پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۹ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 28

یادداشت

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-وسیله "ترمیم دستمزد" شورای عالی کار نیست!                              

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک                      

-نگرانی از محاکمە علنی فعالین کارگری برای چیست؟          

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه

-گزارشی از نشست انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٢

افزودن دیدگاه جدید