يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٧

۲۴ آذر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

جنبش دانشجویی مدافع استوار عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دوازدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۶

چرا کارگران هندی می توانند اعتصاب عمومی راە بیندازند، ما نمی توانیم؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید