شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۰ مرداد ۱۳۹۹

از میان اعتراضات این هفتە، پرستاران موفق شدند مسئولین دولتی را وادار بە پذیرش بخشهایی از مطالبات خود کنند و بازنشستگان شرکت واحد نیز مدیرعامل این شرکت را وادار بە پرداخت باقی ماندە حق سنوات شان نمودند. اعتراضات و اعتصابات دیگر هم در صورت تداوم می توانند نتایج مشابەای بە دنبال داشتە باشند. کما اینکە در هفتە های گذشتە کارگران شرکت های پیمانکار در صنعت نفت توانستند با ادامە پیگیرانە مبارزات شان مدیران شرکت نفت را وادار بە عقب نشینی و پذیرش بخشی از مطالبات شان نمایند. این موفقیعت ها با وجود اینکە نسبت بە سطح مطالبات، اندک هستند، ولی برای پیشروی در جهت احیای حقوق کارگران و مزدبگیران اهمیت سرنوشت ساز دارند. آنچە را کە با مبارزە و اعتراض و اعتصاب خیابانی می توان بە دست آورد با هیچ شکل دیگری نمی توان کسب کرد.

تداوم اعتصاب و تظاهرات خیابانی در هفت تپە، تجمع های اعتراضی پرستاران، تجمع کارگران کنتورسازی قزوین، تجمع بازنشستگان شرکت واحد، تجمع کارگران بیکار شدە سیمان لوشان، تجمع کارگران شهرداری و کادر درمانی بیمارستان شهید جلیل در یاسوچ، مرگ کارگر اهوازی در اثر گرما،ادامە محکومیت فعالین کارگری و عدالت خواە توسط بیدادگاە های فقاهتی، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بوده است.

از میان اعتراضات این هفتە، پرستاران موفق شدند مسئولین دولتی را وادار بە پذیرش بخشهایی از مطالبات خود کنند و بازنشستگان شرکت واحد نیز مدیرعامل این شرکت را وادار بە پرداخت باقی ماندە حق سنوات شان نمودند. اعتراضات و اعتصابات دیگر هم در صورت تداوم می توانند نتایج مشابەای بە دنبال داشتە باشند. کما اینکە در هفتە های گذشتە کارگران شرکت های پیمانکار در صنعت نفت توانستند با ادامە پیگیرانە مبارزات شان مدیران شرکت نفت را وادار بە عقب نشینی و پذیرش بخشی از مطالبات شان نمایند. این موفقیعت ها با وجود اینکە نسبت بە سطح مطالبات، اندک هستند، ولی برای پیشروی در جهت احیای حقوق کارگران و مزدبگیران اهمیت سرنوشت ساز دارند. آنچە را کە با مبارزە و اعتراض و اعتصاب خیابانی می توان بە دست آورد با هیچ شکل دیگری نمی توان کسب کرد.

تداوم اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه

اعتصاب و تظاهرات کارگران حق طلب و مقاوم مجتمع نیشکر هفت تپە در این هفتە با وجود گذشت ٧ هفتە همچنان ادامە دارد. کارگران اعتصابی کە همچنان روی خواستەهای برحق شان ایستادەاند در این هفتە از یکسو دامنە تظاهرات شان در شهر شوش را گسترش دادند و از سوی دیگر تلاش نمودند با سخنرانی و انتشار گزارش اعتصاب و نقد برخوردهای نهادهای حکومتی حمایت بیشتری از مردم را بە دست بیاورند. تلاش مسئولین نهادهای حکومتی حامی کارفرمای اختلاسگر و ستمگر کە در این میان نقش رفیق قافلە و شریک دزد را بازی می کنند، از آن جملە اظهارات سخنگوی قوە قضائیە کە بە دروغ اعتصاب را پایان یافتە خواند، حاکی از شکست تلاشهای مزورانە مسئولین در برابر مقاومت جانانە کارگرانی دارد کە حاضر نیستند بدون گرفتن مطالبات شان بە اعتصاب شان خاتمە دهند. کارگران بویژە رهبران اعتصاب لازم است با نظر داشت همە مسائل در طراحی شعارها یشان دقت بیشتری بنمایند تا بتوانند حمایتهای وسیعتری از اقشار غیر مزدبگیر جامعە از مطالبات شان را بە دست آورند. طرح برخی شعارهای بی موقع، نالازم و تحریک آمیز،در شرایط کنونی کە ممکن است از بیرون جهت ایجاد انحراف بە داخل اعتصابیون تزریق شود، هوشیاری بیشتری می طلبد. مقامات دولتی و عوامل کارفرما کە خود معمولا در نفوذ دادن شعارهای انحرافی بین اعتصابیون نقش دارَند، از این وسیلە برای خنثی کردن حمایت هایی کە از اعتصابیون می شود و درهم شکستن و بی نتیجە ماندن اعتصابات استفادە می کنند. تا آنجا کە مربوط بە خواست لغو خصوصی سازی هفت تپە و خلع ید از کارفرما است، باید روی آن متمرکز ماند و از رفتن بە حواشی خویشتن داری نمود.

تجمع های پرستاران و کادر درمانی و عقب نشینی مسئولین دولتی

تجمع پرستاران شرکتی در ٥ تیر کە نسبت بە وضعیت استخدامی و تبعیضات شغلی و مزدی شان معترض و خواستار استخدام مستقیم و رفع تبعیضات هستند و در ادامە اعتراضات زنجیرەای پرستاران در مقابل مجلس برگزار شد، سرانجام مسئولین دانشگاە علوم پزشکی را یک گام دیگر بە عقب نشینی از مواضع اش وادار نمود. متعاقب این تجمع معاون توسعە مدیریت منابع و برنامە ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور بخشنامەای با بخشی از خواستە های پرستاران شرکتی موافقت و دستور اجرای آن را صادر کرد.

افزایش حقوقو مزایای نیروهای شرکتی، مکلف کردن شرکت پیمانکار بە رعایت طرح طبقە بندی مشاغل و قانون کار و پرداخت منظم حقوق پرستاران شرکتی، مواردی هستند کە در بخشنامە شرکتهای پیمانکار مکلف بە رعایت و اجرای آنها شدەاند.

البتە در این بخشنامە یکی از خواستە های اصلی پرستاران و نیروهای شرکتی بی پاسخ گذاشتە شدە است و تلاش کردەاند با موافقت کردن با بخشی از مطالبات معترضین پرستاران را از درخواست اصلی شان منصرف و بە اعتراضات آنها پایان دهند. با این همە اعتراضات با وجود این دست آوردها تا رسیدن پرستاران و دیگر کارکنان شرکتی بە خواستە اصلی شان ادامە خواهند یافت. حفظ همین مقدار از دست آوردها نیز مستلزم تداوم اعتراضات است.

البتە این تنها اعتراض از این دست در این هفتە نبود. در یاسوج نیز ٣٠٠ پرستار و کادر درمانی بە دلیل پرداخته نشدن کارانە ها، دستمزد اضافە کاری و پاداش کرونا تجمع نمودە و خواستار پرداخت آنها شدند.

تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین

در ٧ مرداد بار دیگر کارگران کنتور سازی قزوین در اعتراض بە زیرپا نهادە شدن توافقات مسئولین دولتی با کارگران و پرداخت نشدن دیون معوقە کارفرما بە کارگران در مقابل فرمانداری قزوین تجمع و خواستار پرداخت دیون کارفرما شدند. دیون کارگران این کارخانە کە مدتی پیش تعطیل شد پس از اعتراضات متعدد کارگران قرار بود پس از فروش سهام یکی ازشرکتهای تحت مالکیت کنتور سازی بە کارگران پرداخت شود. اما پس از فروش سهام شرکت مذکور پول آن را کە قرار بود صرف پرداخت دیون کارفرما شود بە خزانە دولت واریز شدە است. گفتنی است کە مطابق قانون کار موجود دیون کارفرما بە کارگران دیون ممتاز محسوب می شود و بایستی قبل از تصفیە بدهی های دیگر تسویە شود. مسئولین دولتی در مورد علت طفرە رفتن از پرداخت بدهی کارخانە بە کارگران بە رغم تامین منابع از طریق فروش بخشی از اموال کارخانە "شرکت نیرو کلر"چیزی نگفتەاند!

تجمع کارگران بازنشستە شرکت واحد در تهران

سندیکای کارگران واحد در اعلامەای کە در این هفتە منتشر کرد، از تجمع عدەای از بازنشستگان این شرکت کە در سال ٩٨ بازنشستە شدەاند، بە دلیل پرداخت نشدن حق سنوات خبر داد. این تجمع با خواست پرداخت حق سنوات در مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد در ٦ مرداد برگزار شد. بنا بەاعلامیە سندیکای واحد ٥٠ تا ٦٠ درصد حق سنوات این عدە قبلا پرداخت شدە و کارگران خواستار پرداخت باقی ماندە آن هستند. بنا بە گزارشی کە در ٨ مرداد در خبرگزاری (ایلنا) بە نقل از "محمود ترفع" مدیر عامل شرکت واحد منتشر شد، بخش باقی ماندە حق سنوات بازنشستگان ٩٨ شرکت، ٢ روز بعد از این تجمع پرداخت شدە کە البتە هنوز از طرف سندیکا تائید یا تکذیب نشدە است.

تجمع کارگران بیکار شدە سیمان لوشان

شماری از کارگران لوشآن کە قبل از خصوصی سازی این کارخانە بە آنها قول حفظ اشتغال شان بعد از خصوصی سازی را دادە بودند در اعتراض بە عهد شکنی کارفرما و بیکار ماندن در مقابل "معدن تخت آسمان" تجمع کردند. (ایلنا) بە نقل از یکی از کارگران شرکت کنندە در این تجمع کە در ٥ مرداد انجام گرفت نوشت:

"کارگران این واحد صنعتی تعطیل شده، اظهار کردند: خریدار در حین واگذاری موظف شده بود در ازای استخراج معادن سنگ آهک، یک صنعت جدید در جوار معدن ایجاد و کارگران بیکار شده کارخانه را مشغول به کار کند، اما چند سال است پیمانکار؛ از معادن سنگ این کارخانه در حاشیه شهر لوشان (کوه‌های آسمانسرا) سنگ (تراورتن) استخراج می‌کند اما طبق وعده‌ای که به شورای تامین شهرستان رودبار و سهامداران سابق کارخانه حین واگذاری داده بود، اقدامی در جهت راه‌اندازی کامل واحد جدید و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده در واحد صنعتی صورت نمی‌دهد".

شایان ذکر است کە هنگام واگذاری های واحدهای کلان عمومی بە بخش خصوصی یا اگر دقیق تر گفتە باشیم بە وابستگان و اقوام مسئولین و نهادهای حکومتی، مالکان جدیدو تازە بە دوران رسیدە برای آرام کردن کارگران بە آنها تعهداتی می دهند کە بعد از واگذاری هیچ کدام شان را انجام نمی دهند. مقامات دولتی نیز طبعا بە دلیل مسائلی کە ذکر شد بجای وادار کردن کارفرمایان بە تعهدات شان کارگران معترض را سرکوب و مجازات می کنند و یا آنها را بە حال خودشان رها می کنند. با این اوصاف عجیب نیست کە کارگران این همە از سیاست ویرانگرانە و فقر افزای خصوصی سازی دولت متنفر هستند و علیە آن بە مبارزە برخاستەاند!

ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها

اعتراضات کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف در این هفتە نیز ادامە یافتند. کارگران شهرداری حداقل در دو شهر علیە شرکت های پیمانکار کە کارها ی شهرداری ها را قبضە کردەاند و حقوق کارگران شان را رعایت نمی کنند بە اعتراض برخاستند. بە نوشتە (ایلنا) کارگران شهرداری "سریش آباد" در شهرستان قروە بە دلیل پرداخت نکردن دستمزدهای شان در ٤ ماە گذشتە اعتراض کردند. کارگران فضای سبز در یاسوج نیز بە دلیل مشابە در این شهر تجمع کردند.

مرگ کارگر ماهشهری در اثر گرما زدگی حین کار

در این هفتە ابراهیم عرب زادە کارگر اهل ماهشهر کە در یک شرکت پیمانکار بنام "تهران جنوب" کار می کرد در اثر گرمازدگی و ساعت کار طولانی "١٢ ساعت" جان باخت. خبر گزاری (ایلنا) کە این خبر را منتشر کرد از قول فرماندار بندر ماهشهر نوشت: " فرماندار بندرماهشهر با انتقاد از اهمال‌کاری مسئولان این شرکت نسبت به عدم تامین امکانات کمک های اولیه در محل کار کارگران، خاطرنشان کرد: پیش از این نیز از شرکت تهران جنوب نیز به علت عدم تامین امکانات درمانی و کمک‌های اولیه از سوی مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شکایت شده بود، با این وجود مسئولان شرکت نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند".

سخنان فرماندار نشان می دهد کە عامل اصلی جان باختن این کارگر کسی غیر از کارفرما نیست. چرا کە اگر وسایل ایمنی لازم در شرکت وجود داشت و ساعت کار ١٢ ساعتە کار در گرمای ٥٠ درجە نبود، احتمال مرگ ابراهیم عرب زادە در حد صفر بود. جناب فرماندار نیز البتە در این قضیە کم تقصیر نیست. چرا کە نسبت بە رعایت نکردن شرایط ایمنی و قانون شکنی در شرکت توسط کارفرما کە سابقە داشتە هیچ اقدامی نکردە است! ساعات کار قانونی در هفتە ٤٤ ساعت است و مطابق قانون ١٢ ساعت کار روزانە متوالی در شرایط عادی هم غیرقانونی است تا چە برسد بە ١٢ ساعت کار در گرمای ٥٠ درجە. همین یک مورد بە تنهایی گویای رفتار غیر انسانی و قانون شکنانە صاحبان شرکتهای پیمانکاری با کارگران و حمایت آشکار و نهان مسئولین فاسد و رشوە بگیر دولتی است. ادارە کار ماهشهر کە نظارت بر اجرای قوانین کار را دارد نیز برای پیشگیری از قانون شکنی های کارفرمایان و جلوگیری از مرگ کە سالانە حداقل جان ٢ هزار کارگر را در کشور می گیرد حتی موقعی کە مقصر بودن کارفرما برای فرماندار هم محرز است، هیچ غلطی نکردە و نمی کند! این جهنمی را کە صاحبان بهشت نشین قدرت و سرمایە برای کارگران و زحمتکشان ساختەاند تا بتوانند بهشت خودشان را در کنار این جهنم بسازند بایستی ویران کرد و بە بهشت نشینی آنها خاتمە داد. این عین عدالت است کە انجام آن فقط از دست خود کارگران ساختە است!

ادامە محکومیت فعالین کارگری و عدالت خواە توسط بیدادگاە های فقاهتی

در این هفتە در ادامە صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و عدالت خواە،" محمد فلاحی"یکی از اعضای هئیت مدیرە کانون صنفی معلمان در شعبە ٢٦ بیدادگاە ضد انقلاب حاکم، بە ٢ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین بیدادگاە تجدید نظر استان تهران حکم ٣ سال زندان تعزیری کیوان صمیمی توسط شعبە ٢٦ بیدادگاە ضد انقلاب حاکم را تائید نمود. اتهام این بار کیوان صمیمی شرکت در تجمع روز کارگر سال ٩٨ است. از سوی دیگر خبرهای رسیدە حاکی از تشدید فشار و تهدیدات نسبت بە فعالین کارگری و اجتماعی زندانی دارند. بنا بە نوشتە سایت اتحادیە آزاد کارگران جعفر عظیم زادە رهبر زندانی این اتحادیە کە بە تازگی در زندان تجدید محاکمە و بر مدت محکومیت وی افزودە شد، در زندان مورد حملە یک زندانی دیگر کە گفتە می شود توسط زندان بانها تحریک و تشویق شدە بود قرار گرفت. این واقعە موجب نگرانی وی، خانوادە اش و کارگرانی کە از فعالیت و تلاشهای او برای پیگیری مطالبات کارگران اطلاع دارند شدە است. حملە بە جعفر عظیم زادە در زندان نشان می دهد کە فعالین و مبارزان جنبش سندیکایی و کارگری در زندان ها نیز امنیت ندارند و در معرض خطر قرار دارند. افشآی این گونە اقدامات و اعتراض بە آن نقش مهمی در جلوگیری از تکرار آن توسط عوامل زندان بانان دارد.

افزودن دیدگاه جدید