانی است کە با سوءاستفادە از اهرم های قدرت دولتی این حقوق را نقض می کنند. ما همچنین از همە آزادیخواهان، مدافعان حقوق انسانی و عدالت اجتماعی درخواست می کنیم نسبت بە این حق کشی ها و مجازات وحشیانە هم نوعان حق طلب شان واکنش درخور و موثر نشان دهند و راە این اعمال را بر حاکمان ستمگر بر بندند!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

١٣ آذر ٩٩

دیدگاه‌ها

ارمان

چطور میشود از این حيوانات که جزء دارودسته خامنه ای هستند ارزش انسانی انتظار داشت. 
حیواناتی مثل اینها به مثل زیر معنی کامل داده و ميدهند. 
از کوزه همان تراود که در اوست!
حيوان رفتار حیوانی نشان ميدهد. 

ی., 06.12.2020 - 21:16 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید