چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم می‌کنیم!

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری