رفتن به محتوای اصلی

حملات شيميائی بە دختران دانش آموز، ادامه‌ی قتل ژينا امينی است!

حملات شيميائی بە دختران دانش آموز، ادامه‌ی قتل ژينا امينی است!
از اعتراض خانوادە‌ها علیە حملات شیمیایی حمایت کنیم!

حملات شیمیایی بە دختران دانش آموز کە از چندی پیش از شهر قم شروع شد و دامنە‌ی آن بە ١٥ شهر رسید، امروز با حملە‌ی جنایتکارانە‌ بە مدرسە‌ی خیام در پردیس ادامە پیدا کرد. در جریان این حملات سریالی جنایتکارانە و مرتجعانە بالغ بر ٨٠٠ نفر از دختران بیگناە دانش‌آموز مسموم و آسیب دیدە و روانە‌ی بیمارستان شدند و یک دختر ١١ سالە ساکن قم بە نام فاطمە‌ رضایی جان خود را از دست داد.

در برخی گزارشات مربوط بە حملات شیمیایی گفتە شدەاست که آسیب‌های واردە بە دانش آموزانی کە هدف قرار گرفتەاند، موقتی نیست و می‌تواند اثرات پایدار منفی روی سلامت آنان باقی بگذارد. به گفته‌ی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، بر اساس آزمایش‌های انجام شده مشخص گشته که گاز ۲ N در سم منتشر شده در مدارس وجود داشته‌است.

در حالی‌کە مقامات قضائی مسئول پروندە از بی نتیجە‌بودن تحقیقات‌شان برای یافتن تروریست‌ها سخن می‌گویند و آنان آزادانە هر روز جنایتی تازە می آفرینند، تمرکز حملات شيميائی بر مدارس دخترانه، ريشه در  دیدگاه‌های طالبانی‌ای دارد که می خواهد با این مسمومیت‌ها ترس و وحشت ایجاد کند تا خانواده ها مانع تحصيل دخترانشان شوند. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی که هر اقدام مخالفين و منتقدين را شناسایی و آن ها را دستگیر می کنند، چگونه است که در طی اين مدت نتوانسته‌اند عاملان حملات شيميائی را شناسائی کنند و يا سرنخی از آن ها به دست بيآورند.

 همە‌ی قرائن و عدم  شناسائی و دستگیری تروریست‌ها و اظهارات معاون اول قوە قضائیه کە تحقیقات را بی نتیجە خواند، نشان می‌دهد که حکومت چندان پیگیر این مشکل نیست و سوابق رژیم در جنایات مشابە مثل پاشيدن اسيد روی صورت زنان در اصفهان، انکار آن‌ها و دستگیر نکردن تروریست‌ها بە رغم اعتراض خانوادە‌ها و خشم و انزجار عمومی از عاملان جنایت، نشانه‌ای جز دشمنی با جنبش زن، زندگی، آزادی نیست و عاملان مسمومیت دختران دانش‌آموز نە تنها برای نهادهای امنیتی و قوە قضاییە مجهول‌المکان و ناشناخته نیستند، بلکە به ظن قوی، مانند لباس شخصی‌ها ماموریت دارند کە از دختران دانش‌آموز بە واسطە‌ی حضور و فعالیت‌شان در جنبش زن، زندگی، آزادی انتقام بگیرند و با ایجاد رعب در میان آن‌ها مانع ادامە‌ی حمایت‌شان از جنبش انقلابی شوند.

حزب چپ ایران حملات شیمیایی توسط تروریست‌های اسلامی بە دختران دانش آموز را کە تا کنون در اثر آن یک نفر کشتە و صدها نفر مسموم شدەاند و تعلل نهادهای امنیتی و حکومتی را بە شدت محکوم نمودە و خواهان دستگیری، محاکمە و مجازات عوامل آن است. ما یکی از راە‌های موثر برای پایان دادن بە این اقدامات را اعتراض خانوادە‌های دانش‌آموزان و  همراهی عموم مردم با آنان می‌دانیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۰ اسفند ۱۴۰۱- ۱ مارس ۲۰۲۳

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید