يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

بررسی خیزش آبانماه در ایران

۰۶ آذر ۱۳۹۸

برنامه ای از گروه پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان:

علی کشتگر - تحلیگر سیاسی و فعال سیاسی

فرزانه روستائی- روزنامه نگار در حوزه بین الملل

محمد اعظمی: عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید