رفتن به محتوای اصلی

ضرورت تبدیل آزادی زندانیان سیاسی بە خواست ملی!

ضرورت تبدیل آزادی زندانیان سیاسی بە خواست ملی!

در دومین هفتە خیزش بی همتای مردمی کە طیفهای متنوعی از گروەهای اجتماعی در آن مشارکت دارند، سرکردگان رژیم کە از پایان دادن بە خیزش بە رغم استفادە از امکانات دستگاە سرکوب در استیصال هستند، همچنان تلاش می کنند با کشتن و بازداشت های وسیع و تهدید مردم خود را از مهلکە بیرون بکشند. تقریبا هیچ مسئول حکومتی را نمی توان سراغ گرفت کە در این روزها مردم را بە اغتشاشگری و وابستگی بە بیگانەگان و بە زندان و مجازات شدید تهدید نکردە باشد. رئیس قوە قضایی رژیم و دیگر مسئولین دستگاە سرکوب مرتب در رسانە ها مردم را تهدید بە مجازات های شدید می کنند. این تهدیدات در حالی صورت می گیرند، کە پاسداران استبداد و ارتجاع و فساد در حال کشتن و زخمی کردن و بازداشت مردم هستند. تا کنون دەها نفر از جوانان آزادە با شلییک پاسداران و اوباشان مزدور و آتش بە اختیار کشتە شدە، صدها نفر زخمی و هزاران نفر بازداشت شدەاند و بە جمع زندانیان پیشین اضافە شدەاند و کشتار و دستگیری ها همچنان ادامە دارد. نیروهای حکومتی از هیچ جنایتی در حق مردم خودداری نکردە و سرکردگان ارتجاع حاکم، مشغول دادن فرمان کشتن و بگیر و ببند و مصادرە خانە و اموال چهرەهای سرشناس ورزشی و هنری هستند و نیروی زمینی سپاە بە داخل بسندە نکردە و مشغول بمباران و گلولە باران محل استقرار اپزوسیون دمکراتیک و مترقی کرد در اقلیم کردستان عراق است. در شرایطی کە فضا سازی برای اعمال خشونت حکومتی علیە مردم و مبارزان در بند دم بە دم فزونی می گیرد. دفاع از زندانیان سیاسی اهمیت بە مراتب بیشتری پیدا کردە است و ضرورت اکید دارد کە خواست آزادی زندانیان سیاسی را بە مطالبە ملی تبدیل کرد. تنها در این صورت است کە می شود با تهدیدات مستبدین حاکم و خطرات ناشی از آن در زندان و خیابان مقابلە موثر کرد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید