دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

کارگران پروژە پتروشیمی هگمتانە همدان در دوم اردیبهشت با نوشتن نامە سرگشادە خطاب بە مسولین و نمایندگان نسبت بە پرداخت نشدن دستمزد دو ماە گذشتە شان اعتراض و خواهان پرداخت آن شدند. در بخشی از نامە، کارگران نوشتند: " در این دوران سخت کرونا که همه از کار بیکار شده ایم و در منزل به سر می بریم، آن از تعیین حقوق برای کارگران، که فقط کارفرما را در نظر گرفتن و کمک های دولت هم که فقط نصیب ما کارگران نشده ،لااقل حقوق عقب افتاده خودمان را بگویید پرداخت کنند".

اعتصاب ٣ هزار کارگران معدن زغال‌سنگ کرمان، مبتلا شدن عدە دیگری از کارگران بە کرونا در هنگام کار، اعتراض تجمع اعتراضی کارگران فاز ٢ پالایشگاە آبادان بدنبال اخراج از کار، تجمع مربیان مهدکودک و پیش دبستانی بە دلیل نگرفتن حقوق بیکاری، اعتراض کارگران پتروشیمی هکمتانە بە تعویق در پرداخت دستمزد، اعتراض کارگران و کارکنان شماری از موسسات دولتی و خصوصی در خوزستان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

اعتصاب ٣هزار کارگر معدن ذغال سنگ کرمان

در اول فروردین ٣ هزار کارگر معدن ذغال سنگ کرمان در سه شهرستان "راور، کوهبنان و زرند" در اعتراض بە فروش سهام معدن و واگذاری بە شرکت های پیمانکار و یک رشتە خواستە های صنفی اعتصاب و در مقابل دفاتر امامان جمعە و فرماندار تجمع نمودند. بە گزارش "رادیو زمانە" کارگران در نامەای خطاب بە امام جمعە شهرستان راور خواستار:

-
تبدیل وضعیت قرارداد کارگران از انجام کار معین به قرارداد دائم؛

- پرداخت حق بیمه و تامین حقوق فروردین ۱۳۹۹کارگران به علت بیماری کرونا؛

- اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه‌بندی مشاغل؛

- ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ با اجرای سابقه ۱۵ سال کار در معادن زغال‌سنگ،

- اجرای مفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار، اجرای ماده ۹۲ و امنیت شغلی ماده ۷ قانون و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران؛

- افزایش دستمزد ثابت اداره کار نسبت به سایر مشاغل و افزایش‌های سالیانه برای کارگران معادن زغال‌سنگ کل استان.کارگران با وجود همه‌گیری کرونا در ایران در بسیاری از معادن ایران از جمله در زغال‌سنگ کرمان به کار گمارده شده بودند. از تعداد کارگرانی که به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شدند اطلاعی در دست نیست.

با آمدن کرونا بر تعداد کارگرانی کە دستمزد نگرفتەاند بە شدت افزودە شدە، اخبار و گزارشات کارگری در هفتە اول اردیبهشت نشان می دهند کە بیکاری، دستمزد، بیمە بیکاری و غیر امن بودن محل های کار موضوعات عمدە و دغدغە های کارگران و همە گروە های مزدبگیر در مقطع کنونی هستند. بە نظر می رسد نان و معیشت و چگونگی تامین آن می رود تا بە یک چالش بزرگ هم برای حکومت و هم نیروی کار و زحمت زودتر از آنچە پیشبینی می شد دررآید. گلولە برف از فراز قلە فلاکت تحمیل شدە بە زحمتکشان و بی چیزان بە راە افتادە است و دور نیست کە تبدیل بە بهمنی شود کە هیچ چیز جلودارش نباشد!.

ابتلا شمار دیگری از کارگران بە کرونا هنگام کار

متاسفانە خبرهای منتشر شدە حاکی از مبتلا شدن عدە دیگری بە کرونا در هنگام کار در این هفتە است. البتە شمار کارگران و کارمندانی کە هنگام کار بیمار شدەاند، بایستی خیلی بیشتر از آنهایی باشد کە اخبار بیماری شان گە گاهی در رسانە رها منتشر می شود. اما همین مقدار هم کە رسانەای می شوند بە قدر کافی هولناک و نگران کننده است. خبر اول مربوط به بیمار شدن ٦ کارگر در "ابنیە فنی و راە آهن شاهرود است" کە بە دلیل ندادن وسایل حفاظتی پیشگیرانە مناسب بە کارگران اتفاق افتادە، و دیگری مربوط بە مبتلا شدن ٣٨ کارگر در پتروشیمی ارومیە است کە یک روز قبل ابتدا توسط مدیرعامل این شرکت تکذیب و بعد توسط ادارە کار ارومیە تائید شد.

نادر قاضی‌پور نمایندە ارومیە کە یک روز قبل این خبر را دادە بود در مورد علت بیمار شدن کارگران گفت: "متاسفانه پتروشیمی ارومیه بدون رعایت اصول بهداشتی، کارگران را در ایام تعطیلی واحدها، دعوت به کار کرد و نتیجه این شد که
۳۷ نفر از کارگران مجتمع پتروشیمی ارومیه به کرونا مبتلا شدند".

تجمع اعتراضی کارگران فاز ٢ پالایشگاە آبادان

کارگران فاز ٢ پالایشگاە آبادان کە در استخدام یک شرکت پیمانکار بودند پس از آنکە هنگام بازگشت بە محل کارشان با درهای بستە روبرو شدند بعنوان اعتراض اقدام بە تجمع در مقابل ساختمان محل کارشان نمودند. کارفرما دلیل اخراج کارگران را تعدیل نیروی مازاد اعلام نمودە. سرپرست شرکت گفتە است مقدار باقی ماندە از دستمزد بهمن و اسفند کارگران را بعدا می دهند. یعنی اینکە حتی وقتی کارگر را از کار اخراج می کنند نیز حاضر بە پرداخت دستمزد کارگر قبل از اخراج هم نیستند. این گونە رفتارها البتە پدیدە نادری نیست و شکایت کارگران بە ادارات کار برای گرفتن دستمزدهای معوقە شان بندرت ممکن است پیگیری شود. کارفرماها نیزکە این را می دانند و خیالشان از بابت ادارات کار راحت است، کارگران را دست بسر می کنند!

تجمع مربیان مهد کودک و پیش دبستانی در اعتراض بە نگرفتن حقوق بیکاری

عدەای از مربیان مهدکودک و پیش دبستانی کە در اثر کرونا بیکار شدە اند در این هفتە نسبت بە پرداخت نشدن حقوق بیکاری بە آنها اعتراض نمودند. دستمزد این گروە شغلی بزرگ همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است با این تفاوت کە بە خاطر نوع قراردادهای کاری شان مانند عدە زیادی از کارگران حق سنوات و برخی مزایای جنبی مزدی دیگر بە آنان تعلق نمی گیرد. عدە زیادی از آنها سرپرست و نان آور خانە هستند کە بە لحاظ قانونی بیمە بیکاری شامل حالشان می شود، اما با وجود درماندگی مالی با اینکە بقول مسئولین دولتی در دستە محرومترین اقشار آسیب پذیر هستند بایستی مطابق وعدەهای دولتمردان زودتر بە وضع شان رسیدگی شود هنوز نە حقوق بیکاری اسفند و فروردین شان را گرفتەاند و نە تکلیف حقوق بیکاری شان معلوم شدە است. نگرانی دیگر آنها بیکاری و رها شدن بە حال خود بعد از بیکاری است.

"
یک مربی پیش دبستانی که ۹ سال تمام در یک موسسه خصوصی کار کرده، می‌گوید: به ما فقط پایه حقوق وزارت کار را می‌دادند؛ علیرغم اینکه دو فرزند دارم و خودم سرپرست خانوار هستم، هرگز پایه سنوات یا بن خواربار نگرفته‌ام؛ قبل از تعطیلی در اسفند، حقوق من یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود که ۱۳۲ هزار تومان بابت بیمه کسر می‌کردند و یک میلیون و ۶۶۸ هزار تومان به حسابم واریز می‌کردند".

اعتراض کارگران پتروشیمی هکمتانە بە تعویق در پرداخت دستمزد

با آمدن کرونا بر تعداد کارگرانی کە دستمزد نگرفتەاند بە شدت افزودە شدە، اخبار و گزارشات کارگری در هفتە اول اردیبهشت نشان می دهند کە بیکاری، دستمزد، بیمە بیکاری و غیر امن بودن محل های کار موضوعات عمدە و دغدغە های کارگران و همە گروە های مزدبگیر در مقطع کنونی هستند. بە نظر می رسد نان و معیشت و چگونگی تامین آن می رود تا بە یک چالش بزرگ هم برای حکومت و هم نیروی کار و زحمت زودتر از آنچە پیشبینی می شد در آید. گلولە برف از فراز قلە فلاکت تحمیل شدە بە زحمتکشان و بی چیزان بە راە افتادە است و دور نیست کە تبدیل بە بهمنی شود کە هیچ چیز جلودارش نباشد!

اعتراض کارگران پروژه پتروشیمی هگمتانه همدان بە تعویق دوماهە دستمزد

کارگران پروژە پتروشیمی هگمتانە همدان در دوم اردیبهشت با نوشتن نامە سرگشادە خطاب بە مسولین و نمایندگان نسبت بە پرداخت نشدن دستمزد دو ماە گذشتە شان اعتراض و خواهان پرداخت آن شدند. در بخشی از نامە، کارگران نوشتند: " در این دوران سخت کرونا که همه از کار بیکار شده ایم و در منزل به سر می بریم، آن از تعیین حقوق برای کارگران، که فقط کارفرما را در نظر گرفتن و کمک های دولت هم که فقط نصیب ما کارگران نشده ،لااقل حقوق عقب افتاده خودمان را بگویید پرداخت کنند".

اعتراض کارگران و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی در خوزستان

کارگران و کارکنان شاغل در "شرکت آب و فاضلاب اهواز"، "قطار شهری اهواز"، "کارکنان اداره برق بهبهان" در روزهای اخیر چند تجمع جداگانه اعتراضی برگزار کردند. علت اکثر این اعتراضات نگرفتن دستمزد در دو ماە گذشتە، پرداخت نشدن حق بیمە توسط پیمانکار و بی توجهی مسئولین نهادهای دولتی بە شکایات کارگران بودەاند. یکی از پیمانکاران در پاسخ بە اعتراض کارگران آب و فاضلاب اهواز گفت؛ "مطالبات سال گذشته مربوط به پیمانکار قبلی بوده و مقرر بود تا شرکت آب و فاضلاب آن را به حساب ما واریز کند تا به کارگران پرداخت گردد". در واقع کارگران این شرکت حالت توپ فوتبالی را پیدا کردەاند، کە بین شرکت های پیمانکار، اسبق و تازە رسیدە و ادارە آب و فاضل پاس کاری می شوند. علت بی توجهی مسئولین ادارە فاضلاب چە می تواند باشد بە غیر از اینکە دست های شان با صاحبان شرکت های پیمانکار در یک کاسە است؟

دیدگاه‌ها

خبر کارگران پتروشیمی هگمتانه که در جنگ کارگری شما درج شده است بدون منبع می باشد چرا؟؟؟ ایا خبری که متعلق به سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران است را بدون منبع ذکر کردن از قوانین جدید روزنامه نگاری است؟؟؟ به اقای صادق کار بگویید این کار صحیح نیست
0

افزودن دیدگاه جدید