رفتن به محتوای اصلی

پیام شادباش"حزب مردم بلوچستان" به مناسبت برگزاری کنگره‌ی سوّم "حزب چپ ایران"

پیام شادباش"حزب مردم بلوچستان" به مناسبت برگزاری کنگره‌ی سوّم "حزب چپ ایران"

با درودهای صمیمانه

حزب مردم ‌بلوجستان برگزاری کنگره‌ی سوّم شما دوستان برابری طلب و عدالتخواه متشکل در حزب چپ ایران را به تک تک اعضاء، پشتیبانان و شورای مرکزی تان و ھمچنین جمع تدارک دھندگان این کنگره تبریک و تھنیت عرض مینماید و برگزاری ی کنگره یی موفق را آرزومند است۔

کنگره‌ی چھارم حزب چپ ایران در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌گردد که جنبش مترقی [زن، زندگی، آزادی] وارد ٨مین ماه خود گردیده وھمچنان  در سرتاسر ایران درجریان است و امید که تا رسیدن به انقلابی سیاسی -‌اجتماعی در ایران ھمچنان  پا برجا بماند۔

جنبش [زن، زندگی، آزادی] همبستگی یی ارزشمند و هویت مشترک ضد استبدادی و تبعیضات ستیز قدرتمندی را در میان اقشار متفاوت اجتماعی و‌ملی گوناگون و متکثر ایران بوجود آورده است۔

 و چه زیبا و بجاست که چھارمین کنگره ی حزب چپ را نه تنھا کنگره ی [زن، زندگی، آزادی] نام  نھاده اید بلکه ٦ ماه به جلو نیز انداخته اید  و این دقیقاً بیانگردرک اھمیت این جنبش  از سوی شما و خواست تان برای توانمند شدن در راستای برآورده شدن خواسته ھای به حق و طبیعی این جنبش میباشد۔

راز این شعار که توانست ھمبستگی ی وسیعی را در سرتاسر ایران  فراھم آورد ھمانا ھمدردی ی و ھمدلی ی نسبی میان زنان سرتاسر ایران که حداقل نصف جمعیت کل ایران را تشکیل میدھند، بود۔ و طبعا حضور و پشتیبانی بدون قید و شرط مردان مبارز وبرابری طلب دوشادوش زنان ایران،  آنرا نه تنھا سرتاسری که توأمان جھانی نیز نمود۔

برای به پیروزی رساندن خواسته ھای تبعیض ستیز جاری ، اتحاد نیروهای مترقی جامعه در درون و اپوزیسیون مترقی و تحول خواه موجود ایرانیان  درخارج ،  و پیوند این دو بخش تحول خواه درون و بیرون با ھمدیگر،  نیاز مبرم جنبش میباشد تا تناسب اجتماعی یی که مستلزم استقرار یک جامعه دمکراتیک و‌پویایی آن پس از جمھوری اسلامی است، فراھم گردد۔

زمینه ھای چنین اتحادی  در میان نیروھای متأثر و تأثیر گزار این جنبش به درجات زیادی  ریشه در ھمخوانی کمابیش نزدیک از فھم و درک مقوله و واژه ھای موجود در شعار[ زن، زندکی، آزادی]   دارد۔  درجه ی حسّ و درک تبعیضات و تأیید و تضمین حقوق بدیھی ی اقشار اجتماعی گوناگون موجود در میان مردمان تاریخاً متکثر جغرافیای ایران، که اکثریت قریب به اتفاق آنان تحت تبعیضات مضاعف میباشند، متفاوت میباشد۔ ۔  در این میان،  آنچه که مقاومت مردم کردستان و بلوچستان را به نسبت مردمان عزیز دیگر مناطق ایران برجسته تر نمود، بازتاب شدت تبعیضات جنسیتی بر زنان و شدت تبعیضات سیستماتیک ھویت ستیزانه دولتھای تمامیتخواه مرکزی علیه آنان میباشد و نه چیز دیگری۔.

در چنین شرایطی و درچنین فرصتی ویژه، توقع از جمع شما در حزب چپ ایران و ھمه ی برابری طلبان عدالتخواه آن است که با تیزبینی، واقع بینی، و فرصت شناسی، واقعیت ھای اجتماعی و سیاسی ی موجود در ایران و خواست‌های مردم و ملیت‌های تاریخی ی ساکن جغرافیای ایران را درک نمائید و با مصوبات  لازم و سرنوشت ساز زمینه ھای همکاری و اتحاد احزاب و‌سازمانهای مترقی با ھمدیگر را فراھم نمائید۔

بار دیگر شادباشھای صمیمانه فعالان حزب مردم بلوچستان تقدیم حضور تک تک جمع موجود در حزب چپ ایران باد۔

حزب مردم بلوچستان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید