يكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۱ می ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۰ آبان ۱۳۹۸

ما آزادی همە این عزیزان را بە خانوادەها، همرزمان کارگرشان و همە گروەها و نهادهای سیاسی و مدنی کە در این راە کوشا بودند صمیمانە شادباش می گوییم. خواست ما آزادی بی قید و شرط کلیە زندانیان سندیکایی، مدنی، سیاسی و اتنیکی، لغو احکام ظالمانە کە علیە شان صادر شدە، بازگشت بە کار همگی آنها، تضمین امنیت شغلی، اجتماعی و رعایت اکید کلیە حقوق شهروندی آنهاست.

ادامە اعتصاب در آذرآب، وقفە مشروط در اعتصاب هفت تپە، آزادی ٧ تن از فعالین کارگری و مدنی از زندان با سپردن وثیقە های سنگین، اعتراض در شرکتهای پیمانکاری مرتبط با صنعت نفت، افزایش شدید حوادث کار و شمار قربانیان آن، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

اعتصاب کارگران آذرآب در این هفتە نیز ادامە یافت. مسئولین دولتی و حکومتی کە نتوانستە بودند با وعدەهای سرخرمن و ترفندهای تفرقە افکنانە اعتصاب را درهم بشکنند، با بازداشت ٤٣ تن از کارگران و گروگان گرفتن آنها تلاش کردند کارگران را بترسانند بلکە از این راە بە اعتصاب خاتمە دهند. با این حال این تلاشها کە با همدستی آشکار و نهان شورای اسلامی کار انجام گرفت بی نتیجە ماند و حتا آزادی همە کارگران بازداشتی نیز نتوانست خللی در عزم کارگران برای عقب نشینی از مطالبات شان بوجود آورد.

وقفە موقت و مشروط در اعتصاب هفت تپە

اعتصاب کارگران هفت تپە پس از ٣٣ روز با دادن وعدە رسیدگی بە خواستە های کارگران و آزادی اسماعیل بخشی و محمد خنیفر بطور مشروط پایان یافت. در طول اعتصاب عوامل شورای اسلامی و خانە کارگر با همدستی کارفرما و نهادهای سرکوبگر کوشیدند بە این دور از اعتصاب پایان دهند و در حالی کە هنوز اعتصاب ادامە داشت اخبار جعلی مبنی بر پایان یافتن اعتصاب منتشر کردند. ولی کارگران زیر بار نرفتند و آنقدر بە اعتصاب شان ادامە دادند تا مطمئن شوند بە بخشی از مطالبات شان پاسخ مثبت دادە خواهد شد. آزادی اسماعیل بخشی و محمد خنیفر یکی از خواستە های اصلی آنها در این اعتصاب بود کە علی الحساب به این خواست خود رسیدند.

با این اعتصاب کارفرما و مسئولین دولتی و قضایی باید فهمیدە باشند کە دوران دست بە سر کردن کارگران و ندادن پاسخ بە مطالبات آنها بە سر رسیدە است! با این حال در مورد لغو خصوصی سازی کە از خواستەهای اصلی کارگران است، هنوز بە نظر می رسد راە طولانی و سختی در پیش روی کارگران قرار دارد.

اعتراضات دامنە دار در شرکتهای پیمان کار صنعت نفت

خبرهای منتشر شدە در طول هفتە حاکی از گسترش روزافزون اعتراضات کارگران شاغل در شرکتهای حفاری صنعت نفت دارند. بخشی از این اعتراضات کە مربوط بە عدم پرداخت دستمزد چند ماە گذشتە است را خبرگزاری "ایلنا " در این هفتە منتشر کرد. بنا بە این گزارشات کارگران سە شرکت "حفاری شمال"، تعمیرات "فاز ۱۲ پارس جنوبی" و "شرکت ملی حفاری ایران" نسبت بە عدم تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض نمودە و خواهان پرداخت منظم و بە موقع آن شدەاند. این اعتراضات در حالی جریان دارد، کە اخیرا بدنبال اعتراضاتی کە در میان کارگران نفت نسبت بە کمی دستمزدها بوجود آمدە بود، یکی از مسئولین شرکت نفت خبر از افزایش دستمزد و مزایای کارگران رسمی شاغل در صنعت نفت، و بررسی بهبود شرایط کاری و مزدی کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکار فعال در صنعت نفت را دادە بود. گفتنی است کە یکی از خواستە های اصلی کارگران شرکتهای واسطەای حذف این شرکتهاست کە بخشی از دستمزد کارگران را می بلعند و پایبندی بە قوانین کار ندارند، می باشد.

آزادی موقت ٧ تن از کارگران و حامیان زندانی شان

ادامە اعتصابات کارگری و قرار گرفتن خواست آزادی فعالین کارگری زندانی در صدر خواستە های این اعتصابات از یک سو و همراهی فزایندە نهادهای مدنی و سیاسی و حقوق بشری با این خواست کارگران از سوی دیگر موجبات آزادی موقت جمعی از فعالین کارگری را در این هفتە رقم زد. آزادی این عدە در حالی صورت گرفت کە هنوز مدت زیادی از بریدن احکام های ١٩، ١٤، ١٠ و ٦ سالە برای آنها نگذشتە بود. گرچە آزادی این گروە با وثیقە های کلان تا ٧٥٠ میلیون تومانی و ظاهرا تا تشکیل دادگاە تجدید نظر صورت گرفتە، با این همە عامل تعیین کنندە در آزادی آنها، فشار اجتماعی و نگرانی از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و دامن گرفتن جوش و خروش و روحیە قوی مبارزە جویی است کە عموم کارگران را در بر گرفتە و آثار آن در همە جا هویدا و ناپوشاندنی شدە است. با این همە، اینها تنها بخش کوچکی از فعالین جنبش کارگری و مدنی هستند کە از زندان آزاد شدەاند. هنوز دەها نفر از فعالین سرشناس و ناشناس جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و مدنی مانند، اسماعیل عبدی، بهشتی لنگرودی، حبیبی، جعفر عظیم زادە، عسل محمدی... در زندان هستند کە حکومت مایل بە آزادی شان نیست و آزادی آنها مستلزم تلاشهای مشابە ای است کە برای کارگران هفت تپە و یاران شان انجام گرفت. با این اوصاف آزادی این عزیزان از زندان بە تنهایی کافی نیست زیرا هر بار پس از آزادی با قید و شرط هر مبارزی چند مبارز دیگر بازداشت و بە زندان محکوم می شوند و این دور باطل همچنان ادامە پیدا کردە است. شرط رهایی از این دور باطل تمرکز مبارزە روی حق تشکل، اعتصاب، تضمین حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی برای همە شهروندان بدون هر استثنایی است. ما آزادی همە این عزیزان را بە خانوادەها، همرزمان کارگرشان و همە گروەها و نهادهای سیاسی و مدنی کە در این راە کوشا بودند صمیمانە شادباش می گوییم. خواست ما آزادی بی قید و شرط کلیە زندانیان سندیکایی، مدنی، سیاسی و اتنیکی، لغو احکام ظالمانە کە علیە شان صادر شدە، بازگشت بە کار همگی آنها، تضمین امنیت شغلی، اجتماعی و رعایت اکید کلیە حقوق شهروندی آنهاست.

رشد شتابان حوادث کار و قربانیان آن

گزارشات متعددی کە از کشتە و معلول شدن کارگران در حین انجام کار منتشر می شوند و البتە تنها بخشی از این کشتار را منعکس می کنند، حاکی از افزایش حوادث شغلی و شمار قربانیان آن است. افزایش پیوستە شمار قربانیان حوادث کار ریشە در سودخواهی هر چە بیشتر کارفرمایان و عدم پیگرد کارفرمایان خاطی کە مقررات قانونی مربوط بە ایمنی و بهداشت محل های کار را رعایت نمی کنند توسط ادارات کار دارد. طبق برخی آمارها هر روز بیش از ٥ نفر در اثر حوادث شغلی کشتە می شوند. آماری از کسانی کە معلول و از کارافتادە و یا دچار بیماریهای شغلی می شوند و شمارشان بسیار بیشتر از کشتە شدگان است در دست نیست و اساسا معلوم نیست کە سامانەای برای ثبت شمار و علل معلولیت این گروە وجود داشتە باشد. حکومتی کە در از میان برداشتن قوانین حمایتی و فراهم کردن استثمار هرچە بیشتر کارگران از هیچ تلاشی دریغ ننمودە است، عجیب نیست کە برای جان کارگر هم ارزشی قائل نباشد و چشمانش را بر این کشتار و عوامل آنها ببندد.

اینها تنها بخشی از این حوادث و قربانیان آنها هستند کە خبرشان در دو هفتە اخیر در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شدەاند:

- کشته و زخمی شدن دو کارگر در حاشیه پل داروپخش اردبی؛

- دستگاه پرس در کارخانه فولاد اردستان جان یک کارگر را گرفت؛

- بروز حادثه در خط تولید کارخانه فولاد آریا اردستان منجر به مرگ یکی از کارگران این کارخانه ش؛

- مرگ یک کارگر چاه‌کن در شازند؛

- مرگ یک کارگر نیروگاه زمین گرمایی در اثر سقوط از جرثقیل؛

- مرگ دلخراش کارگر زیر چرخ‌های لودر؛

- کشته شدن کارگر کارخانه ذغال‌سازی بر اثر برخورد با کامیون؛

- دستگاه پرس در کارخانه فولاد اردستان جان یک کارگر را گرفت؛

- دو کارگر از بالای جرثقیل در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج سقوط کرده و جان باختند؛

- فاضلاب شهری در کاشان جان کارگر چاه‌کن را گرفت؛

- کارگر پست‌ فشار قوی برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد؛

- ریزش آوار حین عملیات خاکبرداری در نزدیکی شهر صوفیان در شهرستان شبستر استان آذربایجان‌شرقی چهار نفر را زیر خاک مدفون کرد.

افزودن دیدگاه جدید