شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٧

۱۵ مهر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

ریشە مشکلات خود شما هستید، مردم را دنبال نخود سیاە نفرستید!

بازگشت کوپن به نظام توزیع، میخی بر تابوت بازار آزاد

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 21

نگران فقر مردم هستید یا از دست دادن قدرت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید