چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٥

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

برق مجانی برای فقرا از میان همە آن وعدەها و بعد از پس رفت ها

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش بیستم

مگر تشکل آزاد است کە زنان بتوانند در آن شرکت کنند؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید