پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۹ دی‌ ۱۳۹۹

دو نکتە حائز اهمیت تاکید معترضین بر حق تشکل مستقل و انتخاب خیابان برای گرفتن حق بود. کە در واقع نشانگر رویکرد تازەای است. رویکردی کە نتیجە تجربە و مبارزات جنبش کارگری و نفی تشکلهای حکومتی و رفتار سازشکارانە آنها است. آری وضعیت بد معیشتی بازنشستگان تا حدود زیادی نتیجە بی تشکلی گذشتە آنهاست. اگر آنها قبل از بازنشستگی تشکل مستقل و واقعی داشتند هم آن موقع هم، امروز روز حتمی وضعیت شان بهتر از این کە هست می بود.

اعتصاب کارگران پیمانکاری کشت و صنعت لرستان به دلیل قراردادهای حجمی

کارگران پیمانکاری کشت و صنعت لرستان در ١٤ دی در اعتراض بە وضعیت استخدامی و قرارداد حجمی کە آنها را از بخشی از دستمزد و حقوق شان محروم می کند اعتصاب کردند. کارگران معترض در این اعتصاب خواستار حذف قراردادهای حجمی و استخدام مستقیم توسط کشت و صنعت لرستان و از میان برداشتن تبعیض مزدی شدند گفتنی است کە مخالفت با کار پیمانی در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری بە یک پدیدە سراسری تبدیل گردیدە و هر روز کە می گذرد بر ابعاد این نوع اعتراضات افزودە می شود، کار پیمانی در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارد در واقع نوعی استثمار مضاعف است کە اکثریت کارگران کشور نسبت بە آن معترض و خواهان امحای آن هستند. .

 

اعتراض کارگران هپکو بە بلاتکلیفی تولیدی کارخانە

کارگران هپکو در این هفتە بار دیگر نسبت بە عدم اختصاص بودجە برای فعال کردن تولید و خروج کارخانە از رکود اعتراض و خواستار انجام اقدامات لازم برای خروج کارخانە از رکود شدند. با وجود اینکە از مدتی پیش کارخانە هپکو بابت بخشی از بدهی های کلان دولت بە تامین اجتماعی بە این سازمان واگذار شدە، ولی کارخانە بە رغم توانایی و ظرفیتی کە برای تولید ماشین آلات صنعتی و ساختمانی دارد از ظرفیت آن استفادە نمی شود و ماشین آلاتی کە توسط هپکو قبلا تولید می شدند از خارج وارد می شوند. در هفتە گذشتە مشخص شد کە در یک کشتی باربری کە در نزدیک یکی از جزایر جنوب دچار سانحە شد تعدادی بیل مکانیکی خریداری شدە هم در کشتی بودە کە از خارج خریداری شدە بودند. انتشار این خبر موجب عصبانیت و اعتراض مجدد کارگران هپکو کە قبلا بیل مکانیکی نیز تولید می کردند شد. افشای اخبار این چنینی نشان می دهد کە تا چە حد دلالان و وارکنندگان در زمینگیر کردن و اخلال در راە اندازی واحدهای تولیدی و نابود کرن آنها نقش دارند.

سرعت دادن بە تهاتر کردن بدهی های کارخانە و ممنوعیت واردات ماشین آلاتی کە در هپکو قابل تولید هستند از دیگر مطالبات کارگران است.

 

حمایت دیوان داوری از مالک اختلاسگر و فاسد هفت تپە!

دیوان داوری کە رسیدگی بە تعیین مالکیت هفتە تپە را بە عهدە داشت در این هفتە بنا بە گفتە احمد نادری نمایندە مجلس بە نفع اسدبیگی و شرکای وی رای داد. دفاع هیئت داوری کە متشکل از طرفداران خصوصی سازی و سرمایەداران رانت خوار است در حالی رای بە ماندن هفت تپە در مالکیت اسد بیگی و شرکای وی داد کە آنها علاوە بر اختلاس ارزی یک و نیم میلیارد دلاری کە مرتکب شدند این مجتمع عظیم صنعتی-کشاورزی را کە تنها ارزش زمینهای آن در هنگام فروش بالغ بر ١٢٠٠ میلیارد بودە بە بهای یک ششم قیمت زمین های آن بصورت اقساط و با پرداخت تنها ١٠ میلیارد تومان پیش پرداخت فروختە شد. مالکان بعد از خرید نیز نە تنها از باز پرداخت اقساط آن شانە خالی نمودند، بە بهانە نوسازی ماشین آلات و توسعە کارخانە نزدیک بە یک و نیم ملیارد ارز دولتی را اخاذی کرد و در بازار آزاد فروختند. با وجود محرز شدن تخلفات انجام شدە توسط سازمان خصوصی سازی، دولت و اسدبیگی و شرکا و اختلاسهای ارزی میلیاردی و روشن شدن رشوەهای نجومی رد و بدل شدە در این معاملە کثیف و مافیایی هیئت داوری بر همە اینها چشم فروبست و همانطور کە انتظار می رفت بە نفع مالک فاسد و غارتگران اموال عمومی رای داد.

این همە کشمکش و بگیر و ببند بر سر حفظ مالکیت کارخانە در حالی انجام گرفت کە سرمایەداران رانتخوار در تبلیغات شان از مقرون بە صرفە نبودن تولید دم می زنند. اگر تولید بە صرفە نیست و بهمین بهانە تمام حق و حقوق کارگر را از بین بردەاید، پس این همە جنگ و دعوا بر سر چە چیزی است؟حالا دیگر معلوم شدە کە در پس این رای می بایست زد و بند و بدە بستانی بین مدعیان حکومتی دروغین "عدالتخواهی و نئولیبرالهای دولتی انجام گرفتە باشد. این پروندە در غیر این صورت نمی توانست بە این شکل خاتمە پیدا کند

اعتصاب کردیم چون تحمل بی پولی را نداریم

٢٠٠ تن از کارگران آبدار آیفای کهکیلویە در ١٤ دی بە دلیل پرداخت نشدن طلب مزدی و حق بیمە شان بە تامین اجتماعی اعتصاب و خواستار پرداخت آنها شدند. کارگران گفتند اعتصاب کردیم چون بیش از این در این شرایط گرانی تحمل بی پولی را نداریم. یکی از کارگران معترض نیز گفت برای گرفتن طلب و خواستە هایشان بارها بە مسئولین مراجعە نمودەاند کە از مراجعات شان بە جز وعدەهای عملی نشدە از آنها اقدام دیگری برای شان نکردەاند. البتە چندان هم دور از انتظار نیست کە مسئولین نخواستە و یا نتوانستەاند برای آنها کاری انجام دهند. در همە شهرها وضعیت کم و بیش مشابە است. صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە اکثرا از وابستگان بە حکومت هستند از چنان پشتوانە و قدرتی برخوردارند کە زور عدەای از ممسئولین یا بە آنها نمی رسد و یا دست شان با صاحبان شرکتها در یک کاسە است. بهمین خاطر خود کارگران هستند کە بایستی تلاش کنند با اتحاد و همبستگی و متشکل کردن خودشان حق و حقوق شان را بگیرند. راە دیگری جز این در این حکومت مقابل زحمتکشان وجود ندارد.

آری بی پولی، بی حقوقی و زندگی زیر خط فقر را نباید تحمل کرد.

 

از سرگیری تجمعات گستردە بازنشستگان و انتخاب خیابان برای گرفتن حق

بازنشستگان تامین اجتماعی ١١ استان در ١٤ دی بار دیگر روانە خیابانها و میادین شهرها شدند تا اعتراض نسبت بە شرایط بد معیشتی شان را بە گوش مقامات دولتی فرو کنند و مصمم بود خودشان برای گرفتن حق و حقوق شان از حاکمان غاصب و ظالم را نشان دهند. در پایان این تجمعات گستردە کە یکشنبە هفتە گذشتە در تهران،و مراکز استانهای فارس، کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، قزوین، اصفهان، همدان، لرستان و خوزستان برگزار شد، بازنشستگان با انتشار قطعنامە هایی خواستەهای خود از دولت و تامین اجتماعی را اعلام کردند و خواستار اجرای آنها شدند. افزایش حقوق بالای خط فقر و بە میزان هزینە های زندگی ، اجرای درست همسان سازی برای همە بازنشستگان، پرداخت بدهی های دولت بە تامین اجتماعی، بە رسمیت شناختە شدن حق تشکل مستقل، خدمات درمانی و رفاهی رایگان و کافی مهمترین خواستە های مشترک همە بازنشستگان شرکت کنندە در این تجمعات بودند. همچنین در اجتماعات بازنشستگان کارگری شعارهای متعددی علیە دولت دادە شد. دو نکتە حائز اهمیت تاکید معترضین بر حق تشکل مستقل و انتخاب خیابان برای گرفتن حق بود. کە در واقع نشانگر رویکرد تازەای است. رویکردی کە نتیجە تجربە و مبارزات جنبش کارگری و نفی تشکلهای حکومتی و رفتار سازشکارانە آنها است. آری وضعیت بد معیشتی بازنشستگان تا حدود زیادی نتیجە بی تشکلی گذشتە آنهاست. اگر آنها قبل از بازنشستگی تشکل مستقل و واقعی داشتند هم آن موقع هم، امروز روز حتمی وضعیت شان بهتر از این کە هست می بود.این نکتە مهمی است کە شاغلان امروز و بازنشستگان آیندە نیز از آن خواهند آموخت.

کار هنرمندان تئاتر نیز بە تجمع کشید

اعتراضات اجتماعی دم بە در حال افزایش اند. فشار های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تلفیق آنها با هم وضعیت غیر قابل تحملی را بوجود آوردە و مردم را بە اعتراض کشاندە است. حالا کار بجایی رسیدە کە هنرمندان تئاتر نیز کارشان بە تجمع و اعتراض کشیدەاست.بە یک معنی وضعیت آنها نە تنها چندان بهتر از سایر زحمتکشان نیست بلکە در مواردی بدتر هم هست. علاوە بر فشار سانسور حالا آنها بایستی فشار بیکاری و نداشتن بیمە و درآمد را نیز بە دوش بکشند. در یکشنبە گذشتە شمار زیادی از هنرمندان تئاتر بە همراە اعضای هیئت مدیرە مرکزی خانە تئاتر ضمن تجمع مقابل مجلس با ارائە بیانیەای خواستار رسیدگی بە مطالبات خود از نمایندگان مجلس شدند.

در پایان این تجمع ییانیە ی حاوی مطالبات هنرمندان از طرف تجمع کنندگان خواندە و در اختیار مجلس قرار دادە شد کە بر پیگیری آنها تا رسیدگی تاکید شدە است.

.در بندهای پایانی بیانیە خواستە های هنرمندان آمدە:

"ما اکنون با خشم و زخم، بخشی از مطالبات کوچک و نه کلان و زیرساختی مان را از شما می خواهیم. چرا که برآورده کردن آن از وظایف شما در برابر حقوق شهروندی این بخش که فراموش شده جامعه است. کاری که همه کشورهای بزرگ و فرهنگ مدار جهان انجام داده اندپس از شما می خواهیم :

۱- در راستای توجه به معیشت خانواده کلان تئات در سراسر ایران حقوق بیکاری و تسهیلات بیمه و

درمان و دارو در نظر گرفته شود.

۲- جهت تولید آثار نمایشی و رفع خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا برای تمام گروه ها اعم از حرفه ای و دانشجوئی، صحنه ای و خیابانی، کودک و نوجوان، آئینی و سنتی بودجه مکفی و در شان اختصاص یابد.

۳- تخصیص کمک های مالی و بلاعوض و وام های با سود کم برای خانواده شریف تئاتر که بیش از ده ماه بیکاری مطلق را با نجابت و شکیبائی تحمل کرده اند.

۴- برای جلوگیری از تعطیلی دم به دم و روز افزون تئاترهای خصوصی که نقش مهمی در تولید نمایش و بدنه تئاتر ایران دارند ردیف بودجه حمایتی در نظر گرفته شود.

۵- تعیین مستمری برای سرپرستِ خانوارهای کم‌بضاعت و پرداخت اجاره‌‌های معوقه‌ مسکنِ آنان

۶- افزایش بودجه تولید حمایتی تئاتر ایران

در انتهای این گردهمائی، شهرام گیل آبادی، مدیر عامل خانه تئاتر هم گفت: بیانیه ای که به نمایندگی از هیات مدیره جامعه تئاتر ایران قرائت شد، به دست نمایندگان و رئیس مجلس رسیده و ما این مطالبه را تا به آخر دنبال خواهیم کرد. مسئولین محترم بدانند که این مطالبه حداقل های مدنی و انسانی جامعه بزرگ تئاتر کشور است.

وی تأکید کرد: در سکوت و آرامش در فضای فرهنگی، فرهنگ ایرانی را نشان داده ایم اما مطالبه مان را تا به آخر با حضور بزرگان دنبال خواهیم کرد. اگر نیاز شود باز هم جمع خواهیم شد و به شکل جمعی مطالبه مان را دنبال خواهیم کرد."

 

تجمع کارکنان شرکتی حوزە بهداشت در یزد

در ١٤ دی باردیگر کارکنان شرکتی حوزە بهداشت دانشگاە علوم پزشکی یزد در اعتراض بە پرداخت نشدن منظم و مستمر دستمزدهایشان، بلاتکلیفی وضعیت استخدامی و تبعیض مقابل استانداری شهر تجمع کردند. معترضین در این تجمع اعتراضی خواستار تبدیل قراردادهای کاری شان از شرکتی بە مستقیم، رفع تبعیضات مزدی و شغلی و پرداخت منظم و .

مستمر دستمزدها و مزایای جنبی شغلی شان شدند. پرستاران شرکتی خوزستان نیز در ١٥ دی کە از شهرهای مختلف این استان بە اهواز آمدە بودند در مقابل ساختمان استانداری تجمع و خواستار همسان سازی حقوق ها و رفع تبعیضات شغلی موجود میان حقوق پرستاران شرکتی و غیر شرکتی و اجرای تعرفە گذاری برای خدمات پرستاری شدند. منظور از رفع تبعیض اختلاف زیادیاست کە بین دستمزد و مزایای پرستاران شرکتی با قراردادی و رسمی وجود دارد و رفع آن منوط بە تغییر شرایط استخدامی پرستاران شرکتی است.

 

اعتصاب همراە با تجمع کارگران حجمی نفت و گاز گچساران

کارگران حجمی نفت و گاز گچساران از روز ١٣ دی در اعتراض بە تغییر نکردن قرارداد حجمی بە مستقیم، پرداخت نشدن منظم و بە موقع دستمزدها و طفرە رفتن کارفرما از پرداخت اضافە حقوق مصوب شورای عالی کار در سال جاری اعتصاب و تجمع نمودند. ٣٨٠ کارگر شاغل در این شرکت کە در اعتصاب بسر می برند، همچنین نسبت بە اجرا نشدن طبقە بندی، ندادن حق اضافە کاری و پاداش و لباس کار اعتراض و خواستار عملی کردن خواستە هایشان توسط کارفرما هستند. بە گفتە یکی از کارگران دە سال است کە کارفرما از تبدیل قراردادهای حجمی آنها خودداری می کند و می گوید مزایای قانونی شامل حال کارگران حجمی نمی شود. گفتنی است کە تنها از طریق پرداخت نکردن این بخش از حقوق و دستمزد بە کارگران کە همگی هم قانونی و حداقلی هستند صاحبان چنین شرکتهایی سالانە دەها میلیارد سود اضافی بە جیب می زنند و مسئولین دولتی و ادارات کار نیز در مقابل این ستمگریهای کارفرمایان کە غیر قانونی هم هست اقدامی نمی کنند.

تجمع اعتراضی ١٢٠کارگران اخراج شدە پارس پولاد در نائین

در روزهای ١٤ و ١٥ دی کارگران اخراجی پارس پولاد در اعتراض بە اخراج و پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان در مقابل فرمانداری شهر تجمع و خواستار رسیدگی مسئولین بە مطالبات شان شدند. ظاهرا علت اخراج کارگران نداشتن مواد اولیە کافی و سقوط سطح تولید کارخانە کە برکیت سرد تولید می کند است. گفتە شدە ظرفیت این کارخانە کە در سال ٩٧ آغاز بە تولید نمودە ٣٠٠ هزار تن در سال بودە، ولی فعلا با ٦٠ درصد ظرفیت اسمی خود تولید می کند. مواد اولیە کارخانە آهن اسفنجی است کە در بازار آزاد موجود ولی با ٣٠ درصد قیمت اضافی فروختە می شود بە گفتە یکی از مدیران برای کارخانە مقرون بە صرفە نیست کە مواد اولیەاش را از بازار آزاد خریداری کند.دولت نیز بە همە تعهداتش در خصوص تامین مواد اولیە عمل نکردە. از قضایا چنین بر می آید کە اخراج کارگران و پرداخت نکردن چند ماە دستمزد بە آنها از طرف کارفرما برای فشار آوردن بە دولت برای تامین مواد اولیە صورت گرفتە است.

مرگ فجیع ٣ کارگر در دیگ روغن

نسە کارگر کارخانە چرمسازی در ١٧ دی کە در کارخانە پتروآسام پیشرو واقع در بوئین زهرا کار می کردند بە قراری کە ایلنا گزارش دادە در اثر سقوط بە داخل روغن دیگ روغن کشتە شدند. ایلنا در مورد داغ یا داغ نبودن دیگ روغن چیزی ننوشتە، ولی بە نظر می رسد کە دیگ بە احتمال بسیار هنگام حادثە جوشان بودە است. اگر این گمان درست باشد مرگ ٣ کارگر بسیار دردناک بودە است. متاسفانە کشتە شدن کارگران در حین کار روز بە روز بیشتر می شود. با این همە اما ادارات کار و حفاظت فنی و بهداشتی کار چندانی برای توقف این روند پرشتاب انجام نمی دهند و نظارت موثری بر رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محل های کار نمی کنند. کارفرما ها نیز برای سود اندوزی بیشتر معمولا از تجهیز کارخانە های شان بە وسایل ایمنی و بهداشتی خودداری می کنند. دستگاە قضایی و دادگستری نیز با مجازات نکردن کارفرمایان خاطی بە تشدید این روند کمک می کنند. با این احوال تنها تشکلهای سندیکایی هستند کە می توانند این روند را متوقف کنند کە آنها هم وجودشان از طرف دولت و کارفرمایان تحمل نمی شود .

افزودن دیدگاه جدید