چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۳۰ آبان ۱۳۹۹

کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت در ٢٥ آبان نسبت بە برآوردە نشدن مطالبات صنفی شان با وجود گذشت ٨ ماە از سال اعتراض کردند. کارگران خواستار اجرای بخشنامە وزارت نفت در مورد کارگران قرارداد موقت، بە روز رسانی پرداخت هزینە ایاب و ذهاب و کمکهای رفاهی، هستند. شایان ذکر است کە مدتی پیش بە دنبال گسترش اعتراضات کارگری در میان شرکتهای پیمانکاری کە در صنعت نفت و پتروشیمی هستند،

خودسوزی یک کارگر دیگر بە دلیل قطع حقوق بیکاری

متاسفانە خودکشی و خودسوزی از روی نداری و تنگ دستی و استیصال روز بە روز بیشتر شایع می شود. با این وجود اما مسئولین دولتی هیچ اقدامی برای متوقف کردن خودکشی ها انجام نمی دهند و با رفتارشان بە این پدیدە شوم و فاجعە بار دامن می زنند. روز گذشتە یک کارگر ساختمانی در کرمانشاە بە دلیل قطع حقوق بیکاری خود را بە آتش کشید و جان باخت. متاسفانە وضعیت اکثریت کارگران ساختمانی بە دلیل محرومیت از بیمە بە شدت بحرانی است و این نگرانی وجود دارد کە تعدادی از آنها کە نە کار دارند و نە صندوق بیمە بیکاری حاضر است آنها را تحت حمایت قرار دهد در اثر استیصال اقدام بە خودکشی نمایند.

اعتراض دوبارە کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان

کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان در ٢٧ آبان اعتراض نمودە و خواهان پرداخت طلب مزدی پرداخت نشدە شان، تبدیل وضعیت استخدامی و پرداخت منظم حق بیمە شان توسط کارفرما شدند. قبل از این نیز آنها بارها در اعتراض بە رعایت نشدن حقوق صنفی شان اعتراض نمودەاند. اما تا کنون نە کارفرما و نە ادارە کار اقدامی در جهت انجام مطالبات بە حق کارگران معترض بە عمل نیاوردەاند!این بی عملی در حالی نسبت بە کارگران جریان دارد کە مسئولین نهادهای مختلف حکومتی مرتب از کارگران می خواهند بە جای اعتصاب مطالبات شان را از طریق شکایت بە ادارات کار و نهادهای حکومتی پیگیری کنند!

اعتصاب کارگران نیروگاە رامین

کارگران نیروگاە برق رامین اهواز در ٢٧ آبان بە دلیل پرداخت نشدن دستمزد و حقوق شان اعتصاب و خواستار پرداخت بە موقع و منظم دستمزد شان شدند. ظاهرا پس از این اعتصاب کە با تجمع کارگران همراە بود، بە گفتە یکی از مدیران نیروگاە طلب مزدی کارگران پرداخت شدە است کە البتە صحت و کم و کیف آن هنوز روشن نیست. در واقع پول برای پرداخت دستمزدها وجود داشتە ولی معلوم نیست کە چرا کارفرما قبل از اینکە کارگران اعتصاب کنند از پرداخت دستمزدهای آنها طفرە می رفتە؟

اعتراض کارگران شرکتی کارخانە قند اسلام آباد

کارگران شرکتی کارخانە قند اسلام آباد غرب در ٢٧ آبان نسبت بە رعایت نشدن حقوق صنفی شان توسط کارفرما اعتراض نمودند. بە گفتە کارگران آنها بجای ٨ ساعت کار ١٢ ساعت باید کار کنند بدون این کە از بابت ٤ ساعت کار اضافی بە آنها پولی پرداخت کنند. کارگران کە با حداقل حقوق کار می کنند، علاوە بر آن خواستار تبدیل وضعیت استخدامی شان از شرکتی بە مستقیم هستند. گفتنی است کە در قانون کار ساعات هفتگی کار ٤٤ ساعت است و برای اضافە کاری نیز ظوابطی در نظر گرفتە شدە است کە بایستی کارفرمایان آن را رعایت کنند. پرداخت اضافە دستمزد بابت ساعات اضافە کاری و محدود بودن ساعات اضافە کاری از جملە این ضوابط هستند. اما گزارشات متعدد نشان می دهند کە عدە زیادی از کارفرمایان در بخش خصوصی بکلی از اجرای مقررات قانونی طفرە می روند و ادارات کار نیز کە بایستی قانونا بر اجرای قوانین کار نظارت و مانع این کار شوند با سکوت خود از کارفرمایان متخلف دفاع می کنند.

تجمع دوبارە کارگران در کشت و صنعت کارون

تنها چند روز پس از پایان یافتن اعتصاب یک هفتەای کارگران کشت و صنعت کارون، بار دیگر در ٢٧ آبان کارگران میراب این مجتمع در اعتراض بە خلف وعدە کارفرما تجمع کردند. آنطور کە خبر گزاری ایلنا بە نقل از یکی از کارگران گزارش کردە است. کارفرما کە قرار بودە در همین روز با نمایندگان کارگران برای تبدیل قرارداد کارگران مذاکرە کند از ملاقات با نمایندگان سرباز زدە است. گفتنی است کە مبارزە کارگران پیمانکاری و شرکتی جهت تبدیل قراردادهای کاری از موقت و پیمانی بە مستقیم و مستمر در ماە های اخیر بە صورت یک فرایند سراسری درآمدە است. هم اکنون مبارزە سختی میان کارگران و کارفرمایان در این خصوص در جریان است. تفاوت دستمزد و مزایا بین کار پیمانی و شرکتی با کار رسمی و مستقیم بسیار زیاد است. بطوری کە مجموع این تفاوت بە ٥٠ درصد می رسد. این یعنی میلیاردها سود اضافی برای کارفرمایان و فقر و تنگ دستی افزونتر برای میلیونها کارگر پیمانی و شرکتی.

اعتراض کارگران قراردادی صنعت نفت

کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت در ٢٥ آبان نسبت بە برآوردە نشدن مطالبات صنفی شان با وجود گذشت ٨ ماە از سال اعتراض کردند. کارگران خواستار اجرای بخشنامە وزارت نفت در مورد کارگران قرارداد موقت، بە روز رسانی پرداخت هزینە ایاب و ذهاب و کمکهای رفاهی، هستند. شایان ذکر است کە مدتی پیش بە دنبال گسترش اعتراضات کارگری در میان شرکتهای پیمانکاری کە در صنعت نفت و پتروشیمی هستند، وزارت نفت بە منظور فرونشاندن اعتراضات و اعتصابها با صدور بخشنامە ای این شرکتها را مکلف بە رعایت قانون کار در شرکتهای مزبور و ارایە تسهیلاتی بە کارگران نمود. با این حال هیچ کدام از مفاد بخشنامە مذکور تا حدود سە ماە پیش کە موجی از اعتصاب سراسر این شرکتها را در بر گرفت بە اجرا در نیامد. بعد از آن اعتصاب بخشهایی از مطالبات کارگران اعتصابی توسط شماری از کارفرمایان پذیرفتە شد. با این همە هنوز در تعدادی از شرکتهای نفتی و پتروشیمی کارفرمایان همچنان از انجام توافقات شان طفرە می روند و کارگران هم می کوشند با اعتصاب و اعتراض حق و حقوق شان را بگیرند. کشاکشی کە بە نظر می رسد همچنان ادامە پیدا کند.

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی جم

کارگران مجتمع پتروشیمی جم نیز در پایان هفتە گذشتە اعتصاب و خواستار افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری شدند.

ادامە اعتراضات بازنشستگان

افزایش شدید قیمتها و طفرە دولت و تامین اجتماعی از افزایش حقوق و مستمری های ناچیز بازنشستگان تامین اجتماعی موجب افزایش بازهم بیشتر اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی کە از لحاظ معیشتی بە شدت در فشار قرار دارند شدە است. تقریبا روزی نیست کە گوشە هایی از اعتراض بازنشستگان در یکی از رسانە ها انتشار نیابد و یا در شهری تجمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار نشود. بعنوان نمونە تنها طی دو روز گذشتە دو تجمع توسط بازنشستگان در تهران و اهواز برگزار شدە است. در ٢٨ آبان جمع کثیری از بازنسستگان با وجود همە گیر شدن بیماری کرونا در مقابل مجلس تجمع کردند. و در اهواز نیز نمایندگان صدها بازنشستە در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع و نسخەای از مطالبات شان را برای مسئولین و نمایندگان مجلس فرستادند. خواستهای بازنشستگان تامین اجتماعی یک سان است. افزایش حقوق و مستمری با در نظر داشت خط فقر، اجرای درست قانون همسان سازی بجای "متناسب سازی" ابداعی دولت، درمان رایگان. ایلنا در مورد درخواستهای بازنشستگان اهوازی نوشت:" این بازنشستگان در نامه‌ای که رونوشت آن را برای نمایندگان مجلس نیز ارسال کرده‌اند، خواستار افزایش مزد و مستمری براساس خط فقر، اجرای دقیق و عادلانه همسان‌سازی و ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان شدند". گفتنی است کە متوسط حقوق ماهانە بازنشستگان دو میلیون ٨٠٠ هزار تومان است کە در عمل بە دلیل قطع مزایا جنبی از دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان فراتر نمی رود. بازنشستگان می گویند سهم آنها از هزینە های درمان را تامین اجتماعی بالا بردە و اندکی هم کە امسال بە حقوق آنها افزودە شدە بابت گران شدن هزینە درمان از آنها پس گرفتە اند!.

اعتصاب کارگران شهرداری در سوسنگرد

اعتراضات کارگران شهرداری ها همچنان ادامە دارد و هفتەای نیست کە شاهد چند اعتراض گزارش شدە از طرف کارگران شهرداری ها نباشیم. البتە شمار اعتراضات بیشتر از آنهایی ست کە بعضا در برخی رسانە ها انعکاس می یابند. در این هفتە نیز کارگران شهرداری در سوسنگرد و خرم آباد بە دلیل پرداخت نشدن دستمزد و حقوق شان، رد نکردن حق بیمە و در اختیار نداشتن وسایل بهداشتی و ایمنی اعتراض کردند. در سوسنگرد کارگران ١٠ روز است کە در اعتصاب بە سر می برند و گفتەاند اگر مطالبات شان برآوردە نشود بە اعتصاب شان ادامە خواهند داد. یکی از کارگران شهرداری سوسنگرد بنام " رضا روحانی" بە خبرنگار تسنیم گفتە است ٧ ماە است حقوق نگرفتەاند! کارگر دیگری گفتە است حتی با وجود شرایط کرونایی دستکش در اختیار کارگر قرار نمی دهند و کارگر دیگری هم گفتە است بە دلیل پرداخت نکردن حق بیمە توسط شهرداری از درمان هم محروم شدەاند.

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد بە رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در اتوبوسها

سندیکای شرکت واحد در اعلامیەای کە در این هفتە منتشر کرد پس از اشارە بە جان باختن عدەای از رانندگان اتوبوس ها و ابتلای عدە دیگری بە کرونا نسبت بە جداسازی نشدن قسمت کابین رانندە با مسافران در بسیاری از اتوبوسها اعتراض کرد. سندیکای واحد با ابراز نگرانی از تهدیداتی کە بخاطر رعایت نشدن حفاظت و بهداشت جان و سلامت رانندگان را تهدید می کند مدیر عامل شرکت واحد را بە پرسش کشید. سندیکا در این اعلامیە خواستار جدا سازی کابین رانندە در همە اتوبوسها با قسمت مسافران شدە است. در بخشی از اعلامیە سندیکای واحد خطاب بە مدیر عامل گفتە شدە: " اما چرا مدیر عامل شرکت باید تا این اندازه از مسائل مربوط به حفاظت بهداشتی رانندگان در این شرایط کرونایی پرت باشد و نسبت به آن بی‌اعتنا باشد؟ در حالیکه در خط دو بی‌آرتی به این مطلوبی و ارزان قیمت کابین راننده از قسمت مسافران جداسازی شده و نمونه عملی آن نیز موجود است؛ چرا نباید مدیر عامل دستور به اجرای این جداسازی در تمامی اتوبوس‌ها ندهد؟ انجام این کار ارزان قیمت که ربطی به کمبود بودجه ندارد".

رد درخواست مرخصی وکیل اسماعیل عبدی رهبر زندانی کانون سراسر صنفی فرهنگیان

آقای حسین تاج در گفتگویی کە در ٢٦ آبان داشت، پس از ابراز نگرانی از در خطر بودن جان اسماعیل عبدی خبر از رد درخواست مرخصی برای اسماعل عبدی توسط دادستانی داد. وکیل عبدی پس از اشارە بە خوب نبودن وضعیت جسمی عبدی گفت:" درخواست ما این است که ایشان از مرخصی استفاده کنند،... دادستانی قائل بر این است که مرخصی امتیاز است و حق زندانی نیست از این حیث براساس آیین نامه و قانون اگر افراد مشمول استفاده از این ظرفیت قانونی هم بشوند، می‌توانند به بعضی از زندانی‌ها مرخصی ندهند". علت مخالفت دادستانی با مرخصی اسماعیل عبدی چیزی غیر از پایبندی اسماعیل عبدی بە حقوق معلمان و مقاومت تحسین برانگیز ایشان در مقابل فشارهای زیادی کە برای بە تسلیم کشاندن وی بە او و خانوادە اش وارد آوردەاند نیست!.

افزودن دیدگاه جدید