رفتن به محتوای اصلی

سالگرد سیاهکل و بنيانگذاری جنبش فدائی را  گرامی می‌داریم! 

سالگرد سیاهکل و بنيانگذاری جنبش فدائی را  گرامی می‌داریم! 

پنجاە و دوسال پیش در اوج دیکتاتوری شاە در ١٩ بهمن ١٣٤٩ گروهی از مبارزان مستقل چپ کە مشی مسلحانە با عليه رژیم دیکتاتوری شاە را انتخاب کردە بودند، بە پاسگاە ژاندارمری سیاهکل حمله کردند.. با اين عمليات چريک های فدائی خلق اعلام موجوديت کرد.
 
سبب این حملە آزادی رفیق هادی بنده‌خدا لنگرودی یکی از اعضای گروە بود کە توسط پاسگاە دستگیر شدە بود و بیم آن می رفت کە زیر شکنجە اطلاعات گروە را لو دهد. دو تن از اعضای گروە، مهدی اسحاقی و محمد‌رحیم سماعی در جریان درگیری دو روزە با تکاوران ارتش جان باختند و رفقا علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی، محمدعلی محدث قندچی، ناصر سیف دلیل صفایی، هادی بندە خدا لنگرودی، شعاع الدین مشیدی، اسکندر رحیمی، محمدهادی فاضلی، عباس دانش بهزادی، هوشنگ نیری، جلیل انفرادی و اسماعیل معینی عراقی طی چند روز دستگیر و در ٢٦ اسفند همان سال تیرباران شدند.

این سازمان بعد از بنيانگذاری بە سرعت در جامعە، بین دانشجویان، جوانان و روشنفکران و گروە های اجتماعی دیگر ریشه دواند و به‌عنوان یک سازمان چپ مستقل، رزمندە و مورد اعتماد رشد کرد و عليرغم تحمل ضربات سنگين، در آستانە‌ی انقلاب ٥٧ بە بزرگ‌ترین و پرنفوذترین سازمان چپ ایران تبدیل شد.
 
گرایش بە مبارزە‌ی مسلحانە در میان بخش وسیعی از جوانان دهە‌ی ٤٠ پس از سرکوب حزب تودە ایران، جبهە ملی ايران و دیگر گروەهای و نیروهای سیاسی، قوی‌تر شد و متاثر از تجربە موفقیت آمیز مبارزات مسلحانە در کوبا و چین و برخی جنبش های دیگر در امریکای لاتین و آفریقا و شکل گیری جنبش های ضد استعماری در  کشورهای تحت سلطە بود. پويش گرانی  کە سازمان چریک‌های فدایی خلق را تشکیل دادند، جوانان مارکسیست رزمنده و مستقلی بودند کە روش‌های مبارزات مسالمت‌آمیز برای تغییرات سیاسی در آن دورە را به‌واسطە‌ی دیکتاتوری و سرکوب ناممکن می‌دانستند و مبارزە مسلحانەرا به عنوان راهی برای بە حرکت درآوردن جامعە علیە دیکتاتوری برگزیدند.

از سال ٤٩ تا ٥٧ کە رژیم سلطنتی توسط انقلاب سرنگون شد، صدها تن از فدائیان در زندان ها و درگیری‌های خیابانی جان باختند و چندین بار رهبری سازمان فدائی در اثر حملات ساواک ضربه خورد. در سال ٥٥ رفیق حمید اشرف و بقیە‌ی کادر رهبری طی یورش ساواک بە جلسە آنان جان باختند. با این حال سازمان توانست با بازسازی رهبری‌اش بە مبارزە‌ی خود تداوم بخشد.  
مدتی پس از انقلاب مشی چریکی در میان اکثر جریان‌های برآمدە از جنبش فدایی نقد و کنار گذاشتە شد و مبارزە‌ی سیاسی و مدنی جای آن را گرفت.
 
از همان هفتە‌های نخست بعد از تسلط مرتجعین و قشریون بە رهبری خمینی، حملە و فشار بە فدائیان با یورش چماقداران رژیم به تجمع‌ها و مراکز اپوزیسیون اغاز گشت و تعدادی از اعضا و هواداران فدائیان خلق نیز، خاصە بعد از مخالفت و عدم شرکت فدائیان در رفراندوم جمهوری اسلامی در ١٢ فروردین، مقاومت در برابر حکومت، در شهرهای مختلف، بازداشت، ترور و بە قتل رسیدند. سرکوب فدائیان خلق روز بە روز بیشتر و هزاران نفر از آنان زندانی و صدها نفرشان اعدام شدند.
 
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به‌عنوان حزبی که عمدتا از جنبش فدائی برآمده،‌ معتقد بە مبارزە سیاسی و مدنی است، سالگرد سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان چریک های فدائی خلق را، همراه با رفقای فدائی و دیگر مبارزان راە آزادی و سوسیالیسم گرامی‌ می‌دارد و بە سهم خود برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم کە از اهداف بنیانگذاران جنبش فدایی و دیگر مبارزان چپ ایران بود، مبارزه می کند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۸ فوریه ۲۰۲۳

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید