رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه نهاد های چپ و دمکراتیک: کارگران مهاجر و پناهندگان افغانستانی متحدین ما هستند!

اطلاعیه نهاد های چپ و دمکراتیک: کارگران مهاجر و پناهندگان افغانستانی متحدین ما هستند!

مشترکا در مقابل تحرکات فاشیستی
سران حاکم درایران دردفاع از مردمان شریف افعانستانی بایستیم!

در شرایط کنونی جنگ نژادپرستانه دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین جاری است و توجه تمام دنیا را با تعجب، نفرت و کینه علیه کشتار و سرکوب افسارگسیخته را به خود جلب کرده است. اعتراضات وسیع جهانی علیه جنگ هر روز رو به افزایش است و نیروی عظیمی در سراسر جهان ازجانب بشریت مترقی انزجار خود را از این نسل کشی توسط اسرائیل را به اشکال مختلف ابرازمیکنند. اما زمین لرزه فرود آمده درهرات افغانستان که بیش ازدوهزار(۲۰۰۰)، قربانی که ۹۰% آنان زنان وکودکانند. براساس تازه ترین آماربیش از۳۰۰۰ خانه مسکونی در این رویداد فاجعه بارتخریب شده وحدود ۲۰۰۰ منزل دیگربه شدت آسیب دیده است. اما عین خیال رسانه های جهانی نبوده که در افغانستان هم فاجعه انسانی بوقوع پیوست. چرا ؟!

دور جدیدی از اذیت و آزار علیه کارگران مهاجر و پناهندگان افغانستانی از طرف رژیم فاشیستی حاکم در ایران به راه افتاده است. حاکمیت سرمایه داری در ایران در طول این چند دهه از این حربه بطور مستمر استفاده نموده تا شکست و بحران های غیر علاج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با قراردادن مردم در مقابل هم پنهان کند. این شگرد تمامی کشورهای سرمایه داری است که با سیاست ضد مهاجرت وپناهنده ستیزی ، می خواهند خود را از تمامی اجحافات و گرانی ، بیکاری و سختی های زندگی مبرا کنند. در این چند سال گذشته نه تنها در ایران بلکه در اکثریت کشورها جریانات فاشیست و راست افراطی رشد کرده اند و بار دیگر تاریخ سیاه ظهور فاشیسم و راسیسم تکرار می شود. 

در این چند دهه طبقه حاکم در ایران بیشترین اجحافات و ضد انسانی ترین برخوردها را نسبت به کارگران و مهاجرین افغانی پیش برده است، آنها را تبدیل به نیروی کار ارزانتر کرده تا ازابتدایی ترین حقوق انسانی محروم نمایند . زندانی کردن، شکنجه و آتش زدن ، اعدام کردن، اخراج کردن ، شوراندن مردم علیه کارگران ومهاجران افغانستانی و ایجاد جو نژادپرستانه و غیرانسانی را پیش میبرند. فرزندان آنها که درایران متولد شده اند از حق داشتن شناسنامه و امکان مدرسه رفتن محروم نموده اند . سایه شوم اخراج همیشه بالا سرشان است و مانند اسرا با انها برخورد می شود. جوانان بیشماری را با وعده های پوچ به سوریه فرستادند که جان خود را از دست دادند. ناسیونالیستها و راسیستهای ایرانی و نیروهای راست در راستای سیاستهای ضد انسانی طبقه حاکم درایران بطور وحشیانه ای به خانه وکاشانه کارگران و مهاجرین حمله برده و با شعارهای فاشیستی در محلات زندگی سختی را برایشان ایجاد کرده اند. “خانه کارگر” بسان تشکیلات امنیتی و شبه کارگری و “شوراهای اسلامی” نیز برای عقب نیفتادن از این قافله نژاد پرستانه و ارتجاعی، کارگران را علیه کارگران مهاجر تشویق کرده و جوی سیاه برای کارگران و زحمتکشان مهاجر و افغانستانی بوجود آوردند . زحمتکشان شریف افغانستانی که هرچند سهمی در چرخش کار و تولید ارزان چرخه سرمایه اری ایران دارند، زیر بیشترین فشار قرار داده اند. آنهم در شرایطی که کارگران افغانستانی به وحشیانه ترین شکل توسط سرمایه داران و کارفرمایان استثمارشده واز هیچ حق بیمه و حقوق دیگری برخوردار نیستند. 

شرایط نا امن و نبود تامین معیشت و فقر بی کران و وسیع، ناامنی شغلی، بی مسکنی و بی امکانی اکثریت مردم، دستگیری، زندان و شکنجه و اعدام که جز لاینفک سیاست طبقه حاکم در ایران بوده است، خود شرایطی را ایجاد نموده است که بخشی از جامعه در دام دروغین حاکمیت افتاده تا بانیان اصلی این بی حقوقی ها را تشخیص ندهند و به جای اتحاد و همبستگی و همراهی با مردم زحمتکش و سهیم در سازندگی جامعه ما ، در مقابل آنها قرار گیرند. امروز افغانستان طالبان همچون دیروز با توجه به شرایط ناامن و غیرقابل تحمل برای یک زندگی انسانی، انسانهای بیشماری مجبور به ترک محل زندگی و کار خود شده اند، بیشمارانی نیز به پاکستان پناه برده که توسط دولت پاکستان اخراج گشته و بخشی مجبور به مهاجرت به ایران شده و برای یافتن محل امن به جامعه ای پناه آورده اند که اکثریت مردم درایران ازهیچ حق وحقوقی برخوردار نیستند. 

کارگران و مهاجرین و پناهندگان افغانستانی متحدین کارگران و زحمتشکان در ایران و دارای منافع مشترک اند. دستیابی به زندگی انسانی کنار هم بدور از نژادپرستی، ملیت پرستی، ناسیونالیسم، ستم، تبعیض و استثمار در گرو از میان بردن بانیان اصلی فقر و بی حقوقی یعنی طبقه حاکم در ایران است. 

نابود باد نژاد پرستی، فاشیسم، راسیسم و ناسیونالیسم
زنده باد همبستگی کارگران و زحمتکشان بدون 
ستم، استثمار، تبعیض و نابرابری
گروه هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک
نوامبر ۲۰۲۳

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید