چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

پیام ازداخل کشور به کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) وسخنرانی رفیق اسد کشتمند سیاست مدار چپ افغانستان

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری