سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

نگاهی به ادعای قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد

میزگرد جمهوری خواهی

۱۳ شهريور ۱۳۹۸

 میهمانان: آقایان حمید صدر، کوروش پارسا و حسن زهتاب

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید