رفتن به محتوای اصلی

قتل داریوش مهرجویی تداعی کنندە قتل حکومتی فروهرها

قتل داریوش مهرجویی تداعی کنندە قتل حکومتی فروهرها

امروز صبح از شنیدن خبر قتل داریوش مهرجویی کارگردان و هنرمند برجستە و مردمی سینمای ایران و سازندە فیلم های برجستە و ماندگارش هم چون "گاو"و قتل همسرش وحیدە محمدی فر در زیبا شهر کرج شوکە و غمگین شدم. شنیدن این خبر غم آور ناخودآگاە ماجرای کاردآجین کردن زندە یادان داریوش و پروانە فروهر همسرش را در من تداعی کرد و بە نظرم آمد جنس این جنایت می بایست از همان جنس قتل فروهرها. باشد. این گمان اولیە بعد از آن در من قوت بیشتری گرفت کە در اینرنت اعتراض تندی از داریوش مهرجویی نسبت بە ندادن پروانە نمایش بە یکی از فیلم هایش را دیدم. مهرجویی در اعتراض خود سانسورچی حکومتی فیلم خود را تهدید بە تحصن و پایداری تا گرفتن حق خود کردە بود. 

قتل مهرجویی و همسرش می تواند آغاز دور دیگری از قتل نویسندگان و سیاستمدارانی همچون زندەیادان، فروهرها، پویندە ها، مختاری ها و...باشد کە رژیم نمی خواست مسئولیت قتل آنها را خود بە عهدە بگیرد. اکنون همان هایی کە فرمان حکومت "یکدست" را دربست در اختیار دارند همان سازمانگران قتل های موسوم بە زنجیرەای هستند. به همین دلیل باید نسبت بە آن هشیاری نشان داد و احتیاط های لازم را برای خنثی کردن آن بە عمل آورد. 

هدف این قتل نیز علاوە بر سر بە نیست کردن مخالفان و منتقدان سرشناس و نخبە جامعە کە در یک سال گذشتە فعالیت ضد استبدادی و اعتراضات چشمگیری داشتەاند، ایجاد رعب در میان آنان و هنرمندان و روشنفکرانی است کە دیگر بە راحتی حاضر نیستند بە فشارهای حکومتی و سانسور و استبداد تن در دهند. 

زمان قتل مهرجویی و همسرش نیز زمانی انتخاب شدە کە اخبار مربوط بە جنگ حماس و اسرائیل چنان عمدە شدە کە همە را مشغول نمودە و اخبار بقیە وقایع را زیر گرفتە است. نباید گذاشت این خبر و خطری کە در کمین هنرمندان، نویسندگان، خبرنگاران و مبارزان جنبش های اجتماعی و جنبش عمومی زن، زندگی، آزادی است در هیاهوی خبری گم شود و باعث غفلت جامعە گردد. رژیم پر کینە و انتقامجو کە نتوانستە اعتراضات ضد حکومتی را پایان دهد می کوشد از فضایی کە در اثر جنگ حماس و ناتانیاهو ایجاد شدە برای مرعوب کردن جامعە بهرەبرداری کند. 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید