رفتن به محتوای اصلی

کلاسها و گشتی هایی کە برای رعب و آدمکشی درست شدەاند

کلاسها و گشتی هایی کە برای رعب و آدمکشی درست شدەاند

گشت و مربیان کلاس ارشاد رژیم فقاهتی روز گذشتە با دچار کردن یک زن جوان ٢٢ سالە بە مرگ مغزی زیر شکنجە جنایت تازەای آفریدند. دو ساعت بعد از بازداشت مهسا امینی وانتقال وی بە مدرسە ارشاد اسلامی رژیم، پیکر نیمە جان مهسا را کە بە زور نیروهای آتش بە اختیار رهبر از میان خیابان ربودە بودند در بیمارستان در حالی کە دچار سکتە قلبی و مغزی شدە بود تحویل بیمارستان کسری دادند.

متاسفانە شب گذشتە خبر مرگ مغزی مهسا در اثر شکنجە دوساعتە ماموران گشت ارشاد تائید شد و پزشکان نتوانستند این دختر ٢٢ سالە را کە گناە کبیرەاش از نظر متحجرین فاشیست مسلک "بدحجابی" بود نجات دهند.

این جنایت در حالی انجام گرفت کە قبلا گفتە بودند بجای بازداشت زنان آزادە مخالف حجاب اجباری را جریمە نقدی می کنند. دیروز معلوم شد کە بە مردم دروغ گفتەاند و این دروغ سرپوشی بیش برای تشدید اعمال خشونت علیە زنان آزادە و تحت ستم ایران کە از مخالفان اصلی رژیم هستند نبودە است. "پلیس امنیت اخلاقی" و "کلاس توجیهی" کە زنان را برای "ارشاد"اسلامی بە آنجا می برند و پیکرهای شکنجە شدە و نیمە جان شان را تحویل بستگان شان می دهند، در واقع چیزی غیر از شکنجە خانە های جدیدی کە برای ایجاد رعب و ترس بوجود آمدەاند نیستند. حجاب مستمسک و بهانە است، غرض انتقامجویی از مردم خاصە از زنان و ایجاد وحشت بین مخالفان با اعمال تشدید خشونت برای آمادە کردن فضا برای دوران بعد از مرگ رهبر جنایتکار و خودکامە رژیم کە شایعە مرگ اش بر سر زبانهاست. در واقع خامنەای آن زمانی کە فرمان آتش بە اختیار را بە دستە جات شبە فاشیستی مزدور رژیم داد کار حکومت اش را خاتمە یافتە می دید و راە نجات خود را در گسترش سرکوب عریان پلیسی و نمایش آن می دید. پلیس گشت ارشاد و جنایات آن تنها یک قطعە از پازل تشدید سرکوب هاست. برخورد با فعالین مدنی و زندانیان سیاسی و وسیع کردن دامنە اجتماعی سرکوب کە دامنە آن بە میان هنرمندان و ورزشکاران رسیدە است، تکە های دیگری از پازل هستند. سرداران سپاە دارند خود را برای دوران بعد مرگ خامنەای آمادە میکنند. مدل حکومتی شان هم همین است کە شمعەای از آن را از هم اکنون دارند اعمال می کنند. چیزی شبیە حکومت پینوشە و شاید حتی بدتر از آن!این کە بتوانند یا نتوانند تنها بە کنش جامعە بستگی دارد. هم از این رو از هم اکنون باید در مقابل جنایاتی کە یک نمونە اش مرگ مغزی مهسااست بە اعتراض جدی برخاست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید