جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

چگونه می شود با مقاومت مدنی حکومت را به عقب نشینی وادار کرد؟

میزگرد جمهوری خواهی

۲۳ آذر ۱۳۹۸

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, پرویز مختاری, حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید