رفتن به محتوای اصلی

ترسشان از یکی شدن مردم است!

ترسشان از یکی شدن مردم است!
پیرامون تشدید بگر و ببند فعالین صنفی

در آستانە روز جهانی کارگر فضای امنیتی تشدید و بساط تهدید و بگیر و ببند پهنتر شدە است. ٤ معلم و ٣ کارگر  در طول هفتە در دو بیدادگاە ضد انقلاب حاکم محاکمە و برای عدە زیادی پیام برحذر باش فرستادە شدە. نگرانی اصلی شان از گسترش اعتصابات و حمایت مردم و پیوستن مردم بە هم دیگر و متحد شدن علیە دشمن مشترک است.

نگرانی شان بە حدی است کە تحمل سرزدن چند کارگر و معلم بە خانوادە یک معلم زندانی را ندارند.باید هم بترسند، چرا کە، فضای جنبشی بە رغم همە ی سرکوبها ادامە دارد، در آستانە یک روز جهانی کارگر متفاوت تر از گذشتە، حداقل ١١٠ کارخانە در اعتصاب اند و تظاهرات بازنشستگان، پرستاران و سایر مزد و حقوق بگیران بە امری همە روزە تبدیل شدە و اقدامات سرکوبگرانە برای باز گرداندن روسری بر سر زنان و دختران در اثر مقاومت و مبارزە زنان بی نتیجە ماندە است و ترس مردم از سرکوب این یگانە ابزار باقی ماندە برای حکومت فرمانروایی حکومت دیر زمانی است کە فروریختە است. در واقع برای اکثر مردم چیزی برای از دست دادن نماندە، ولی خیلی چیزها هست کە ناچارند برایشان مبارزە کنند. نان و آزادی! و حالا این دو خواستە اساسی بهم گرە خوردە و مردم را بهم پیوند می دهند!برخورد موثر با تشدید سرکوب، تشدید مبارزە و گسترش بیشتر اعتراضات و فشردە تر شدن صفوف مردم است.

" شب گذشته  ماموران امنیتی همه ی کسانی را که به دیدار خانواده ی محمد_حبیبی رفته بودند بازداشت  و بعد از ساعاتی ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی را به اوین منتقل کردند".

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید