پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

قطع دست (دلە دزدها) راە حل عضو هیئت مدیرە مجلس برای مقابلە با گرانی و بیکاری!

۱۹ دی‌ ۱۳۹۹

عضو هئیت رئیسە مجلس دزدان در ادامە این سخنان سخیفانە هیچ راە حلی برای کاهش فقر و بیکاری و گرانی بە غیر از قطع دست و افزایش بودجە نیروهای سرکوبگر نکردە است و نگفتە کە اگر مجازات وحشیانە قطع دست موجب سیر شدن شکمهای گرسنە و خاتمە یافتن دلە دزدی ها و جرایم مشابە می شود، پس چرا تعداد این قبیل جرایم سال بە سال بیشتر و بقول خودش زندانها از مجرمین پر شدە اند و نیاز بە استخدام مامور و ابزار سرکوب دم بە دم بیشتر شدە است

بە نوشتە سایت (آفتاب نیوز) سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسە مجلس فرمایشی با اذعان بە افزایش "دلە دزدی" بە دلیل افزایش بیکاری و گرانی خواستار قطع دست (دلە دزدها) برای پایان دادن بە (شرارت) و سرقتها و تامین امنیت شدە است!

او البتە هیچ پیشنهادی در مورد مجازات ذزدان بزرگ و همپالکی های خودش کە مردم را بە چنان فلاکتی دچار کردەاند کە برای سیر کردن شکم شان ناچار بە (دلە دزدی) شدەاند ندادە است. این هم واقعیت دارد کە میزان جرائم مختلف بیشتر بە همان عللی کە وی ذکر کردە بالا رفتە و همچنان بە صورت پرشتاب و نگران کنندەای در حال بیشتر شدن هستند. ناگفتە پیداست کە خیلی از افرادی کە مرتکب سرقت و بعضی از خلافهای دیگر می شوند نە از خلاف خوششان می آید و نە مادرزاد خلافکار هستند. افکار عمومی نیز اصولا نە میانە خوشی با کار خلاف دارند و نە از خلافکار و مجرم دفاع می کنند. اما مردم فهیم علل برخی خلافها و دلایل بیشتر شدن آنها را درک می کنند و می دانند بسیاری از خلافها از روی ناچاری یامربوط بە شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر کشور و عملکرد دولت و حکومت اند کە رخ می دهند. کاهش و از بین بردن جرایم هم تابع اقدامات و روشهایی ست است کە برای از میان برداشتن علل آنها توسط دولت صورت می گیرد. زمانی کە جرایم مرتبا بیشتر می شوند، بە معنی آن است کە دولت و مجلس نتوانستەاند وظایف شان را بدرستی انجام دهند. وقتی هم کە مردم می بینند دولتمردان و نمایندگان مجلس خود دزد و فاسد هستند و مرتکب خلاف و جرایم چنان بزرگی می شوند کە هر یک شان با خلاف هزاران (دلە دزد) برابری می کند عدەای از آنها اگر دستشان بە جایی برسد از دولتمردان تقلید می کنند. اما مقصود این عضو هیئت رئیسە مجلس فرمایشی در اینجا دزدان بزرگ حاکم و مقلدان آنها نیست. همانطور کە خودش گفتە است، منظورش کسانی است کە از روی فقر و تنگدستی و نداشتن شغل و درآمد (دلە دزدی) می کنند.

عضو هئیت رئیسە مجلس دزدان در ادامە این سخنان سخیفانە هیچ راە حلی برای کاهش فقر و بیکاری و گرانی بە غیر از قطع دست و افزایش بودجە نیروهای سرکوبگر نکردە است و نگفتە کە اگر مجازات وحشیانە قطع دست موجب سیر شدن شکمهای گرسنە و خاتمە یافتن دلە دزدی ها و جرایم مشابە می شود، پس چرا تعداد این قبیل جرایم سال بە سال بیشتر و بقول خودش زندانها از مجرمین پر شدە اند و نیاز بە استخدام مامور و ابزار سرکوب دم بە دم بیشتر شدە است؟

عضو هیئت رئیسە مجلس کە خودش تنها از بابت (نمایندگی) ماهی بیش از ٣٠ میلیون تومان حقوق و انعام می گیرد درد گرسنگی و فقر را نچشیدە تا بداند چرا مردم درماندە با وجود اطلاع داشتن از مجازاتهای وحشیانە شرعی مانند قطع دست کە در انتظارشان است بە این کار روی می آورند و مگر راه دیگری برای آنها دزدان حاکم باقی گذاشتەاند؟درماندگان از تامین معیشت بر خلاف این نمایندە و رئیس مجلس و سایر دزدان حاکم برای ساختن قصر و ویلا و زندگی اشرافی دزدی نمی کنند، برای سیر کردن شکم شان است کە دزدی می کنند. چقدر یک نمایندە باید بیشرم و شرف باشد و بیگانە با نیاز و احساس انسانی کە بر دزدی های چند هزار میلیاردی قالیباف و امثالهم چشم بر بندد و زبان بە کام بگیرد ولی در همان حال خواستار برخورد قاطع و قطع دست گرسنگان و آفتابە دزدها و نقص عضو آنها شود. یعنی او و طرفداران ریاکار و دودوزەبازاحکام شرعی نمی دانند کە قطع دست یک (مجرم) امکان کارکردن را برای همیشە از او سلب می کند و خود انگیزە دزدی در آیندە را در او تقویت می کند. در کشوری کە حکومت و مجلس اش قادر بە ایجاد اشتغال کافی برای مردم اش نیست و بیمە اجتماعی و بیکاری و درمانی را همین بە اصطلاح نمایندگان و دولت شان از بین بردەاند، خیل عظیم بیکاران و بی چیزان و غارتگر شدگان چگونە باید هزینە های زندگی شان را تامین کنند؟ ظاهر مسئلە نمایندگان مجلس و دولت در این کشور نیست کە اگر مسئلە و دغدغە شان می بود بایستی تا کنون اقدامی می کردند و نمی گذاشتند کار مردم بە اینجا کە کشیدە بکشد. گذشتە از همە اینها اظهارات این عضو هیئت رئیسە مجلس سطح فهم و دانش و ظرفیت مجلس فرمایشی را نشان می دهد. مردم نیز بدرستی می دانند از چنین مجلسی نباید انتظاری جز بیشتر شدن فقر و بیکاری، گرانی، خلافکاری و زورگویی و سرکوب را داشت. تحریم گستردە انتخابات مجلس نیز حاکی از همین بی اعتمادی مردم است. این مجلس نیز مانند مجالس پیسین نە تنها هیج راە کاری برای حل مشکلات و معضلات مردم و کشور نداشتە وندارد.بلکە بە .مراتب از آنها نیز ناتوانتر و ضد مردمی تر و فرمایشی تر است . راە حل را خود مردم پیدا کردەاند و آن چیزی نیست جز اینکە فهمیدەاند "نە مجلس نە دولت نیستند بە فکر ملت"و بایدخودشان حق خود را چنانکە بازنشستگان در تجمعات سراسری این هفتە فریاد زدند با استفادە از اعتصاب و آمدن بە خیابان بە دست آورند. انتشار سخنان و رهنمود هایی کە عضو هیئت رئیسە مجلس فرمایشی برای کاهش سرقت می دهد مردم را برای مبارزە علیە دزدان و جنایتکاران حاکم مصمتر می کند.

 

افزودن دیدگاه جدید