رفتن به محتوای اصلی

پیام کنگرە‌ی سوم حزب چپ ایران بە کارگران، مزد و حقوق بگیران: متشکل و متحدانە مبارزە کنید تا پیروز شوید!

پیام کنگرە‌ی سوم حزب چپ ایران بە کارگران، مزد و حقوق بگیران: متشکل و متحدانە مبارزە کنید تا پیروز شوید!

کنگرە‌ی سوم حزب چپ ایران بار دیگر حمایت و همبستگی قاطع حزب چپ ایران از مبارزات حق‌طلبانە و شجاعانە‌ علیە تعرضات مداوم رژیم و سرمايه داران بە حقوق و معیشت شما را کە موجب وخامت روز افزون وضعیت معیشتی و شغلی و تشدید استثمار شما شدە‌است، اعلام می دارد. 

دفاع از حقوق و مطالبات کارگران، مزد و حقوق بگیران و مبارزات آن‌ها از وظایف اصلی و اولویت‌های حزب چپ ایران است. حزب ما خود را متعهد و موظف بە حمایت از مبارزات و تلاش‌های شما برای تامین حقوق خود و شرایط کاری شایستە همراە با برخورداری از کرامت انسانی می‌داند.

کنگرە‌ی حزب چپ ایران در شرایطی برگزار می شود کە تعرض لجام گسیختە بە حقوق شما و تلاش برای تحمیل بی حقوقی بیشتر بە شما در اوج خود قرار دارد و از سوی دیگر اعتراضات شما علیە دستمزد و حقوق های زیر خط فقر، سرکوب فعالین تشکل‌های مستقل، قراردادهای اسارتبار موقت، نداشتن امنیت شغلی و اجتماعی، کار پیمانی و شرکتی، و سقوط مداوم قدرت خرید در اثر تورم لجام گسیختە و مبارزە برای آزادی کارگران و معلمان و دیگر زندانیان مدنی و سیاسی نیز گسترده شده‌است. 

ما از مبارزات شما برای همسان سازی واقعی حقوق بازنشستگی، رتبە‌بندی معلمان، آزادی فعالین کارگری زندانی، داشتن حق تشکل، اعتصاب و اعتراض، امنیت شغلی، لغو کار پیمانی و شرکتی تا آزادی های اساسی کە بتوانید در پرتو آن به‌طور شایستە به‌دور از دغدغە‌ی زندان و اخراج از حق و حقوق خود دفاع کنید، حمایت می‌کنیم. 

مبارزات پيگيرانه‌ی شما در طول سال‌های اخیر اگر‌چە توانستە روند تعرض رژیم برای برقراری بی‌قانونی، بی‌حقوقی و تبدیل مراکز کار بە اردوگاە‌های بردە‌داری را کند نماید، ولی بە عللی چون محرومیت از حق تشکل، اعتصاب و سرکوب شدید فعالیت‌های سندیکایی و احزاب کارگری، هنوز موفق بە درهم شکستن تعرض رژیم و کارفرمایان کە اکثریت شما مزد و حقوق بگیران را بە زیر خط فقر راندە و باعث تشدید استثمار بیش از پیش نیروی کار گردیدە، نشدە است. 

تعرض بە حقوق کار و بە حداقل رساندن دستمزدها از هنگام یک‌دست‌سازی حکومت بە رغم گسترش اعتراضات حدت بیشتری پیدا کردە‌است. رژیم نە تنها از اجرای قانون کار نیم بند موجود شانە خالی می‌کند، بلکە در نظر دارد در لایحە‌ی برنامە‌ی ٥ سالە‌ی هفتم تە ماندە‌ی حقوق شما را به‌کلی از میان بردارد. افزایش سن بازنشستگی و بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور، احیای روابط اسارتبار استاد شاگردی، کاهش حقوق بازنشستگی، لغو حداقل دستمزد، از جملە مواردی هستند کە حکومت در نظر دارد در برنامە‌ی هفتم آن‌ها را عملی کند.

در صورت تصویب برنامە‌ی ضد کارگری هفتم رژیم، شما از حداقل حقوق تان محروم خواهید شد. از میان برداشتن حقوق کارگران قدم اول است. اگر رژیم در این کار توفیق پیدا کند، به‌زودی همین برنامە را در مورد کارکنان و کارمندان دولت نیز اجرا خواهد کرد. یگانە راە شما مزد و حقوق بگیران مبارزە‌ی گستردە و سازمانیافتە‌ی جمعی است. با تشکیل کمیتە‌های اعتصاب و برپایی اعتصاب، تعرض ارتجاع و استبداد و دشمنان تبهکار آزادی و عدالت اجتماعی را در هم بشکنید. بە هر طریق ممکن خود را متشکل و متحد کنید. بدون تشکیل اتحادیە‌های نیرومند نمی‌توانید در مقابل تعرض رژیم بە حقوق و دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری مقابلە کنید. 

برای برکناری رژیم سرکوبگر و عدالت ستیز جمهوری اسلامی، این دشمن آزادی و عدالت اجتماعی، از مطالبات آزادیخواهانە و برابری طلبانە‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت کنید. رهایی شما از فقر و تنگدستی و بی‌حقوقی در گرو پیوند زدن مطالبات اقتصادی با مطالبات سیاسی است کە جنبش زن، زندگی، آزادی آن را پی می گيرد. پیروزی همە‌ی گروە‌ها و جنبش‌های اجتماعی خرد و کلان در متحد شدن و مبارزە‌ی مشترک علیە رژیم مستبد، تبهکار، فاسد و قوانین ارتجاعی و ضد انسانی برآمدە از آن است. متحد و متشکل شوید تا پیروز شوید!

کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران، زن، زندگی‌، آزادی

خرداد ۱۴۰۲ - ژوئن ۲۰۲۳

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید