شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 61

۱۹ فروردين ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

تعطیل نکردن کارخانە های نا امن جنایت در حق کارگران و جامعە است! - یادداشت- صادق کار

- ط
رح کلی تاریخ کار - بخش هفتم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 9 - بیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها ITUC درباره تغییرات اقلیمی

ترجمه: گودرز اقتداری

-
نگرانی کارمندان فدرال از عدم حفاظت ادارات شان در اپیدمی کووید۱۹ - اریک کاتز - ترجمه: زرین مرتضاییان

-
ترفندهای تفرقە افکنان دولتی در میان مزدبگیران را با همبستگی خنثی کنیم! – صادق

-
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

دیدگاه‌ها

فقط خسته نباشید میگویم .مطمئنم که زحمات بسباری میکشید.به این دلیل که مطتلب به روز است .همگی خسته نباشیدمخصوصا آقای صادق کار.
0

افزودن دیدگاه جدید